Showing 17–24 of 52 results

 • 18_36 การทำงานเชิงรุก (Proactive Behavior)

  การทำงานให้ประสบความสำเร็จ และบรรลุเป้าหมายตามที่บริษัทตั้งไว้ บุคลากรในองค์กรจะต้องมีการวางแผนที่ดี มีความรอบคอบ และรู้จักที่จะเรียนรู้ข้อผิดพลาดในอดีต เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีกในอนาคต แต่หากบุคลากรในองค์กรไม่มีการวางแผนที่ดี ขาดความรอบคอบ และไม่สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ ก็จะทำให้งานที่ได้รับมอบหมายนั้นไม่ประสบความสำเร็จ

  หลักสูตรพฤติกรรมการทำงานเชิงรุกจะช่วยให้ผู้ที่เข้าฝึกอบรมนั้น มีการทำงานที่วางแผนงานล่วงหน้า  อย่างละเอียดรอบคอบ  มีการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ผลงานที่มีประสิทธิภาพ

  ***ท่านสามารถกดที่ตะกร้าหรือติดต่อเพิ่อขอหลักสูตรได้ที่บริษัทฯ

  18,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
 • 18_35 จิตวิทยาการขายงาน (psychology for sale)

  ความสำเร็จในการขายงานนั้นก็คือการเข้าถึงลูกค้า ทั้งในเรื่องของความคิด อารมณ์ พฤติกรรม และความต้องการของลูกค้า การที่ผู้ขายงานสามารถเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าได้ ย่อมนำไปสู่ความสำเร็จในการขายงาน ดังนั้นการขายงานจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการนำหลักการทางจิตวิทยาการขายงานมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้การขายงานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ที่ผ่านมาพนักงานขายที่มุ่งการขาย ทำยอดการขายโดยไม่สนใจว่าลูกค้าจะมีความต้องการหรืออยากได้อะไร ไม่ศึกษาความต้องการมุ่งแต่ความสำเร็จตนเองก็อาจทำให้ไม่เกิดการปิดการขายหรือไม่เกิดการใช้ซ้ำ ส่งผลให้ปัญหาเกิดขึ้นในการทำงานขาย

  หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้หลักจิตวิทยาในการขายงาน และสามารถประยุกต์องค์ความรู้เหล่านั้นไปสู่การนำเสนอผลงานของตัวเองให้มีความน่าดึงดูด เพื่อเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการขายงานของตนเอได้สูงสุด

  ***ท่านสามารถกดที่ตะกร้าหรือติดต่อเพิ่อขอหลักสูตรได้ที่บริษัทฯ

  18,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
 • 18_34 จิตวิทยาการทำงาน (Work Psychology)

  ในการบริหารจัดการคน  นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นิยมนำหลักการทางจิตวิทยามาใช้เป็นอย่างมาก เพราะเกี่ยวข้องกับการจูงใจพนักงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงให้มีผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจมากยิ่งขึ้น จึงต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดและพฤติกรรมของคนในองค์กร เพื่อออกแบบโปรแกรมที่ใช้สำหรับการพัฒนาบุคลากร ในการสื่อสารกับคนอื่นนั้นเป็นเรื่องง่าย แต่การสื่อสารให้ตรงใจกับบุคคลหนึ่งกับอีกบุคคลหนึ่งเป็นเรื่องที่ยาก เพราะคุณไม่รู้เลยว่าต้องแสดงออกแบบไหนถึงจะอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ดี นั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณควรเรียนรู้วิธีทางด้านจิตวิทยาง่ายๆเพื่อความราบรื่นใน ชีวิตทำงาน  และสร้างเพื่อนร่วมงานดีๆไว้

  หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจถึงเรื่องแนวความคิดที่เป็นระบบที่ถูกต้องและสามารถเรียนรู้เชิงจิตวิทยา หรือวิธีการดูว่าคนแต่ละคนเป็นคนยังไงซึ่งง่ายทำงานร่วมกันให้ได้ประสิทธิภาพ

  ***ท่านสามารถกดที่ตะกร้าหรือติดต่อเพิ่อขอหลักสูตรได้ที่บริษัทฯ

  18,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
 • 18_33 การให้บริการทางโทรศัพท์

  ปัจจุบันเป็นยุคที่เทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ทำให้การทำธุรกิจทุกอย่างมีความรวดเร็วสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่าย ซึ่งโทรศัพท์ถือว่าเป็นสิ่งที่คนยุคใหม่มีใช้กันเกือบทุกคน เพราะง่าย และสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ และนี้เป็นข้อดีที่จะทำให้ผู้ที่ทำธุรกิจเข้าถึงลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว พนักงานรับโทรศัพท์ จึงมีหน้าที่สำคัญมากในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น แต่ถ้าหากพนังงานรับโทรศัพท์ขาดทักษะในการกับลูกค้า ก็อาจจะสร้างความเสียหายให้กับธุรกิจได้เช่นเดียวกัน

  หลักสูตรการให้บริการทางโทรศัพท์มือถือ จะเน้นในเรื่องทักษะการให้บริการทางโทรศัพท์ และเทคนิคต่างๆ ในการสื่อสาร ให้ผู้ที่เข้าร่วมฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

  ***ท่านสามารถกดที่ตะกร้าหรือติดต่อเพิ่อขอหลักสูตรได้ที่บริษัทฯ

  18,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
 • 18_32 การสื่อสารภายในทีม (Team Communication)

  การสื่อสาร คือ เครื่องมือความสำเร็จที่องค์กรทุกแห่งจำเป็นต้องเข้าใจและเรียนรู้ถึงปัจจัยความสำเร็จ การสื่อสารมีหลายแนวคิด แต่สำหรับแนวคิดเพื่อการทำงานเป็นทีมนั้น จะมีลักษณะเฉพาะของการเรียนรู้ที่แตกต่างจากแนวคิดด้านอื่นๆ และแตกต่างกันไปตามธรรมชาติของทีม  อย่างไรก็ตาม ปัญหาของการทำงานเป็นที่เกิดขึ้นจากการสื่อสารนั้นเกิดจากบุคคลในทีม ไม่เปิดใจเข้าสู่การรับรู้ของทีม ไม่สนใจกระบวนการสื่อสารที่ทีมสร้างขึ้น ซึ่งอาจเป็นปัญหาในการทำงานได้  หลักสูตรนี้ จึงมุ่งเน้นให้องค์กรได้เห็นถึงการเรียนรู้ของทีมผ่านผ่านกระบวนการสื่อสาร ที่เป็นลักษณะเฉพาะของทีม เพื่อให้เกิดความสำเร็จในการทำงานร่วมกัน

  ***ท่านสามารถกดที่ตะกร้าหรือติดต่อเพิ่อขอหลักสูตรได้ที่บริษัทฯ

  18,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
 • 18_31 ภาวะผู้นำสร้างใด้ (ปฏิบัติการ)

  หน้าที่อย่างหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ การกระตุ้นให้พนักงานเกิดภาวะผู้นำ พนักงานทุกคนในองค์กรควรมีความเป็นผู้นำ เพราะหากพนักงานนำแนวคิดด้านการเป็นผู้นำจะทำให้เกิดความสามารถในการบริหารจัดการงาน กล้าตัดสินใจแก้ปัญหาในการทำงานได้ และส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีในการทำงาน ที่ผ่านมาพนักงานที่อยู่ในระดับปฏิบัติการก็มักทำงานของตัวเอง แบบตามคำสั่ง รอหัวหน้าสั่ง ซึ่งอาจส่งผลให้ล่าช้า ทำงานแบบไร้ประสิทธิภาพ

  ดังนั้นการที่พนักงานได้เรียนรู้ หลักสูตร ภาวะผู้นำสร้างได้ จะทำให้พนักงานได้เรียนรู้ถึงการขับเคลื่อนการทำงานของตนเองแบบผู้นำ คิดแบบผู้นำ ทำแบบผู้นำ และนำไปสู่การพัฒนาตนเองในอนาคต

  ***ท่านสามารถกดที่ตะกร้าหรือติดต่อเพิ่อขอหลักสูตรได้ที่บริษัทฯ

  18,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
 • 18_30 ผู้นำกับการสร้างการมีส่วนร่วมในองค์กร

  ตำแหน่งหัวหน้า ถือเป็นตำแหน่งงานที่มีความสำคัญและเป็นหัวใจหลักของความสำเร็จ เพราะอยู่ในตำแหน่งงานที่ต้องดูแลและควบคุมการทำงานโดยรวมขององค์กรหรือแผนกงานต่างๆ แต่การจะนำเนินงานหรือกิจกรรมให้ประสบความสำเร็จได้นั้น จำเป็นจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของพนักงาน และการมีส่วนร่วมของพนักงานยังสร้างความพึงพอใจ ลดความขัดแย้งและสร้างความรู้สึกผูกพันกับองค์กรอีกด้วย ดังนั้นบทบาทของหัวหน้าในการสร้างการมีส่วนร่วมจึงมีความจำเป็นสำหรับการดำเนินงาน เพื่อให้พนักงานเกิดความพึงพอใจ ลดปัญหาความขัดแย้งในการทำงานและทำให้พนักงานรักองค์กรมากขึ้น

  หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของบทบาทหัวหน้าในการสร้างการมีส่วนร่วมให้กับผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชา ทั้งการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการมีส่วนร่วมของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อที่จะสามารถนำหลักการดังกล่าวไปปรับใช้ในการสร้างการมีส่วนร่วมภายในการทำงานและกิจกรรมต่างๆ ได้

  ***ท่านสามารถกดที่ตะกร้าหรือติดต่อเพิ่อขอหลักสูตรได้ที่บริษัทฯ

  18,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
 • 18_29 4มิติของความสำเร็จในการเจรจาต่อรอง

  ความสำเร็จของหน่วยงานเกิดขึ้นจากการบุคลากรมีความสามารถในการให้ข้อมูลของสินค้า ผลิตภัณฑ์หรือข้อมูลต่างๆ ขององค์กรที่เป็นประโยชน์กับผู้มาติดต่อ การให้ข้อมูลถือเป็นการประชาสัมพันธ์องค์กรรูปแบบหนึ่งที่บุคลากรทุกคนต้องมีความรู้ความสามารถในระดับที่ดี และผลจากการให้ข้อมูลกลุ่มผู้ใช้บริการต่างๆ มักมีข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อให้พวกเขาได้ประโยชน์สูงสุดและจุดนี้บุคลากรจึงต้องมีทักษะด้านการเจราต่อรองให้มากขึ้น ที่ผ่านมาหลายองค์กรพบปัญหาว่าบุคลากรไม่สามารถตั้งรับการเจรจาต่อรองได้ ขาดทักษะในการเจรจาต่อรองเกิดปัญหาการทำงานประสานงานที่ไม่จบเพียงคนเดียว ทำให้เกิดความไม่พึงพอใจต่อทุกฝ่าย

  หลักสูตรนี้จะช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานมีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง โดยมองถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นแบบรอบด้านเพื่อประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับทุกฝ่ายด้วยมุมมอง 4 มิติ

  ***ท่านสามารถกดที่ตะกร้าหรือติดต่อเพิ่อขอหลักสูตรได้ที่บริษัทฯ

  18,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า