18_16 แรงจูงใจสู่ความสำเร็จ (Motivation for Success)

18,000.00฿

องค์กรทุกแห่งต่างมุ่งเน้นให้พนักงานสามารถสร้างผลงานให้เป็นที่พอใจ ทั้งต่อผู้บริหารเองและลูกค้าที่มาใช้บริการ  ทั้งนี้ เครื่องมือสำคัญที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการทำงานคือ  แรงจูงใจ (Motivation)  แรงจูงใจถือเป็นตัวควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ อันเกิดจากความต้องการ (Needs) พลังกดดัน (Drives) หรือ ความปรารถนา (Desires) ที่จะพยายามดิ้นรนเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ซึ่งอาจจะเกิดมาตามธรรมชาติหรือจากการเรียนรู้ก็ได้  โดยที่แรงจูงใจอาจเกิดจากสิ่งเร้าทั้งภายในและภายนอกตัวบุคคลนั้น ๆ เอง

ในชีวิตการทำงาน  องค์กรควรหาเทคนิคที่จะสามารถสร้างให้พนักงานมีแรงจูงใจในการทำงาน  ทั้งนี้ก็เพื่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ที่จะส่งผลดีต่อตัวพนักงานเอง  หัวหน้างาน  ท้ายที่สุดผลประโยชน์ก็จะนำไปสู่คุณภาพขององค์กร หลักสูตรนี้จะแสดงให้เห็นว่า การสร้างแรงจูงใจไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ทั้งการสร้างจากภายในตนเอง  การสร้างแรงจูงใจเพื่อการบริหารการทำงานของบุคลากรเป็นต้น

หลักสูตร : แรงจูงใจสู่ความสำเร็จ (Motivation for Success)

หลักการและเหตุผล

องค์กรทุกแห่งต่างมุ่งเน้นให้พนักงานสามารถสร้างผลงานให้เป็นที่พอใจ ทั้งต่อผู้บริหารเองและลูกค้าที่มาใช้บริการ  ทั้งนี้ เครื่องมือสำคัญที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการทำงานคือ  แรงจูงใจ (Motivation)  แรงจูงใจถือเป็นตัวควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ อันเกิดจากความต้องการ (Needs) พลังกดดัน (Drives) หรือ ความปรารถนา (Desires) ที่จะพยายามดิ้นรนเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ซึ่งอาจจะเกิดมาตามธรรมชาติหรือจากการเรียนรู้ก็ได้  โดยที่แรงจูงใจอาจเกิดจากสิ่งเร้าทั้งภายในและภายนอกตัวบุคคลนั้น ๆ เอง

ในชีวิตการทำงาน  องค์กรควรหาเทคนิคที่จะสามารถสร้างให้พนักงานมีแรงจูงใจในการทำงาน  ทั้งนี้ก็เพื่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ที่จะส่งผลดีต่อตัวพนักงานเอง  หัวหน้างาน  ท้ายที่สุดผลประโยชน์ก็จะนำไปสู่คุณภาพขององค์กร หลักสูตรนี้จะแสดงให้เห็นว่า การสร้างแรงจูงใจไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ทั้งการสร้างจากภายในตนเอง  การสร้างแรงจูงใจเพื่อการบริหารการทำงานของบุคลากรเป็นต้น

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เทคนิคเรื่องแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการทำงาน
  2. เพื่อให้สามารถสร้างแรงจูงใจให้นำมาบริหารการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในเทคนิคแรงจูงใจและการประยุกต์ใช้ในการทำงาน

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

  • ผู้เข้าอบรมจะได้รับรู้ของการบริหารแรงจูงใจเพื่อพัฒนาการทำงานของตนเอง สร้างผลงานให้เกิดขึ้นภายใต้แรงจูงใจ

หัวข้อและกรอบการบรรยาย

  • ความหมายของแรงจูงในและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
  • วิธีค้นหาแรงจูงใจในตนเอง
  • การสร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่น
  • องค์ประกอบและปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการทำงาน
  • สร้างเทคนิคด้านแรงจูงใจเพื่อบริหารการทำงาน
  • ปัจจัยความสำเร็จ

รูปแบบและลักษณะของการฝึกอบรม

วิธีการฝึกอบรม :   บรรยาย 70%  Workshop นำเสนอผลงาน  30%
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 30 คน
ระยะเวลาในการอบรม : 1 วัน
สถานที่จัดฝึกอบรม : ภายในบริษัทของท่าน
วิทยากร :  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันฝึกอบรม เอช อาร์ ทีมเวิร์ค
ค่าใช้จ่ายในการอบรม : 18,000  บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


*** ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทางกรณีเป็นต่างจังหวัด***