18_17 การเรียนรู้เป็นทีม (Team Learning)

18,000.00฿

การทำงานเป็นทีมถือ เป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนองค์กร ภายใต้ทีมงานมีบุคคลที่มีความรู้ความสามารถที่แตกต่างกัน แนวคิด การปฏิบัติ การรับรู้ วิธีการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกัน สิ่งนี้ถือเป็นบทเรียนสำคัญที่ทีมจะต้องสร้าง
การเรียนรู้สามารถสร้างความสำเร็จในงานได้ การเรียนรู้เป็นทีม สามารถสร้างคุณค่าของทีมให้อยู่เหนือกว่าคุณค่าของบุคคล จะมีความสำคัญยิ่งในองค์กร หากทีมงานสามารถสร้างสรรค์ความรู้ และดึงการเรียนรู้ภายใต้ระบบการทำงานเป็นทีมจะทำให้เกิดความสำเร็จร่วมกัน

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: ,

หลักสูตร : การเรียนรู้เป็นทีม (Team Learning)

หลักการและเหตุผล

การทำงานเป็นทีมถือ เป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนองค์กร ภายใต้ทีมงานมีบุคคลที่มีความรู้ความสามารถที่แตกต่างกัน แนวคิด การปฏิบัติ การรับรู้ วิธีการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกัน สิ่งนี้ถือเป็นบทเรียนสำคัญที่ทีมจะต้องสร้าง
การเรียนรู้สามารถสร้างความสำเร็จในงานได้ การเรียนรู้เป็นทีม สามารถสร้างคุณค่าของทีมให้อยู่เหนือกว่าคุณค่าของบุคคล จะมีความสำคัญยิ่งในองค์กร หากทีมงานสามารถสร้างสรรค์ความรู้ และดึงการเรียนรู้ภายใต้ระบบการทำงานเป็นทีมจะทำให้เกิดความสำเร็จร่วมกัน

วัตถุประสงค์

 1. ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างการเรียนรู้ผ่านกระบวน
  การทำงานเป็นทีม
 2. ผู้เข้าอบรมสามารถแสดงบทบาทเพื่อการเรียนรู้
  ผ่านกระบวนการทำงานเป็นทีม
 3. ผู้เข้าอบรมสามารถ บริหารการเรียนรู้ภายใต้ระบบการทำงานเป็นทีม

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ผู้เข้าอบรมจะได้ใช้บทบาทของตนเองในการเรียนรู้ผ่านระบบการทำงานเป็นทีม ได้แลกเปลี่ยนแนวคิด
  กับผู้เข้าอบรมในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้กับองค์กร

หัวข้อและกรอบการบรรยายการเรียนรู้ผ่านระบบทีม

  • พฤติกรรมการเรียนรู้ของบุคคล
  • พฤติกรรมการเรียนรู้ของทีม
  • การสื่อสารเพื่อการเรียนรู้
  • พฤติกรรมการสื่อสาร
  • การสนทนาในทีมงาน
  • สรุปถอดความรู้
  • การสร้างประเด็นเรียนรู้และเทคนิคการแบ่งปัน
  • การอภิปรายแลกเปลี่ยน

รูปแบบและลักษณะของการฝึกอบรม

วิธีการฝึกอบรม :   บรรยาย 70%  Workshop นำเสนอผลงาน  30%
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 30 คน
ระยะเวลาในการอบรม : 1 วัน
สถานที่จัดฝึกอบรม : ภายในบริษัทของท่าน
วิทยากร :  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันฝึกอบรม เอช อาร์ ทีมเวิร์ค
ค่าใช้จ่ายในการอบรม : 18,000  บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


*** ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทางกรณีเป็นต่างจังหวัด***