18_23 เทคนิคการชนะใจเพื่อนร่วมงาน

18,000.00฿

การอยู่ร่วมกันในสังคมถือเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง เพราะการอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะวัตถุประสงค์ในเรื่องการทำงานหรือการใช้ชีวิต ย่อมจะมีเรื่องราว มีปัญหาที่อาจส่งผลต่อความสุขในการดำเนินชีวิต ดังนั้นหากเราดำเนินชีวิตด้วยความรู้สึกหรืออารมณ์ส่วนตัวอาจไม่เหมาะสม เพราะการอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะก็คือการอยู่ร่วมกับความแตกต่างทางความคิด ปัญหาสำคัญประการแรก คือปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลต่อบุคล ซึ่งอาจขยายผลต่อไปยังบุคคลอื่นๆ ฉะนั้นศาสตร์ในการทำงานคงไม่เพียงพอต่อการทำงาน องค์กรควรต้องเรียนรู้ศิลปะของการอยู่ร่วมกันในการทำงาน เพราะผลที่ตามมาจะเกิดคุณค่าอย่างมหาศาลภายใต้องค์กรของคุณ หลักสูตรนี้ออกแบบเพื่อให้บุคลากรในองค์กร เข้าใจพื้นฐานทางอารมณ์ของคนทำงานในแบบต่างๆ และเสริมทักษะเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

***ท่านสามารถกดที่ตะกร้าหรือติดต่อเพิ่อขอหลักสูตรได้ที่บริษัทฯ

หลักสูตร : เทคนิคการชนะใจเพื่อนร่วมงาน

หลักการและเหตุผล

การอยู่ร่วมกันในสังคมถือเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง เพราะการอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะวัตถุประสงค์ในเรื่องการทำงานหรือการใช้ชีวิต ย่อมจะมีเรื่องราว มีปัญหาที่อาจส่งผลต่อความสุขในการดำเนินชีวิต ดังนั้นหากเราดำเนินชีวิตด้วยความรู้สึกหรืออารมณ์ส่วนตัวอาจไม่เหมาะสม เพราะการอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะก็คือการอยู่ร่วมกับความแตกต่างทางความคิด ปัญหาสำคัญประการแรก คือปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลต่อบุคล ซึ่งอาจขยายผลต่อไปยังบุคคลอื่นๆ ฉะนั้นศาสตร์ในการทำงานคงไม่เพียงพอต่อการทำงาน องค์กรควรต้องเรียนรู้ศิลปะของการอยู่ร่วมกันในการทำงาน เพราะผลที่ตามมาจะเกิดคุณค่าอย่างมหาศาลภายใต้องค์กรของคุณ หลักสูตรนี้ออกแบบเพื่อให้บุคลากรในองค์กร เข้าใจพื้นฐานทางอารมณ์ของคนทำงานในแบบต่างๆ และเสริมทักษะเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้พฤติกรรมองค์กรและการอยู่ภายใต้พฤติกรรมองค์กรแต่ละแบบ
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถือพื้นฐานทางพฤติกรรมมนุษย์เพื่อประโยชน์ต่อการทำงานร่วมกัน
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีกิจกรรมร่วมกันและเรียนรู้ผ่านกิจกรรมและกรณีศึกษา

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ผู้เข้าอบรมจะได้เทคนิคและศิลปะของการอยู่ร่วมกันในองค์กร การใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุข การสร้างความเข้าใจและตอบสนองความต้องการของบุคคลอย่างเหมาะสม

หัวข้อและกรอบการบรรยาย

 • จิตวิทยากรองค์กรพื้นฐาน
 • พฤติกรรมองค์กร
 • ลักษณะของบุคคลในองค์กร
 • เทคนิคการชนะใจผู้อื่น
 • กิจกรรม Workshop รู้เขารู้เรา
 • กิจกรรมการเสวนาสร้างความเข้าใจ
 • กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
 • กิจกรรมแบ่งปันความรู้

รูปแบบและลักษณะของการฝึกอบรม

วิธีการฝึกอบรม :   บรรยาย 70%  Workshop นำเสนอผลงาน  30%
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 30 คน
ระยะเวลาในการอบรม : 1 วัน
สถานที่จัดฝึกอบรม : ภายในบริษัทของท่าน
วิทยากร :  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันฝึกอบรม เอช อาร์ ทีมเวิร์ค
ค่าใช้จ่ายในการอบรม : 18,000  บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ท่านสามารถกดที่ตระกร้าสินค้าหรือติดต่อเพื่อขอหลักสูตรได้ที่บริษัทฯ
*** ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทางกรณีเป็นต่างจังหวัด***