18_50 กระบวนการ PDCA เพื่อการพัฒนางาน

18,000.00฿

กระบวนการวางแผนถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการทำงาน เพราะไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม หากมีการวางแผนไว้เป็นอย่างดี มักมีโอกาสบรรลุเป้าหมายได้มากกว่าทำโดยไม่มีการวางแผน หรือมีแผนที่ไม่เอื้อต่อการนำไปปฏิบัติได้จริง  อย่างไรก็ตามการวางแผน ยังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของความสำเร็จ บ่อยครั้งที่มักพบว่าแผนได้รับการจัดทำ และจัดเก็บเข้าแฟ้ม ส่วนการดำเนินงานก็ทำกันไปตามสถานการณ์ หากเป็นเช่นนี้แล้ว ต่อให้มีแผนที่ดีเพียงใด แต่ไม่ถูกนำไปปฏิบัติ ก็เท่ากับว่าโอกาสของความสำเร็จนั้นยังอยู่ห่างไกล

หลักสูตรกระบวนการ PDCA เพื่อการพัฒนางานนี้ จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงแนวคิดหนึ่ง ที่ไม่ได้ให้ความสำคัญเพียงแค่การวางแผน แต่แนวคิดนี้เน้นให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ โดยมีเป้าหมายให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  เพื่อวางแผนเป็นเส้นทางที่นำไปสู่ ความสำเร็จ และบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

หลักสูตร : กระบวนการ PDCA เพื่อการพัฒนางาน

หลักการและเหตุผล

กระบวนการวางแผนถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการทำงาน เพราะไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม หากมีการวางแผนไว้เป็นอย่างดี มักมีโอกาสบรรลุเป้าหมายได้มากกว่าทำโดยไม่มีการวางแผน หรือมีแผนที่ไม่เอื้อต่อการนำไปปฏิบัติได้จริง  อย่างไรก็ตามการวางแผน ยังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของความสำเร็จ บ่อยครั้งที่มักพบว่าแผนได้รับการจัดทำ และจัดเก็บเข้าแฟ้ม ส่วนการดำเนินงานก็ทำกันไปตามสถานการณ์ หากเป็นเช่นนี้แล้ว ต่อให้มีแผนที่ดีเพียงใด แต่ไม่ถูกนำไปปฏิบัติ ก็เท่ากับว่าโอกาสของความสำเร็จนั้นยังอยู่ห่างไกล

หลักสูตรกระบวนการ PDCA เพื่อการพัฒนางานนี้ จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงแนวคิดหนึ่ง ที่ไม่ได้ให้ความสำคัญเพียงแค่การวางแผน แต่แนวคิดนี้เน้นให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ โดยมีเป้าหมายให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  เพื่อวางแผนเป็นเส้นทางที่นำไปสู่ ความสำเร็จ และบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้เรื่องกระบวนการวางแผนคุณภาพงาน PDCA
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีแนวคิดในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในการทำงาน

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

พนักงานในองค์กรจะได้แนวคิดในการวางแผนงานก่อนการปฏิบัติงาน จะทำให้เกิดความพร้อมเมื่อได้ปฏิบัติงานจริง และนำไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้

หัวข้อการบรรยาย

หัวข้อ 1.ความสำคัญและความสำคัญกระบวนการPDCA เพื่อการพัฒนางาน

 • อธิบายความสำคัญ และความหมายของกระบวนการ PDCA เพื่อการพัฒนางาน
 • ขั้นตอนทั้ง 4 ขั้นตอนของวงจร PDCA

หัวข้อ 2. ประโยชน์ของ PDCA

 • องค์ประกอบของประโยชน์ PDCA
 •  เทคนิคของ PDCA แต่ละขั้นตอน

หัวข้อ 3. วงจร PDCA

 • วิธีการเขียน

หัวข้อ 4. ประเภทของแผนงาน

 • การวางแผนงานตามระยะเวลา
 • การแบ่งแผนงานตามความรับผิดชอบ
 • การแบ่งแผนงานตามลักษณะการใช้งาน

หัวข้อ 5. กรณีศึกษา

 •  เรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา แก้ไขปัญหาและนำเสนอ

รูปแบบและลักษณะของการฝึกอบรม

วิธีการฝึกอบรม :   บรรยาย 70%  Workshop นำเสนอผลงาน  30%
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 30 คน
ระยะเวลาในการอบรม : 1 วัน
สถานที่จัดฝึกอบรม : ภายในบริษัทของท่าน
วิทยากร :  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันฝึกอบรม เอช อาร์ ทีมเวิร์ค
ค่าใช้จ่ายในการอบรม : 18,000  บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ท่านสามารถกดที่ตระกร้าสินค้าหรือติดต่อเพื่อขอหลักสูตรได้ที่บริษัทฯ
*** ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทางกรณีเป็นต่างจังหวัด***