Showing 1–8 of 10 results

 • Design Mindset ตัวแปรความสำเร็จ

  ตัวแปรความสำเร็จที่ยั่งยืน คือตัวแปรที่เกิดขึ้นจากภายในของบุคคลคนนั้น  เรื่องราวในอดีต การรับรู้ การเรียนรู้ส่งผลให้บุคคลนั้นยึดติดและสร้างกำแพงในชีวิต  อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ดังกล่าว จำเป็นต้องถูกปรับให้เกิดแนวคิดใหม่  สร้างและปรับตัวแปรใหม่ เพื่อให้บุคคลก้าวข้ามความกังวลที่อาจส่งผลต่อการทำงานได้  หลักสูตรนี้ มุ่งเน้นการพัฒนาความคิด สร้างสมการความสำเร็จด้วยตนเอง  สร้างให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงตนเองจากภายในให้กำลังใจตนเองในการเดินหน้าความสำเร็จต่อไป ดำเนินการโดยนักจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตนเอง

  0.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
 • HR for Non-HR

  เนื่องจากบทบาทในการบริหารทรัพยากรมนุษย์มิใช่หน้าที่ของฝ่าย HR เพียงอย่างเดียว หากแต่ในหลักการบริหารยุคใหม่นั้นผู้บริหารในทุกๆ ฝ่ายควรจะมีส่วนร่วมอย่างยิ่งในการบริหารคนและมีความรู้ความเข้าใจในหลักการของ HR เพื่อทำงานร่วมกับฝ่าย HR ได้อย่างมีประสิทธิภาพและพูดคุยกันอย่างเข้าใจในภาษาเดียวกัน อาทิ การต้องเข้าร่วมกับฝ่าย HR ตั้งแต่การคัดสรรบุคลากร จัดทำ Job Description พัฒนาบุคลากร จนถึงการประเมินผลพนักงาน ซึ่งในปัจจุบันแทบทุกองค์กรจะพบว่า ผู้จัดการฝ่ายต่างๆ อาทิ การตลาด การขาย ฝ่ายผลิต การเงินการบัญชี หรือ IT ฯลฯ ล้วนจะต้องทำหน้าที่ดังกล่าวร่วมกับฝ่าย…

  25,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
 • INH0073 หลักสูตร สุขก่อนเกษียณ

  จากข้อมูลของ United Nations World Population Ageing พบว่า ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ สังคมผู้สูงอายุ โดยสมบูรณ์ (Aged Society) ซึ่งสหประชาชาติระบุว่า ประเทศใดมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ในสัดส่วนเกินร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ ถือว่าประเทศนั้นก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ หรือ Aging Society และจะเป็น “สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ” (Aged Society) หลายคนอาจไม่ทราบว่าการใช้ชีวิตในช่วงหลังเกษียณอายุต้องเตรียมพร้อมอย่างไรทำให้คุณภาพชีวิตหลังจากหยุดชีวิตการทำงานจึงเป็นปัญหาทั้งต่อตัวเองและครอบครัว  ด้วยเหตุนี้ องค์กรหลายแห่งจึงมีนโยบายและหน้าที่สร้างความสุขให้กับพนักงานก่อนที่พวกเขาจะต้องหยุดบทบาทการเป็นพนักงาน ให้เกิดการปรับตัวและมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดชีวิตหลังจากนี้

  26,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
 • INH0075 หลักสูตร : Filing Management การบริหารจัดการเอกสารอย่างเป็นระบบในยุค 4.0

  การเข้าถึงข้อมูลเอกสารที่เป็นระบบ สะดวก ง่าย ปลอดภัย คือ สิ่งที่พนักงานผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องการ พนักงานส่วนมากจำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลเอกสารเพื่ออำนวยความสะดวกหรือประสานงานในส่วนต่างๆ ได้อย่างคล่องตัว หากที่ผ่านมา เอกสารอาจถูกสืบค้นด้วยความยุ่งยากและไม่สะดวก หากเป็นเช่นนั้น จะถือว่าไม่สามารถบริหารจัดการงานเอกสารได้ดี  ซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน ที่เป็นยุคของการทำงานที่ง่าย สะดวก หรือถ้าพูดแบบไทยแลนด์ 4.0 คือ ทำน้อยได้มาก

  0.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
 • KAIZEN เพื่อการปรับปรุงงาน

  Kaizen เป็นแนวคิดที่นำมาใช้ในการบริหารการจัดการการอย่างมีประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นที่การมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคน ร่วมกันแสวงหาแนวทางใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงวิธีการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ หัวใจสำคัญอยู่ที่ต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) องค์กรบางแห่งพบว่าพนักงานไม่มุ่งเน้นเพื่อการปรับปรุงงานส่งผลให้การพัฒนาปรับปรุงงานผิดทิศทาง ด้วยเหตุนี้ Kaizen จึงควรนำมาใช้ทั้งการพิจารณาตนเองเพื่อการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องและมีขั้นตอน

  0.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
 • การสัมภาษณ์งานเชิงสมรรรถนะ Competency Based Interview

  การสัมภาษณ์งานเชิงสมรรรถนะ จึงเป็นเครื่องมือการคัดเลือกอีกรูปแบบหนึ่ง ที่มีน้ำหนักและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการคัดสรรและประเมินขีดความสามารถของบุคลากรที่เราต้องการเชิงประสิทธิภาพ  การสัมภาษณ์งานเชิงสมรรรถนะ หรือที่เราเรียกกันว่า “Competency Based Interview” หรือ “Behavioral Based Interview” ถือเป็นเครื่องมือการคัดเลือกที่ทรงพลัง และได้รับความนิยมมาแล้วขององค์กรต่างๆทั่วโลก ภายใต้หลักการที่ว่าพฤติกรรมในอดีต เป็นตัวทำนายที่ดีที่สุดสำหรับพฤติกรรมในอนาคต ฉะนั้นหากองค์กรมองเห็นกระบวน หรือวิธีการในการใช้เครื่องมือนี้บุคลากรที่ผ่านคัดเลือกมาปฏิบัติหน้าที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  27,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
 • จิตสาธาณะเชิงพฤติกรรม

  หลักสูตรนี้ให้มากกว่าคำว่า การบริการ

  เราให้คำว่าจิตสาธารณะเชิงพฤติกรรม

  20,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
 • หลักสูตร : เทคนิคการจัดการข้อผิดพลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Mistake proofing technique)

  ในการทำงานโดยส่วนใหญ่แล้วคือ การแก้ไขปัญหาให้งานเกิดประสิทธิภาพทั้งการแก้ปัญหาให้ตนเอง  แก้ปัญหาให้คนอื่น คนทำงานส่วนใหญ่มักค้นหาวิธีต่างๆ เพื่อให้งานของตนเองราบรื่น ไม่มีผลกระทบเชิงลบ  แต่นั่นอาจเป็นเพียงความต้องการที่ยังไม่มีทางออก  หลายองค์กรกลับพบว่าพนักงานยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาในการทำงานได้เต็มศักยภาพ  ด้วยเหตุนี้ การเรียนรู้เทคนิคการจัดการข้อผิดพลาดในงาน จึงเป็นอีกหลักสูตรที่หลายองค์กรควรให้ความสำคัญ ภายใต้หลักสูตรนี้ จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้แนวทางการบริหารการทำงานตนเองให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีและปราศจากความผิดพลาดให้มากที่สุด

  20,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า