Showing 25–32 of 52 results

 • 18_28 การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ

   ภาพปกติของชีวิตการทำงาน คือ บุคลากรในหน่วยงานต้องเข้ามาทำงานเพื่อแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานที่เกิดขึ้นทั้งจากตัวเองและผู้อื่น การแก้ปัญหามักมาควบคู่กับการตัดสินใจ หาทางออกของปัญหา ที่คนทำงานมักต้องพยายามเลือกทางออกที่ดีที่สุดและนี่มันอาจเป็นบททดสอบของคุณภาพการทำงาน องค์กรที่พบว่าปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นแบบเดิมๆ ไม่มีการปรับปรุง สาเหตุเป็นเพราะการแก้ไขปัญหาแบบไม่ตรงจุด การตัดสินใจแก้ไขปัญหาไม่มีความรอบคอบ สิ่งเหล่านี้จะทำมาซึ่งผลเสียของการทำงาน หลายปีที่ผ่านมาได้มีนักวิชาการได้กล่าวถึงหลักการในการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจและมักถูกนำไปใช้ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหัวหน้างานทั้งๆ ที่พนักงานทุกระดับจำเป็นต้องเรียนรู้หลักการนี้ในการแก้ไขปัญหางานขอตน

  หลักสูตร การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจจึงเป็นทางเลือกให้กับองค์กรที่ต้องการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการแก้ไขปัญหางานและสามารถเป็นผู้ตัดสินใจในงานที่ตนเองรับผิดชอบได้

  ***ท่านสามารถกดที่ตะกร้าหรือติดต่อเพิ่อขอหลักสูตรได้ที่บริษัทฯ

  18,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
 • 18_27 เทคนิคการบริหารและการจัดลำดับความสำคัญของงานตนเอง

  บุคลากร 1 คนในองค์กรมักมีหน้าที่รับผิดชอบในการทำงานมากกว่า 1 งาน อาจเป็นทั้งงานที่ต้องรับผิดชอบหลักและงานที่ได้รับมอบหมาย เราปฏิเสธไม่ได้ว่า งานแต่ละงานที่ได้รับนั้นมีความสำคัญอย่างมากต่อองค์กร และเมื่อเป็นเช่นนี้บุคลากรบางท่านก็จึงไม่สามารถจัดการงาน และลำดับความสำคัญของงานได้ จึงเป็นปัญหาที่ไม่สามารถสรุปได้ ว่างานไหนควรทำก่อนงานไหนควรทำหลัง

  หลักสูตรนี้ จึงเป็นหลักสูตรที่จะสามารถทำให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดทักษะในการบริหารจัดการงานของตนเองสามารถ จัดลำดับความสำคัญของงานและออกแบบงานที่ตนเองรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่มีผลกระทบต่อบุคคลอื่น
  ที่เกี่ยวข้องกับงานของเรา

  ***ท่านสามารถกดที่ตะกร้าหรือติดต่อเพิ่อขอหลักสูตรได้ที่บริษัทฯ

  18,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
 • 18_26 กระตุ้นการพัฒนาตนเอง (Road Map)

  Road map เปรียบเสมือนขั้นตอนวิธีการทำงานเพื่อการดำเนินงานหรือเพื่อแก้ไขปัญหาให้เป็นขั้นตอนและเป็นรูปธรรมชัดเจน บุคคลทุกกลุ่มล้วนแต่มีเป้าหมายและความคาดหวังในชีวิต โดยเฉพาะในเรื่องของการทำงาน แต่มีไม่กี่คนที่สามารถดำเนินการสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นตามเป้าหมายของตนเองได้ ที่เป็นเช่นนั้นเพราะคนส่วนใหญ่ขาดการวางแผนงาน
  ขาดเทคนิคและกระบวนการที่เหมาะสมจึงทำให้เป้าหมายที่วางไว้เป็นเพียงภาพฝัน

  หลักสูตรนี้  เป็นเสมือนขั้นบันไดที่จะทำให้บุคคลที่มีความฝัน สามารถออกแบบเส้นทางสู่ความสำเร็จได้โดยง่าย หรือไม่เพียงเท่านั้น ช่วยให้บุคคลที่ไม่มีเป้าหมายชัดเจนสามารถสร้างเป้าหมายให้กับตัวเองได้ ด้วยการเรียนรู้ตัวเองค้นพบตัวเองและสร้างมารถสร้างเป้าหมายให้กับตัวเองได้

   

  ***ท่านสามารถกดที่ตระกร้าสินค้าหรือติดต่อเพื่อขอหลักสูตรได้ที่บริษัทฯ

  18,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
 • 18_25 เทคนิคเพื่อการประสานงาน 9 ขั้นตอน

  กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ล้วนแต่มีขั้นตอน วิธีการ บุคคล หรือปัจจัยอื่นๆ สนับสนุนมากมาย
  หนึ่งปัจจัยสำคัญ ก็คือ การที่พนักงานในองค์กรสามารถประสานงานส่งต่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การประสานงาน ถือเป็นอาวุธสำคัญที่สามารถแสดงได้ถึงทักษะในการทำงานของพนักงาน โดยเฉพาะการประสานงานไม่ว่าจะเป็นการประสานงานภายในหน่วยงาน หรือการประสานงานภายนอก การประสานงานสามารถแสดงถึงภาพลักษณ์ขององค์กรได้โดยตรง ทักษะ ขั้นตอนและข้อมูล จึงเป็นเรื่องสำคัญที่พนักงานต้องเรียนรู้ เพื่อใช้ในสนับสนุนการประสานงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป

  18,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
 • 18_24 สร้างสรรค์จิตสาธารณะในองค์กร

  สภาพสังคมในปัจจุบัน มีปัญหาเกิดขึ้นมากมายทั้งด้านสังคม วัฒนธรรม การเมืองหรือแม้แต่ทางด้านสภาวะแวดล้อม จากปัญหาดังกล่าว ทำให้มีผลกระทบต่อบุคคลและสังคมขนาดย่อม ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือสังคมองค์กร
  และหากองค์กรใดเกิดปัญหาดังกล่าวก็อาจส่งผลต่อบรรยากาศการทำงานภายในองค์กรได้เช่นกัน แต่ปัญหานั้นอาจไม่ส่งผลกระทบมาก ถ้าหากองค์กรมีบุคลากรที่มีจิตสำนึกที่ดีด้านการทำงานร่วมกัน ทั้งนี้เพราะการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะจำเป็นที่บุคลากรต้องคำนึงถึงผู้อื่น และต้องคำนึงถึงเป้าหมายขององค์กรด้วย นั้นหมายความว่า หากบุคลากรมีจิตสำนึกที่ดีด้านการเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกัน การรู้บทบาทตนเองในทีมงานและการทำงานภายใต้เป้าหมายตามแนวโน้มขององค์กรแล้วนั้นย่อมส่งให้เกิดความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป

  ***ท่านสามารถกดที่ตะกร้าหรือติดต่อเพิ่อขอหลักสูตรได้ที่บริษัทฯ

  18,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
 • 18_23 เทคนิคการชนะใจเพื่อนร่วมงาน

  การอยู่ร่วมกันในสังคมถือเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง เพราะการอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะวัตถุประสงค์ในเรื่องการทำงานหรือการใช้ชีวิต ย่อมจะมีเรื่องราว มีปัญหาที่อาจส่งผลต่อความสุขในการดำเนินชีวิต ดังนั้นหากเราดำเนินชีวิตด้วยความรู้สึกหรืออารมณ์ส่วนตัวอาจไม่เหมาะสม เพราะการอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะก็คือการอยู่ร่วมกับความแตกต่างทางความคิด ปัญหาสำคัญประการแรก คือปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลต่อบุคล ซึ่งอาจขยายผลต่อไปยังบุคคลอื่นๆ ฉะนั้นศาสตร์ในการทำงานคงไม่เพียงพอต่อการทำงาน องค์กรควรต้องเรียนรู้ศิลปะของการอยู่ร่วมกันในการทำงาน เพราะผลที่ตามมาจะเกิดคุณค่าอย่างมหาศาลภายใต้องค์กรของคุณ หลักสูตรนี้ออกแบบเพื่อให้บุคลากรในองค์กร เข้าใจพื้นฐานทางอารมณ์ของคนทำงานในแบบต่างๆ และเสริมทักษะเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

  ***ท่านสามารถกดที่ตะกร้าหรือติดต่อเพิ่อขอหลักสูตรได้ที่บริษัทฯ

  18,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
 • 18_22 เทคนิคการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

  การเรียนรู้ ถือเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาตนเอง กระบวนการเรียนรู้ที่ดีที่สุด คือกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Continuous Learning) เพราะเราทราบดีกว่า การเปลี่ยนแปลงในสังคมเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ภาพของการทำงานในวันนี้กับ 10 ปี ที่แล้วมีความแตกต่างกันอย่างมาก จึงทำให้บุคคลทุกคนควรมีการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องไม่ยึดติดกับสิ่งทีได้เรียนรู้มากในอดีต

  ด้วยเหตุผลในเรื่องการเปลี่ยนแปลง จึงเป็นสาเหตุสำคัญที่องค์กรต้องสนับสนุนให้บุคลากรมีช่องทางของการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการทำงานของตนเองอย่างต่อเนื่อง กติกาของการเรียนรู้ที่สามารถสร้างขึ้นได้อย่างเป็นระบบและเป็นช่องทางให้บุคลากรทำงานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

  ***ท่านสามารถกดที่ตะกร้าหรือติดต่อเพิ่อขอหลักสูตรได้ที่บริษัทฯ

  18,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
 • 18_21 ทักษะเพื่อการเป็นผู้ตามที่ดี

  Robert E. Kelly ได้ทำการศึกษาวิจัยและพบว่า ความสำเร็จขององค์กร 90% เกิดจากการทำงานของผู้ตาม ส่วนอีก 10% ที่เหลือเป็นผลงานของผู้นำ จะเห็นได้ว่า ไม่เพียงแต่ผู้นำเท่านั้นที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร
  แต่ผู้ตามก็มีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กรไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าผู้นำเช่นกัน การขาดซึ่งความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายอาจเป็นปัญหาสำคัญในการทำงานในองค์กร และหากไม่ได้รับการแก้ไขถึงสาเหตุดังกล่าวแล้วอาจนำไปสู่ปัญหาอีกหลายด้านตามมา การศึกษาทักษะของการเป็นผู้ตามที่ดีนั้น จึงเป็นแนวทางการพัฒนาตนเองให้พนักงานได้ตระหนักเห็นความสำคัญของการเป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพต่อไป

  ***ท่านสามารถกดที่ตะกร้าหรือติดต่อเพิ่อขอหลักสูตรได้ที่บริษัทฯ

  18,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า