18_49 เทคนิคการจัดประชุมที่มีประสิทธิภาพ

18,000.00฿

การประชุมถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการทำงาน การประชุม หมายถึง การที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปมาร่วมปรึกษาหารือกัน เพื่อร่วมกันคิดอย่างมีวัตถุประสงค์ มีระเบียบวิธี มีการกำหนดเวลา และติดตามผล หากผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนขาดการวางแผนในเรื่องที่จะประชุมหรือไม่ได้เตรียมวาระการประชุม ก็อาจจะทำให้การประชุมเป็นไปได้อย่างล่าช้าและเสียเวลาในการทำงาน ดังนั้นการประชุมที่ดีและมีประสิทธิภาพจึงมีความสำคัญมากต่อการทำงาน  เพื่อให้การทำงานนั้นราบรื่นมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จได้ดี

หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจถึงเทคนิคการจัดประชุมที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การประชุมเป็นที่ที่ทุกคนอยากจะเข้าไปมีส่วนร่วม และสามารถนำไปปรับใช้ในการประชุมกับคนในองค์กรได้

หลักสูตร : เทคนิคการจัดประชุมที่มีประสิทธิภาพ

หลักการและเหตุผล

การประชุมถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการทำงาน การประชุม หมายถึง การที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปมาร่วมปรึกษาหารือกัน เพื่อร่วมกันคิดอย่างมีวัตถุประสงค์ มีระเบียบวิธี มีการกำหนดเวลา และติดตามผล หากผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนขาดการวางแผนในเรื่องที่จะประชุมหรือไม่ได้เตรียมวาระการประชุม ก็อาจจะทำให้การประชุมเป็นไปได้อย่างล่าช้าและเสียเวลาในการทำงาน ดังนั้นการประชุมที่ดีและมีประสิทธิภาพจึงมีความสำคัญมากต่อการทำงาน  เพื่อให้การทำงานนั้นราบรื่นมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จได้ดี

หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจถึงเทคนิคการจัดประชุมที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การประชุมเป็นที่ที่ทุกคนอยากจะเข้าไปมีส่วนร่วม และสามารถนำไปปรับใช้ในการประชุมกับคนในองค์กรได้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการจัดประชุมที่มีประสิทธิภาพ
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำแนวคิดจากทีได้เรียนรู้ไปปรับใช้กับในการประชุมกับคนในองค์กรได้

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

ผู้เข้าอบรมจะได้รับเทคนิคและวิธีการจัดประชุมที่มีประสิทธิภาพที่สามารถนำไปปรับใช้ในการประชุมกับคนในองค์กรได้จริง และทั้งยังสามารถทำงานออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จตามที่ได้ปรึกษาหารือกันเอาไว้

หัวข้อการบรรยาย

หัวข้อ 1. แนวคิดของการจัดประชุม

– ทำไมถึงต้องจัดประชุม

– หัวใจสำคัญของการจัดประชุม

– ความสำคัญของการจัดประชุม

หัวข้อ 2. การจัดประชุมที่มีประสิทธิภาพ

  • อธิบายถึงเทคนิคของการจัดประชุมที่มีประสิทธิภาพ

หัวข้อ 3.  ลักษณะของการประชุมที่มีประสิทธิภาพ
–  บทบาทของสมาชิกการประชุม

หัวข้อ 4. ประโยชน์ของการจัดประชุมที่มีประสิทธิภาพ

หัวข้อ 5  กรณีศึกษา

  • เรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา แก้ไขปัญหาและนำเสนอ

รูปแบบและลักษณะของการฝึกอบรม

วิธีการฝึกอบรม :   บรรยาย 70%  Workshop นำเสนอผลงาน  30%
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 30 คน
ระยะเวลาในการอบรม : 1 วัน
สถานที่จัดฝึกอบรม : ภายในบริษัทของท่าน
วิทยากร :  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันฝึกอบรม เอช อาร์ ทีมเวิร์ค
ค่าใช้จ่ายในการอบรม : 18,000  บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

*** ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทางกรณีเป็นต่างจังหวัด***