งานที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์กร

ให้คำปรึกษาด้านงานพัฒนาบุคคลากรทั้งระบบ ออกแบบโครงสร้างเงินเดือน  ออกแบบ JD  จัดทำ นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติ  กำหนด ขอบเขตโครงสร้างองค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถจัดการพนักงานในด้านต่าง ๆ เพื่อกำหนดความต้องการให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจ
HR Consultant
HROD Consultant
HRBP  Consultant
HRD Consultant