18_29 4มิติของความสำเร็จในการเจรจาต่อรอง

18,000.00฿

ความสำเร็จของหน่วยงานเกิดขึ้นจากการบุคลากรมีความสามารถในการให้ข้อมูลของสินค้า ผลิตภัณฑ์หรือข้อมูลต่างๆ ขององค์กรที่เป็นประโยชน์กับผู้มาติดต่อ การให้ข้อมูลถือเป็นการประชาสัมพันธ์องค์กรรูปแบบหนึ่งที่บุคลากรทุกคนต้องมีความรู้ความสามารถในระดับที่ดี และผลจากการให้ข้อมูลกลุ่มผู้ใช้บริการต่างๆ มักมีข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อให้พวกเขาได้ประโยชน์สูงสุดและจุดนี้บุคลากรจึงต้องมีทักษะด้านการเจราต่อรองให้มากขึ้น ที่ผ่านมาหลายองค์กรพบปัญหาว่าบุคลากรไม่สามารถตั้งรับการเจรจาต่อรองได้ ขาดทักษะในการเจรจาต่อรองเกิดปัญหาการทำงานประสานงานที่ไม่จบเพียงคนเดียว ทำให้เกิดความไม่พึงพอใจต่อทุกฝ่าย

หลักสูตรนี้จะช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานมีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง โดยมองถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นแบบรอบด้านเพื่อประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับทุกฝ่ายด้วยมุมมอง 4 มิติ

***ท่านสามารถกดที่ตะกร้าหรือติดต่อเพิ่อขอหลักสูตรได้ที่บริษัทฯ

หลักสูตร : 4มิติของความสำเร็จในการเจรจาต่อรอง

หลักการและเหตุผล

ความสำเร็จของหน่วยงานเกิดขึ้นจากการบุคลากรมีความสามารถในการให้ข้อมูลของสินค้า ผลิตภัณฑ์หรือข้อมูลต่างๆ ขององค์กรที่เป็นประโยชน์กับผู้มาติดต่อ การให้ข้อมูลถือเป็นการประชาสัมพันธ์องค์กรรูปแบบหนึ่งที่บุคลากรทุกคนต้องมีความรู้ความสามารถในระดับที่ดี และผลจากการให้ข้อมูลกลุ่มผู้ใช้บริการต่างๆ มักมีข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อให้พวกเขาได้ประโยชน์สูงสุดและจุดนี้บุคลากรจึงต้องมีทักษะด้านการเจราต่อรองให้มากขึ้น ที่ผ่านมาหลายองค์กรพบปัญหาว่าบุคลากรไม่สามารถตั้งรับการเจรจาต่อรองได้ ขาดทักษะในการเจรจาต่อรองเกิดปัญหาการทำงานประสานงานที่ไม่จบเพียงคนเดียว ทำให้เกิดความไม่พึงพอใจต่อทุกฝ่าย

หลักสูตรนี้จะช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานมีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง โดยมองถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นแบบรอบด้านเพื่อประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับทุกฝ่ายด้วยมุมมอง 4 มิติ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้แนวคิดทักษะการเจรจาต่อรองที่เกิดขึ้นในการทำงาน
 • เรียนรู้ผลกระทบและปัจจัยความสำเร็จในเรื่องการเจรจาต่อรอง
 • เกิดการและเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ ฝึกทักษะในเรื่องการเจรจาต่อรอง โดยสามารถมองถึงผลกระทบด้วยมุมมอง 4 มิติ คือ ตนเอง ลูกค้า องค์กร และสังคม

หัวข้อและกรอบการบรรยาย

 • ความหมายของการเจรจาต่อรอง (Negotiation)
 • แนวคิดด้านและทฤษฎีที่สามารถนำมาใช้ในการเจรจาต่อรอง
 • ความสำเร็จ 4 มิติ จากกการการเจรจาต่อรอง
 • ลักษณะความสำเร็จที่เกิดจากการเจรจาต่อรอง
 • ความล้มเหลวที่เกิดขึ้นจากการเจรจาต่อรอง
 • การทำนายและประเมินผลกระทบจากการเจรจาต่อรอง
 • การสื่อสารเพื่อการเจรจาต่อรอง
 • ฝึกปฏิบัติการเจรจาต่อรอง

รูปแบบและลักษณะของการฝึกอบรม

วิธีการฝึกอบรม :   บรรยาย 70%  Workshop นำเสนอผลงาน  30%
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 30 คน
ระยะเวลาในการอบรม : 1 วัน
สถานที่จัดฝึกอบรม : ภายในบริษัทของท่าน
วิทยากร :  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันฝึกอบรม เอช อาร์ ทีมเวิร์ค
ค่าใช้จ่ายในการอบรม : 18,000  บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ท่านสามารถกดที่ตระกร้าสินค้าหรือติดต่อเพื่อขอหลักสูตรได้ที่บริษัทฯ
*** ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทางกรณีเป็นต่างจังหวัด***