18_48 บทบาทการเป็นสมาชิกของทีม Team Members

18,000.00฿

สมาชิกของทีเป็นผู้ที่บุคคลที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนความสำเร็จของทีม ทีมที่มีสมาชิกดี ถือว่ามีชัยไปกว่าครึ่ง การอยู่ภายในทีม ควรมีหน้าที่หรือบทบาทให้กับสมาชิก การที่สมาชิกมีหน้าที่จะทำให้เขาเหล่านั้นภาคภูมิใจและมีอำนาจในการตัดสินใจในงานของตนเอง ในขณะที่บางองค์กร ให้อำนาจของทีมตกอยู่ที่บุคคลบางกลุ่ม ทำให้การคิด ตัดสินใจในงานถูกยึดติดอยู่กับเพียงบุคคลๆ เดียว หรือกลุ่มเดียวเท่านั้น

หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการเป็นสมาชิกของทีมที่ประสบความสำเร็จในการทำงานจะต้องมีความเป็นหนึ่งเดียวกัน ทุกๆคนจะถูกดึงเข้ามาในทิศทางเดียวกันเพื่อให้บรรลุความสำเร็จในงาน หรือบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

หลักสูตร : บทบาทการเป็นสมาชิกของทีม Team Members

หลักการและเหตุผล

สมาชิกของทีเป็นผู้ที่บุคคลที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนความสำเร็จของทีม ทีมที่มีสมาชิกดี ถือว่ามีชัยไปกว่าครึ่ง การอยู่ภายในทีม ควรมีหน้าที่หรือบทบาทให้กับสมาชิก การที่สมาชิกมีหน้าที่จะทำให้เขาเหล่านั้นภาคภูมิใจและมีอำนาจในการตัดสินใจในงานของตนเอง ในขณะที่บางองค์กร ให้อำนาจของทีมตกอยู่ที่บุคคลบางกลุ่ม ทำให้การคิด ตัดสินใจในงานถูกยึดติดอยู่กับเพียงบุคคลๆ เดียว หรือกลุ่มเดียวเท่านั้น

หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการเป็นสมาชิกของทีมที่ประสบความสำเร็จในการทำงานจะต้องมีความเป็นหนึ่งเดียวกัน ทุกๆคนจะถูกดึงเข้ามาในทิศทางเดียวกันเพื่อให้บรรลุความสำเร็จในงาน หรือบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้และเข้าใจบทบาทการเป็นสมาชิกที่ดีของทีม
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหาร่วมกัน ทำให้ช่วยลดความขัดแย้งระหว่างบุคคล
 3. เพื่อสร้างบทบาทสมาชิก และยอมรับศักยภาพของแต่ละบุคคล

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

ผู้เข้าอบรมจะได้ความรู้และความเข้าใจในบทบาทของตนเองผ่านการทำงานเป็นทีม และปรับปรุงความสัมพันธ์ในการทำงานให้ดีขึ้น มีความร่วมมือร่วมใจประสานงานกันในการทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน

หัวข้อการบรรยาย

 • ความหมายของการทำงานเป็นทีม
 • หลักการทำงานเป็นทีม
 • บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบของสมาชิกในทีม
 • การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ
 • การแสดงตนเป็นสมาชิกของทีม
 • การรู้จักเพื่อนร่วมทีม
 • การจัดการบทบาทตนเอง
 • การลดบทบาท การเพิ่มบทบาท
 • การเข้าถึงบทบาทอื่นๆ ในทีม
 • กลยุทธ์ในการสร้างทีมงาน
 • การปฏิบัติตนในบทบาทของทีม

รูปแบบและลักษณะของการฝึกอบรม

วิธีการฝึกอบรม :   บรรยาย 70%  Workshop นำเสนอผลงาน  30%
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 30 คน
ระยะเวลาในการอบรม : 1 วัน
สถานที่จัดฝึกอบรม : ภายในบริษัทของท่าน
วิทยากร :  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันฝึกอบรม เอช อาร์ ทีมเวิร์ค
ค่าใช้จ่ายในการอบรม : 18,000  บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


*** ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทางกรณีเป็นต่างจังหวัด***