18_20 ภาษาเพื่อการสื่อสาร

18,000.00฿

ลักษณะของการสื่อสารมีหลายองค์ประกอบที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน  การสื่อสารมีความสำคัญต่อความสำเร็จอย่างที่เราปฏิเสธไม่ได้ วิธีการสื่อสารจึงเป็นปัจจัยที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติม ภาษาเพื่อการสื่อสาร ในฐานะเป็นเครื่องมือสื่อสารจึงเป็นเทคนิคพื้นฐานที่เราต้องเรียนรู้ ทั้งภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษากาย เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้เลือกใช้ให้เกิดความเหมาะสมและถูกกาลเทศะ  ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างภาษาเพื่อการสื่อสารกับความสำเร็จในการดำเนินงานมีผลอย่างชัดเจนหากเราให้ความสำคัญ

อย่างไรก็ตามหลักสูตรนี้ สร้างเพื่อประโยชน์ในการอยู่ร่วมกัน ความสุขในการสื่อสารภายในองค์กร ความสุขการสื่อสารแบบสุนทรียสนทนา ภาษาการสื่อสารที่จะเป็นพื้นฐานของการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จ

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

หลักสูตร : ภาษาเพื่อการสื่อสาร

หลักการและเหตุผล

ลักษณะของการสื่อสารมีหลายองค์ประกอบที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน  การสื่อสารมีความสำคัญต่อความสำเร็จอย่างที่เราปฏิเสธไม่ได้ วิธีการสื่อสารจึงเป็นปัจจัยที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติม ภาษาเพื่อการสื่อสาร ในฐานะเป็นเครื่องมือสื่อสารจึงเป็นเทคนิคพื้นฐานที่เราต้องเรียนรู้ ทั้งภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษากาย เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้เลือกใช้ให้เกิดความเหมาะสมและถูกกาลเทศะ  ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างภาษาเพื่อการสื่อสารกับความสำเร็จในการดำเนินงานมีผลอย่างชัดเจนหากเราให้ความสำคัญ

อย่างไรก็ตามหลักสูตรนี้ สร้างเพื่อประโยชน์ในการอยู่ร่วมกัน ความสุขในการสื่อสารภายในองค์กร ความสุขการสื่อสารแบบสุนทรียสนทนา ภาษาการสื่อสารที่จะเป็นพื้นฐานของการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จ

วัตถุประสงค์

 1. ผู้อบรมได้เรียนรู้แนวคิดด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร
 2. ผู้อบรมจะได้นำเทคนิคการสื่อสารไปสร้างภาษาเพื่อการสื่อสารที่เหมาะสม
 3. ผู้อบรมจะได้เรียนรู้เทคนิคการด้านภาษาเพื่อการสื่อสารในระดับต่างๆ

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • พัฒนาตนเอง  เข้าสู่ระบบใช้เครื่องมือด้านภาษาเพื่อสื่อสารที่มีคุณภาพ   สามารถนำตนเองเข้าสู่ระบบการสื่อสารโดยสามารถใช้ภาษาต่างๆ เพื่อให้เกิดการร่วมมือและคุณภาพของการทำงาน ภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร

หัวข้อและกรอบการบรรยาย

 • ความหมายของภาษาเพื่อการสื่อสาร
 • องค์ประกอบของภาษาเพื่อการสื่อสาร
 • ระดับของภาษาเพื่อการสื่อสาร
 • ภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร
 • เทคนิคการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
 • ภาษาทางการและไม่เป็นทางการ ระดับภาษา
 • อุปสรรคของการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
 • ปัจจัยความสำเร็จด้านการสื่อสาร
 • ฯลฯ

รูปแบบและลักษณะของการฝึกอบรม

วิธีการฝึกอบรม :   บรรยาย 70%  Workshop นำเสนอผลงาน  30%
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 30 คน
ระยะเวลาในการอบรม : 1 วัน
สถานที่จัดฝึกอบรม : ภายในบริษัทของท่าน
วิทยากร :  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันฝึกอบรม เอช อาร์ ทีมเวิร์ค
ค่าใช้จ่ายในการอบรม : 18,000  บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

*** ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทางกรณีเป็นต่างจังหวัด***