18_45 กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง

18,000.00฿

ในการทำงานและดำเนินกิจกรรมต่างๆ มนุษย์จำเป็นจะต้องมีการสื่อสารกันอยู่ตลอดเวลา เพื่อสื่อความหมายและสร้างความเข้าใจในการทำกิจกรรมต่างๆ และในหลายครั้งก็มีความจำเป็นที่จะต้องต่อรองเพื่อจัดสรรผลประโยชน์ในหลายรูปแบบ เพื่อให้ตนเองและองค์กรได้รับผลประโยชน์สูงสุด ดังนั้นการเจรจาต่อรองจึงมีความสำคัญและเข้ามามีบทบาทในการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจรจาต่อรองที่ต้องใช้กลยุทธ์ เพื่อทำให้การเจรจาสามารถบรรลุเป้าหมายและประสบความสำเร็จ
หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการเจรจาต่อรอง รวมทั้งกลยุทธ์ต่างๆ ที่จะทำให้การเจรจาต่อรองนั้นประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมาย ทั้งยังทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำกลยุทธ์ต่างๆ จากการอบรมมาปรับใช้ในชีวิตการทำงานและดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างมืออาชีพ

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

หลักสูตร : กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง

หลักการและเหตุผล

ในการทำงานและดำเนินกิจกรรมต่างๆ มนุษย์จำเป็นจะต้องมีการสื่อสารกันอยู่ตลอดเวลา เพื่อสื่อความหมายและสร้างความเข้าใจในการทำกิจกรรมต่างๆ และในหลายครั้งก็มีความจำเป็นที่จะต้องต่อรองเพื่อจัดสรรผลประโยชน์ในหลายรูปแบบ เพื่อให้ตนเองและองค์กรได้รับผลประโยชน์สูงสุด ดังนั้นการเจรจาต่อรองจึงมีความสำคัญและเข้ามามีบทบาทในการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจรจาต่อรองที่ต้องใช้กลยุทธ์ เพื่อทำให้การเจรจาสามารถบรรลุเป้าหมายและประสบความสำเร็จ
หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการเจรจาต่อรอง รวมทั้งกลยุทธ์ต่างๆ ที่จะทำให้การเจรจาต่อรองนั้นประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมาย ทั้งยังทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำกลยุทธ์ต่างๆ จากการอบรมมาปรับใช้ในชีวิตการทำงานและดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างมืออาชีพ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้เรื่อง กลยุทธ์การเจรจาต่อรองมาปรับใช้ในการทำงานและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมืออาชีพ
 3. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิดผ่านกรณีศึกษา

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ผู้ที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้ จะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเจรจาต่อรองและกลยุทธ์ต่างๆ ที่จะทำให้เป้าหมายของการเจรจานั้นสำเร็จ และสามารถนำกลยุทธ์ที่ได้เรียนรู้นั้นไปปรับใช้ในกิจกรรม การดำเนินงานต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมาย

หัวข้อและกรอบการบรรยาย

 • หัวข้อ 1. ความหมายของการเจรจาต่อรองหัวข้อ 2. หลักการเจรจาต่อรอง 3 ประการ
  • เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลักการที่ต้องการ
  • เสียผลประโยชน์ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
  • ทำให้อีกทุกฝ่ายรู้สึกพึงพอใจกับผลการเจรจา

  หัวข้อ 3. รูปแบบของการเจรจา

  • การเจรจาแบบร่วมมือ
  • การเจรจาแบบแข่งขัน

  หัวข้อ 4. กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง

  หัวข้อ 5. ข้อควรปฏิบัติในระหว่างการเจรจา

  หัวข้อ 6. การปิดการเจรจาและวิเคราะห์ผลของเจรจาต่อรอง

  หัวข้อ 7. กรณีศึกษา

  • เรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา แก้ไขปัญหาและนำเสนอ

  วิเคราะห์ทิศทางและปัจจัยความสำเร็จ

รูปแบบและลักษณะของการฝึกอบรม

วิธีการฝึกอบรม :   บรรยาย 70%  Workshop นำเสนอผลงาน  30%
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 30 คน
ระยะเวลาในการอบรม : 1 วัน
สถานที่จัดฝึกอบรม : ภายในบริษัทของท่าน
วิทยากร :  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันฝึกอบรม เอช อาร์ ทีมเวิร์ค
ค่าใช้จ่ายในการอบรม : 18,000  บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ท่านสามารถกดที่ตระกร้าสินค้าหรือติดต่อเพื่อขอหลักสูตรได้ที่บริษัทฯ
*** ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทางกรณีเป็นต่างจังหวัด***