Showing 9–16 of 63 results

 • จิตสาธาณะเชิงพฤติกรรม

  หลักสูตรนี้ให้มากกว่าคำว่า การบริการ

  เราให้คำว่าจิตสาธารณะเชิงพฤติกรรม

  20,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
 • บริการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน

  โครงสร้างเงินเดือน คือ การกำหนดอัตราค่าจ้างหรือเงินเดือนสำหรับการว่าจ้างบุคคลในตำแหน่งงานต่าง ๆ อย่างชัดเจนว่า องค์การจะตกลงที่จะจ่ายให้ต่ำสุดที่อัตราใด และสูงสุดไม่เกินจำนวนเท่าใด ตลอดจนระเบียบวิธีการปรับเงินเดือน โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมาพิจารณา ซึ่งในกระบวนการนี้เป็นการนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจค่าตอบแทนและการประเมินค่างานมาพิจารณาจัดทำโครงสร้างค่าจ้างและเงินเดือน

  25,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
 • สันทนาการสัมพันธ์

  กิจกรรม สันทนาการสำหรับองค์กร สนุกสนานผ่านกิจกรรมร่วมกัน ได้มิตรภาพ ได้ความสุข ได้เข้าใจเพื่อนร่วมงาน  ลดช่องว่างในการทำงาน ลดความเครียดในการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารองค์กร  recreation2relation

  อ่านเพิ่ม
 • หลักสูตร : เทคนิคการจัดการข้อผิดพลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Mistake proofing technique)

  ในการทำงานโดยส่วนใหญ่แล้วคือ การแก้ไขปัญหาให้งานเกิดประสิทธิภาพทั้งการแก้ปัญหาให้ตนเอง  แก้ปัญหาให้คนอื่น คนทำงานส่วนใหญ่มักค้นหาวิธีต่างๆ เพื่อให้งานของตนเองราบรื่น ไม่มีผลกระทบเชิงลบ  แต่นั่นอาจเป็นเพียงความต้องการที่ยังไม่มีทางออก  หลายองค์กรกลับพบว่าพนักงานยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาในการทำงานได้เต็มศักยภาพ  ด้วยเหตุนี้ การเรียนรู้เทคนิคการจัดการข้อผิดพลาดในงาน จึงเป็นอีกหลักสูตรที่หลายองค์กรควรให้ความสำคัญ ภายใต้หลักสูตรนี้ จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้แนวทางการบริหารการทำงานตนเองให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีและปราศจากความผิดพลาดให้มากที่สุด

  20,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
 • หลักสูตร : Action Plan แผนการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์

  การเขียน Action Plan หมายถึง การนำความคิดหรือวิธีการที่ได้ผ่านการคิดและวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ อย่างละเอียดมาแล้ว สำหรับชี้นำการดำเนินการตามกลยุทธ์ ที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า มีความสำคัญอย่างมาก เพราะเป็นตัวกำหนดแผนการดำเนินงานทั้งหมด ดังคำพูดที่ว่า “วางแผนดีมีชัย ไปแล้วกว่าครึ่งหนึ่ง” ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่หัวหน้างาน หรือผู้ที่จะเขียนแผนงานต่างๆ ต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ถึงวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมาย

  9,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
 • หลักสูตร : Empathic Communication

  หากให้อธิบาย Empathic Communication อย่างง่ายๆ และสั้นๆ ก็คือ การสื่อสารที่แสดงให้คู่สนทนาเห็นว่าเรากำลังตั้งใจฟังเขาอยู่ ที่ไม่ใช่แค่สิ่งที่เขาพูด แต่รวมไปถึงความคิด ความรู้สึก และคุณค่าในตัวตนของคนนั้นด้วย ซึ่งสิ่งนี้จะช่วยให้เราก้าวเข้าไปในโลกของอีกฝ่ายอย่างเข้าใจ และป้องกันการด่วนสรุป หรือตัดสินฝ่ายตรงข้าม

  25,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
 • 18_49 เทคนิคการจัดประชุมที่มีประสิทธิภาพ

  การประชุมถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการทำงาน การประชุม หมายถึง การที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปมาร่วมปรึกษาหารือกัน เพื่อร่วมกันคิดอย่างมีวัตถุประสงค์ มีระเบียบวิธี มีการกำหนดเวลา และติดตามผล หากผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนขาดการวางแผนในเรื่องที่จะประชุมหรือไม่ได้เตรียมวาระการประชุม ก็อาจจะทำให้การประชุมเป็นไปได้อย่างล่าช้าและเสียเวลาในการทำงาน ดังนั้นการประชุมที่ดีและมีประสิทธิภาพจึงมีความสำคัญมากต่อการทำงาน  เพื่อให้การทำงานนั้นราบรื่นมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จได้ดี

  หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจถึงเทคนิคการจัดประชุมที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การประชุมเป็นที่ที่ทุกคนอยากจะเข้าไปมีส่วนร่วม และสามารถนำไปปรับใช้ในการประชุมกับคนในองค์กรได้

  18,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
 • 18_48 บทบาทการเป็นสมาชิกของทีม Team Members

  สมาชิกของทีเป็นผู้ที่บุคคลที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนความสำเร็จของทีม ทีมที่มีสมาชิกดี ถือว่ามีชัยไปกว่าครึ่ง การอยู่ภายในทีม ควรมีหน้าที่หรือบทบาทให้กับสมาชิก การที่สมาชิกมีหน้าที่จะทำให้เขาเหล่านั้นภาคภูมิใจและมีอำนาจในการตัดสินใจในงานของตนเอง ในขณะที่บางองค์กร ให้อำนาจของทีมตกอยู่ที่บุคคลบางกลุ่ม ทำให้การคิด ตัดสินใจในงานถูกยึดติดอยู่กับเพียงบุคคลๆ เดียว หรือกลุ่มเดียวเท่านั้น

  หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการเป็นสมาชิกของทีมที่ประสบความสำเร็จในการทำงานจะต้องมีความเป็นหนึ่งเดียวกัน ทุกๆคนจะถูกดึงเข้ามาในทิศทางเดียวกันเพื่อให้บรรลุความสำเร็จในงาน หรือบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

  18,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า