Showing 1–8 of 55 results

 • 18_50 กระบวนการ PDCA เพื่อการพัฒนางาน

  กระบวนการวางแผนถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการทำงาน เพราะไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม หากมีการวางแผนไว้เป็นอย่างดี มักมีโอกาสบรรลุเป้าหมายได้มากกว่าทำโดยไม่มีการวางแผน หรือมีแผนที่ไม่เอื้อต่อการนำไปปฏิบัติได้จริง  อย่างไรก็ตามการวางแผน ยังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของความสำเร็จ บ่อยครั้งที่มักพบว่าแผนได้รับการจัดทำ และจัดเก็บเข้าแฟ้ม ส่วนการดำเนินงานก็ทำกันไปตามสถานการณ์ หากเป็นเช่นนี้แล้ว ต่อให้มีแผนที่ดีเพียงใด แต่ไม่ถูกนำไปปฏิบัติ ก็เท่ากับว่าโอกาสของความสำเร็จนั้นยังอยู่ห่างไกล

  หลักสูตรกระบวนการ PDCA เพื่อการพัฒนางานนี้ จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงแนวคิดหนึ่ง ที่ไม่ได้ให้ความสำคัญเพียงแค่การวางแผน แต่แนวคิดนี้เน้นให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ โดยมีเป้าหมายให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  เพื่อวางแผนเป็นเส้นทางที่นำไปสู่ ความสำเร็จ และบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้

  ***ท่านสามารถกดที่ตะกร้าหรือติดต่อเพิ่อขอหลักสูตรได้ที่บริษัทฯ

  18,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
 • E-Book แบบฝึกหัดความสำเร็จ

  แบบฝึกหัดฉบับนี้ เป็นความลับที่หลายคนถามหาและต้องการให้เกิดขึ้นในชีวิตของตัวเองและคนที่เรารัก มีหลายคำถามเกิดขึ้นว่า คนที่ประสบความสำเร็จเขาทำกันอย่างไร เขามีวิธีการอย่างไร เขาคิดอย่างไร เขาเริ่มต้นจากตรงไหน เอกสารเล่มนี้จะเป็นคำตอบสำหรับใครบางคนที่ตามหาความสำเร็จให้กับชีวิต ด้วยสร้างแบบฝึกหัดเพื่อการออกแบบแนวทางสำหรับเดินทางตามหาความสำเร็จนั้น

  ผู้แต่ง : นิติ ยอดดำเนิน
  ลิขสิทธ์ : บริษัท เอชอาร์ ทีมเวิร์ค จำกัด

  399.00฿ 199.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
 • INH0073 หลักสูตร สุขวัยเกษียณ

  จากข้อมูลของ United Nations World Population Ageing พบว่า ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ สังคมผู้สูงอายุ โดยสมบูรณ์ (Aged Society) ซึ่งสหประชาชาติระบุว่า ประเทศใดมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ในสัดส่วนเกินร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ ถือว่าประเทศนั้นก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ หรือ Aging Society และจะเป็น “สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ” (Aged Society) หลายคนอาจไม่ทราบว่าการใช้ชีวิตในช่วงหลังเกษียณอายุต้องเตรียมพร้อมอย่างไรทำให้คุณภาพชีวิตหลังจากหยุดชีวิตการทำงานจึงเป็นปัญหาทั้งต่อตัวเองและครอบครัว  ด้วยเหตุนี้ องค์กรหลายแห่งจึงมีนโยบายและหน้าที่สร้างความสุขให้กับพนักงานก่อนที่พวกเขาจะต้องหยุดบทบาทการเป็นพนักงาน ให้เกิดการปรับตัวและมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดชีวิตหลังจากนี้

  25,000.00฿ 20,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
 • INH0075 หลักสูตร : Filing Management การบริหารจัดการเอกสารอย่างเป็นระบบในยุค 4.0

  การเข้าถึงข้อมูลเอกสารที่เป็นระบบ สะดวก ง่าย ปลอดภัย คือ สิ่งที่พนักงานผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องการ พนักงานส่วนมากจำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลเอกสารเพื่ออำนวยความสะดวกหรือประสานงานในส่วนต่างๆ ได้อย่างคล่องตัว หากที่ผ่านมา เอกสารอาจถูกสืบค้นด้วยความยุ่งยากและไม่สะดวก หากเป็นเช่นนั้น จะถือว่าไม่สามารถบริหารจัดการงานเอกสารได้ดี  ซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน ที่เป็นยุคของการทำงานที่ง่าย สะดวก หรือถ้าพูดแบบไทยแลนด์ 4.0 คือ ทำน้อยได้มาก

  ***ท่านสามารถกดที่ตะกร้าหรือติดต่อเพิ่อขอหลักสูตรได้ที่บริษัทฯ 0998616149

  29,000.00฿ 25,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
 • การสัมภาษณ์งานเชิงสมรรรถนะ Competency Based Interview

  การสัมภาษณ์งานเชิงสมรรรถนะ จึงเป็นเครื่อ …

  27,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
 • หลักสูตร : Action Plan แผนการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์

  การเขียน Action Plan หมายถึง การนำความคิ …

  25,000.00฿ 5,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
 • 18_49 เทคนิคการจัดประชุมที่มีประสิทธิภาพ

  การประชุมถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการทำงาน การประชุม หมายถึง การที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปมาร่วมปรึกษาหารือกัน เพื่อร่วมกันคิดอย่างมีวัตถุประสงค์ มีระเบียบวิธี มีการกำหนดเวลา และติดตามผล หากผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนขาดการวางแผนในเรื่องที่จะประชุมหรือไม่ได้เตรียมวาระการประชุม ก็อาจจะทำให้การประชุมเป็นไปได้อย่างล่าช้าและเสียเวลาในการทำงาน ดังนั้นการประชุมที่ดีและมีประสิทธิภาพจึงมีความสำคัญมากต่อการทำงาน  เพื่อให้การทำงานนั้นราบรื่นมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จได้ดี

  หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจถึงเทคนิคการจัดประชุมที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การประชุมเป็นที่ที่ทุกคนอยากจะเข้าไปมีส่วนร่วม และสามารถนำไปปรับใช้ในการประชุมกับคนในองค์กรได้

  ***ท่านสามารถกดที่ตะกร้าหรือติดต่อเพิ่อขอหลักสูตรได้ที่บริษัทฯ

  18,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
 • 18_48 บทบาทการเป็นสมาชิกของทีม Team Members

  สมาชิกของทีเป็นผู้ที่บุคคลที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนความสำเร็จของทีม ทีมที่มีสมาชิกดี ถือว่ามีชัยไปกว่าครึ่ง การอยู่ภายในทีม ควรมีหน้าที่หรือบทบาทให้กับสมาชิก การที่สมาชิกมีหน้าที่จะทำให้เขาเหล่านั้นภาคภูมิใจและมีอำนาจในการตัดสินใจในงานของตนเอง ในขณะที่บางองค์กร ให้อำนาจของทีมตกอยู่ที่บุคคลบางกลุ่ม ทำให้การคิด ตัดสินใจในงานถูกยึดติดอยู่กับเพียงบุคคลๆ เดียว หรือกลุ่มเดียวเท่านั้น

  หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการเป็นสมาชิกของทีมที่ประสบความสำเร็จในการทำงานจะต้องมีความเป็นหนึ่งเดียวกัน ทุกๆคนจะถูกดึงเข้ามาในทิศทางเดียวกันเพื่อให้บรรลุความสำเร็จในงาน หรือบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

  ***ท่านสามารถกดที่ตะกร้าหรือติดต่อเพิ่อขอหลักสูตรได้ที่บริษัทฯ

  18,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า