Back
 • จิตสาธาณะเชิงพฤติกรรม
  20,000.00฿

  หลักสูตรนี้ให้มากกว่าคำว่า การบริการ

  เราให้คำว่าจิตสาธารณะเชิงพฤติกรรม

  หยิบใส่ตะกร้า
 • ลดราคา!
  หลักสูตร : เทคนิคการจัดการข้อผิดพลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Mistake proofing technique)
  20,000.00฿

  ในการทำงานโดยส่วนใหญ่แล้วคือ การแก้ไขปัญหาให้งานเกิดประสิทธิภาพทั้งการแก้ปัญหาให้ตนเอง  แก้ปัญหาให้คนอื่น คนทำงานส่วนใหญ่มักค้นหาวิธีต่างๆ เพื่อให้งานของตนเองราบรื่น ไม่มีผลกระทบเชิงลบ  แต่นั่นอาจเป็นเพียงความต้องการที่ยังไม่มีทางออก  หลายองค์กรกลับพบว่าพนักงานยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาในการทำงานได้เต็มศักยภาพ  ด้วยเหตุนี้ การเรียนรู้เทคนิคการจัดการข้อผิดพลาดในงาน จึงเป็นอีกหลักสูตรที่หลายองค์กรควรให้ความสำคัญ ภายใต้หลักสูตรนี้ จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้แนวทางการบริหารการทำงานตนเองให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีและปราศจากความผิดพลาดให้มากที่สุด

  หยิบใส่ตะกร้า
 • recreationtorelation
  สันทนาการสัมพันธ์

  กิจกรรม สันทนาการสำหรับองค์กร สนุกสนานผ่านกิจกรรมร่วมกัน ได้มิตรภาพ ได้ความสุข ได้เข้าใจเพื่อนร่วมงาน  ลดช่องว่างในการทำงาน ลดความเครียดในการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารองค์กร  recreation2relation

  อ่านเพิ่ม
 • บริการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน
  25,000.00฿

  โครงสร้างเงินเดือน คือ การกำหนดอัตราค่าจ้างหรือเงินเดือนสำหรับการว่าจ้างบุคคลในตำแหน่งงานต่าง ๆ อย่างชัดเจนว่า องค์การจะตกลงที่จะจ่ายให้ต่ำสุดที่อัตราใด และสูงสุดไม่เกินจำนวนเท่าใด ตลอดจนระเบียบวิธีการปรับเงินเดือน โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมาพิจารณา ซึ่งในกระบวนการนี้เป็นการนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจค่าตอบแทนและการประเมินค่างานมาพิจารณาจัดทำโครงสร้างค่าจ้างและเงินเดือน

  หยิบใส่ตะกร้า
 • ลดราคา!
  Design Mindset ตัวแปรความสำเร็จ
  20,000.00฿

  ตัวแปรความสำเร็จที่ยั่งยืน คือตัวแปรที่เกิดขึ้นจากภายในของบุคคลคนนั้น  เรื่องราวในอดีต การรับรู้ การเรียนรู้ส่งผลให้บุคคลนั้นยึดติดและสร้างกำแพงในชีวิต  อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ดังกล่าว จำเป็นต้องถูกปรับให้เกิดแนวคิดใหม่  สร้างและปรับตัวแปรใหม่ เพื่อให้บุคคลก้าวข้ามความกังวลที่อาจส่งผลต่อการทำงานได้  หลักสูตรนี้ มุ่งเน้นการพัฒนาความคิด สร้างสมการความสำเร็จด้วยตนเอง  สร้างให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงตนเองจากภายในให้กำลังใจตนเองในการเดินหน้าความสำเร็จต่อไป ดำเนินการโดยนักจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตนเอง

  หยิบใส่ตะกร้า
 • KAIZEN เพื่อการปรับปรุงงาน
  0.00฿

  Kaizen เป็นแนวคิดที่นำมาใช้ในการบริหารการจัดการการอย่างมีประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นที่การมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคน ร่วมกันแสวงหาแนวทางใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงวิธีการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ หัวใจสำคัญอยู่ที่ต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) องค์กรบางแห่งพบว่าพนักงานไม่มุ่งเน้นเพื่อการปรับปรุงงานส่งผลให้การพัฒนาปรับปรุงงานผิดทิศทาง ด้วยเหตุนี้ Kaizen จึงควรนำมาใช้ทั้งการพิจารณาตนเองเพื่อการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องและมีขั้นตอน

  หยิบใส่ตะกร้า
 • หลักสูตร : Empathic Communication
  25,000.00฿

  หากให้อธิบาย Empathic Communication อย่างง่ายๆ และสั้นๆ ก็คือ การสื่อสารที่แสดงให้คู่สนทนาเห็นว่าเรากำลังตั้งใจฟังเขาอยู่ ที่ไม่ใช่แค่สิ่งที่เขาพูด แต่รวมไปถึงความคิด ความรู้สึก และคุณค่าในตัวตนของคนนั้นด้วย ซึ่งสิ่งนี้จะช่วยให้เราก้าวเข้าไปในโลกของอีกฝ่ายอย่างเข้าใจ และป้องกันการด่วนสรุป หรือตัดสินฝ่ายตรงข้าม

  หยิบใส่ตะกร้า
 • HR for Non-HR
  25,000.00฿

  เนื่องจากบทบาทในการบริหารทรัพยากรมนุษย์มิใช่หน้าที่ของฝ่าย HR เพียงอย่างเดียว หากแต่ในหลักการบริหารยุคใหม่นั้นผู้บริหารในทุกๆ ฝ่ายควรจะมีส่วนร่วมอย่างยิ่งในการบริหารคนและมีความรู้ความเข้าใจในหลักการของ HR เพื่อทำงานร่วมกับฝ่าย HR ได้อย่างมีประสิทธิภาพและพูดคุยกันอย่างเข้าใจในภาษาเดียวกัน อาทิ การต้องเข้าร่วมกับฝ่าย HR ตั้งแต่การคัดสรรบุคลากร จัดทำ Job Description พัฒนาบุคลากร จนถึงการประเมินผลพนักงาน ซึ่งในปัจจุบันแทบทุกองค์กรจะพบว่า ผู้จัดการฝ่ายต่างๆ อาทิ การตลาด การขาย ฝ่ายผลิต การเงินการบัญชี หรือ IT ฯลฯ ล้วนจะต้องทำหน้าที่ดังกล่าวร่วมกับฝ่าย…

  หยิบใส่ตะกร้า
 • ลดราคา!
  หลักสูตร : Action Plan แผนการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์
  9,000.00฿

  การเขียน Action Plan หมายถึง การนำความคิดหรือวิธีการที่ได้ผ่านการคิดและวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ อย่างละเอียดมาแล้ว สำหรับชี้นำการดำเนินการตามกลยุทธ์ ที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า มีความสำคัญอย่างมาก เพราะเป็นตัวกำหนดแผนการดำเนินงานทั้งหมด ดังคำพูดที่ว่า “วางแผนดีมีชัย ไปแล้วกว่าครึ่งหนึ่ง” ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่หัวหน้างาน หรือผู้ที่จะเขียนแผนงานต่างๆ ต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ถึงวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมาย

  หยิบใส่ตะกร้า
 • การสัมภาษณ์งานเชิงสมรรรถนะ Competency Based Interview
  27,000.00฿

  การสัมภาษณ์งานเชิงสมรรรถนะ จึงเป็นเครื่องมือการคัดเลือกอีกรูปแบบหนึ่ง ที่มีน้ำหนักและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการคัดสรรและประเมินขีดความสามารถของบุคลากรที่เราต้องการเชิงประสิทธิภาพ  การสัมภาษณ์งานเชิงสมรรรถนะ หรือที่เราเรียกกันว่า “Competency Based Interview” หรือ “Behavioral Based Interview” ถือเป็นเครื่องมือการคัดเลือกที่ทรงพลัง และได้รับความนิยมมาแล้วขององค์กรต่างๆทั่วโลก ภายใต้หลักการที่ว่าพฤติกรรมในอดีต เป็นตัวทำนายที่ดีที่สุดสำหรับพฤติกรรมในอนาคต ฉะนั้นหากองค์กรมองเห็นกระบวน หรือวิธีการในการใช้เครื่องมือนี้บุคลากรที่ผ่านคัดเลือกมาปฏิบัติหน้าที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  หยิบใส่ตะกร้า
 • ลดราคา!
  E-Book แบบฝึกหัดความสำเร็จ
  199.00฿

  แบบฝึกหัดฉบับนี้ เป็นความลับที่หลายคนถามหาและต้องการให้เกิดขึ้นในชีวิตของตัวเองและคนที่เรารัก มีหลายคำถามเกิดขึ้นว่า คนที่ประสบความสำเร็จเขาทำกันอย่างไร เขามีวิธีการอย่างไร เขาคิดอย่างไร เขาเริ่มต้นจากตรงไหน เอกสารเล่มนี้จะเป็นคำตอบสำหรับใครบางคนที่ตามหาความสำเร็จให้กับชีวิต ด้วยสร้างแบบฝึกหัดเพื่อการออกแบบแนวทางสำหรับเดินทางตามหาความสำเร็จนั้น

  ผู้แต่ง : นิติ ยอดดำเนิน
  ลิขสิทธ์ : บริษัท เอชอาร์ ทีมเวิร์ค จำกัด

  หยิบใส่ตะกร้า
 • ลดราคา!
  INH0075 หลักสูตร : Filing Management การบริหารจัดการเอกสารอย่างเป็นระบบในยุค 4.0
  0.00฿

  การเข้าถึงข้อมูลเอกสารที่เป็นระบบ สะดวก ง่าย ปลอดภัย คือ สิ่งที่พนักงานผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องการ พนักงานส่วนมากจำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลเอกสารเพื่ออำนวยความสะดวกหรือประสานงานในส่วนต่างๆ ได้อย่างคล่องตัว หากที่ผ่านมา เอกสารอาจถูกสืบค้นด้วยความยุ่งยากและไม่สะดวก หากเป็นเช่นนั้น จะถือว่าไม่สามารถบริหารจัดการงานเอกสารได้ดี  ซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน ที่เป็นยุคของการทำงานที่ง่าย สะดวก หรือถ้าพูดแบบไทยแลนด์ 4.0 คือ ทำน้อยได้มาก

  หยิบใส่ตะกร้า
 • ลดราคา!
  INH0073 หลักสูตร สุขก่อนเกษียณ
  26,000.00฿

  จากข้อมูลของ United Nations World Population Ageing พบว่า ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ สังคมผู้สูงอายุ โดยสมบูรณ์ (Aged Society) ซึ่งสหประชาชาติระบุว่า ประเทศใดมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ในสัดส่วนเกินร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ ถือว่าประเทศนั้นก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ หรือ Aging Society และจะเป็น “สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ” (Aged Society) หลายคนอาจไม่ทราบว่าการใช้ชีวิตในช่วงหลังเกษียณอายุต้องเตรียมพร้อมอย่างไรทำให้คุณภาพชีวิตหลังจากหยุดชีวิตการทำงานจึงเป็นปัญหาทั้งต่อตัวเองและครอบครัว  ด้วยเหตุนี้ องค์กรหลายแห่งจึงมีนโยบายและหน้าที่สร้างความสุขให้กับพนักงานก่อนที่พวกเขาจะต้องหยุดบทบาทการเป็นพนักงาน ให้เกิดการปรับตัวและมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดชีวิตหลังจากนี้

  หยิบใส่ตะกร้า
 • 18_30 ผู้นำกับการสร้างการมีส่วนร่วมในองค์กร
  18,000.00฿

  ตำแหน่งหัวหน้า ถือเป็นตำแหน่งงานที่มีความสำคัญและเป็นหัวใจหลักของความสำเร็จ เพราะอยู่ในตำแหน่งงานที่ต้องดูแลและควบคุมการทำงานโดยรวมขององค์กรหรือแผนกงานต่างๆ แต่การจะนำเนินงานหรือกิจกรรมให้ประสบความสำเร็จได้นั้น จำเป็นจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของพนักงาน และการมีส่วนร่วมของพนักงานยังสร้างความพึงพอใจ ลดความขัดแย้งและสร้างความรู้สึกผูกพันกับองค์กรอีกด้วย ดังนั้นบทบาทของหัวหน้าในการสร้างการมีส่วนร่วมจึงมีความจำเป็นสำหรับการดำเนินงาน เพื่อให้พนักงานเกิดความพึงพอใจ ลดปัญหาความขัดแย้งในการทำงานและทำให้พนักงานรักองค์กรมากขึ้น

  หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของบทบาทหัวหน้าในการสร้างการมีส่วนร่วมให้กับผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชา ทั้งการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการมีส่วนร่วมของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อที่จะสามารถนำหลักการดังกล่าวไปปรับใช้ในการสร้างการมีส่วนร่วมภายในการทำงานและกิจกรรมต่างๆ ได้

  หยิบใส่ตะกร้า
 • 18_12 จิตสำนึกเพื่อการเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกัน
  18,000.00฿

  จิตสำนึกถือเป็นความรับผิดชอบที่บุคคลต้องตระหนักถึง ซึ่งหลายองค์กรคาดหวังว่าพนักงานของตนจะเห็นถึงความสำคัญ การอยู่ร่วมกันในองค์กรบุคคลจำเป็นต้องมีจิตสำนึกในการอยู่ร่วมกัน การใช้ทรัพยากรร่วมกัน การดูและรักษาผลประโยชน์ขององค์กร ทั้งต่อหน้าและรับหลัง การปรับทัศนคติของบุคคล เพื่อให้เกิดความสุขในงานนั้นเป็นสิ่งจำเป็น เนื่องจาก เราจะเห็นได้ว่าปัจจุบัน บุคคลส่วนใหญ่ที่ไม่มีความสุขในการทำงาน เป็นเพราะมีทัศนคติเชิงลบ
  ต่องานที่ทำ ซึ่งบางครั้งอาจเป็นเพราะงานนั้น เป็นงานใหม่ที่ไม่เคยทำมาก่อนหรือเป็นงานที่ยุ่งยากซับซ้อนต้องใช้ความละเอียดรอบคอบและความอดทนในการทำงานมากๆ  จนทำให้เกิดความรู้สึกท้อแท้เบื่อหน่าย หรืออาจส่งผลให้เกิดการมององค์กรในแง่ลบ  ขาดความผูกพันในองค์กร ซึ่งอาจส่งผลให้บุคลากรไม่หวงแหน ไม่เกิดความรู้สึกว่าต้องดูแลองค์กรที่ตนทำงานอยู่ แต่ถ้าหากเราเรียนรู้ถึงการมีทัศนคติที่ดี ถือเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับตนเองในการฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ นานา การเปลี่ยนระบบความคิดของตนเอง  ทำให้เกิดความกระตือรือร้นมีแรงผลักดันที่จะพยายาม
  ทำให้งานสำเร็จ และทำให้บุคคลเกิดความสุขในการทำงาน  อีกทั้งจะส่งผลให้งานที่ทำนั้นออกมามีประสิทธิภาพอีกด้วย

  หยิบใส่ตะกร้า
 • 18_21 ทักษะเพื่อการมีภาวะผู้ตามที่ดี
  18,000.00฿

  Robert E. Kelly ได้ทำการศึกษาวิจัยและพบว่า ความสำเร็จขององค์กร 90% เกิดจากการทำงานของผู้ตาม ส่วนอีก 10% ที่เหลือเป็นผลงานของผู้นำ จะเห็นได้ว่า ไม่เพียงแต่ผู้นำเท่านั้นที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร
  แต่ผู้ตามก็มีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กรไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าผู้นำเช่นกัน การขาดซึ่งความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายอาจเป็นปัญหาสำคัญในการทำงานในองค์กร และหากไม่ได้รับการแก้ไขถึงสาเหตุดังกล่าวแล้วอาจนำไปสู่ปัญหาอีกหลายด้านตามมา การศึกษาทักษะของการเป็นผู้ตามที่ดีนั้น จึงเป็นแนวทางการพัฒนาตนเองให้พนักงานได้ตระหนักเห็นความสำคัญของการเป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพต่อไป

  ——————————————————

  หยิบใส่ตะกร้า