logo-top-2

ขอเสนอราคาอบรม In-House

Click here
logo-top-2

ขอเสนอราคา Team Building

Click here
logo-top-2

Promotion 18,000

View More


เรียนเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับ

ยินดีต้อนรับสู่แหล่งเรียนรู้คนทำงาน hrteamwork.com เราคือ ผู้นำด้านกิจกรรมองค์กร ผู้เชียวชาญในการสร้างสรรค์การเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาองค์กร การอบรมสัมมนาภายในองค์ร (In-house Training) กิจกรรมสร้างทีม Team Building Walk Rally และการอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่ออกแบบเฉพาะองค์กรของคุณ

ติดต่อเราเพื่อขอโปรแกรมการสัมมนา

#คิดถึงการสัมมนาโทรหาเอชอาร์ ทีมเวิร์ค

Events

28
พ.ย.
The Smart leader ‘s Tool Box
9:00 am - 4:00 pm
KU HOME มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
30
พ.ย.
หลักสูตร : Workflow ผู้ประสานงานคล่องตัว
9:00 am - 4:00 pm
เคยู โฮม ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน

HR Teamwork : Port Folio

หลักสูตรออนไลน์

หลักสูตรของเรา

 • 18_50 กระบวนการ PDCA เพื่อการพัฒนางาน

  กระบวนการวางแผนถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการทำงาน เพราะไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม หากมีการวางแผนไว้เป็นอย่างดี มักมีโอกาสบรรลุเป้าหมายได้มากกว่าทำโดยไม่มีการวางแผน หรือมีแผนที่ไม่เอื้อต่อการนำไปปฏิบัติได้จริง  อย่างไรก็ตามการวางแผน ยังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของความสำเร็จ บ่อยครั้งที่มักพบว่าแผนได้รับการจัดทำ และจัดเก็บเข้าแฟ้ม ส่วนการดำเนินงานก็ทำกันไปตามสถานการณ์ หากเป็นเช่นนี้แล้ว ต่อให้มีแผนที่ดีเพียงใด แต่ไม่ถูกนำไปปฏิบัติ ก็เท่ากับว่าโอกาสของความสำเร็จนั้นยังอยู่ห่างไกล

  หลักสูตรกระบวนการ PDCA เพื่อการพัฒนางานนี้ จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงแนวคิดหนึ่ง ที่ไม่ได้ให้ความสำคัญเพียงแค่การวางแผน แต่แนวคิดนี้เน้นให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ โดยมีเป้าหมายให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  เพื่อวางแผนเป็นเส้นทางที่นำไปสู่ ความสำเร็จ และบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้

  ***ท่านสามารถกดที่ตะกร้าหรือติดต่อเพิ่อขอหลักสูตรได้ที่บริษัทฯ

  18,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
 • 18_49 เทคนิคการจัดประชุมที่มีประสิทธิภาพ

  การประชุมถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการทำงาน การประชุม หมายถึง การที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปมาร่วมปรึกษาหารือกัน เพื่อร่วมกันคิดอย่างมีวัตถุประสงค์ มีระเบียบวิธี มีการกำหนดเวลา และติดตามผล หากผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนขาดการวางแผนในเรื่องที่จะประชุมหรือไม่ได้เตรียมวาระการประชุม ก็อาจจะทำให้การประชุมเป็นไปได้อย่างล่าช้าและเสียเวลาในการทำงาน ดังนั้นการประชุมที่ดีและมีประสิทธิภาพจึงมีความสำคัญมากต่อการทำงาน  เพื่อให้การทำงานนั้นราบรื่นมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จได้ดี

  หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจถึงเทคนิคการจัดประชุมที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การประชุมเป็นที่ที่ทุกคนอยากจะเข้าไปมีส่วนร่วม และสามารถนำไปปรับใช้ในการประชุมกับคนในองค์กรได้

  ***ท่านสามารถกดที่ตะกร้าหรือติดต่อเพิ่อขอหลักสูตรได้ที่บริษัทฯ

  18,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
 • 18_48 บทบาทการเป็นสมาชิกของทีม Team Members

  สมาชิกของทีเป็นผู้ที่บุคคลที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนความสำเร็จของทีม ทีมที่มีสมาชิกดี ถือว่ามีชัยไปกว่าครึ่ง การอยู่ภายในทีม ควรมีหน้าที่หรือบทบาทให้กับสมาชิก การที่สมาชิกมีหน้าที่จะทำให้เขาเหล่านั้นภาคภูมิใจและมีอำนาจในการตัดสินใจในงานของตนเอง ในขณะที่บางองค์กร ให้อำนาจของทีมตกอยู่ที่บุคคลบางกลุ่ม ทำให้การคิด ตัดสินใจในงานถูกยึดติดอยู่กับเพียงบุคคลๆ เดียว หรือกลุ่มเดียวเท่านั้น

  หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการเป็นสมาชิกของทีมที่ประสบความสำเร็จในการทำงานจะต้องมีความเป็นหนึ่งเดียวกัน ทุกๆคนจะถูกดึงเข้ามาในทิศทางเดียวกันเพื่อให้บรรลุความสำเร็จในงาน หรือบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

  ***ท่านสามารถกดที่ตะกร้าหรือติดต่อเพิ่อขอหลักสูตรได้ที่บริษัทฯ

  18,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
 • 18_47 Goal Setting

  การทำงานของบุคลากรในองค์กรใดๆ ก็ตาม จำเป็นต้องสำเร็จตามเป้าหมาย องค์กรส่วนใหญ่จะมีเป้าหมายขององค์กร ว่าในแต่ละปีต้องการเป้าหมายเท่าใด ซึ่งเป้าหมายขององค์กร ถือเป็นกรอบการพัฒนาตนเอง ให้พนักงานมีเป้าหมายการทำงานที่ถูกต้องเหมาะสม พนักงานบางกลุ่มเข้าใจถึงเป้าหมายขององค์กร  แต่ไม่สามารถสร้างเป้าหมายของตนเองเพื่อตอบสนองงานได้ จึงทำงานงานไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร

  และถ้าองค์กรต้องการจะให้ระบบการบริหารผลงานประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรในทุกระดับต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการกำหนดเป้าหมายในการทำงานได้ด้วยตนเอง ไม่ใช่รอแต่เป้าหมายที่กระจายมาจากหัวหน้างานและองค์กรเพียงอย่างเดียว และที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้น คือ บุคลากรในทุกๆระดับ ควรจะต้องสามารถทำแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับเป้าหมายในการทำงานได้ เพื่อการนำแผนปฏิบัติการนั้นไปปฏิบัติงานจริง

  ***ท่านสามารถกดที่ตะกร้าหรือติดต่อเพิ่อขอหลักสูตรได้ที่บริษัทฯ

  18,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
 • 18_46 วิเคราะห์เส้นทางการประสานงาน

  ในการทำงานหรือดำเนินกิจกรรมต่างๆ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการประสานงานกัน ทั้งในระดับบุคคล แผนกหรือองค์กรทั้งภายในและภายนอก เพื่อทำให้งานหรือโครงการบรรลุเป้าหมายและประสบความสำเร็จ แต่การที่จะสร้างการทำงานที่มีการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพได้นั้น จำเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์เส้นทางการประสานงาน เพื่อวางแผนการประสานงานที่มีประสิทธิภาพอันนำไปสู่ความสำเร็จของการดำเนินงาน ดังนั้นการวิเคราะห์เส้นทางการประสานงานจึงมีความจำเป็น เพื่อทำให้การประสานงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และนำไปสู่ความสำเร็จของการทำงานและกิจกรรมต่างๆ ทั้งในระดับบุคคล แผนกและองค์กร
  หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการวิเคราะห์เส้นทางการประสานงาน มีความเข้าใจในกระบวนการประสานงานและวิเคราะห์เส้นทางเพื่อการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ และมีความสามารถในการนำองค์ความรู้ที่ได้รับการอบรมไปปรับใช้ในการทำงานและการดำเนินการต่างๆ ได้

  ***ท่านสามารถกดที่ตะกร้าหรือติดต่อเพิ่อขอหลักสูตรได้ที่บริษัทฯ

  18,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
 • 18_45 กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง

  ในการทำงานและดำเนินกิจกรรมต่างๆ มนุษย์จำเป็นจะต้องมีการสื่อสารกันอยู่ตลอดเวลา เพื่อสื่อความหมายและสร้างความเข้าใจในการทำกิจกรรมต่างๆ และในหลายครั้งก็มีความจำเป็นที่จะต้องต่อรองเพื่อจัดสรรผลประโยชน์ในหลายรูปแบบ เพื่อให้ตนเองและองค์กรได้รับผลประโยชน์สูงสุด ดังนั้นการเจรจาต่อรองจึงมีความสำคัญและเข้ามามีบทบาทในการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจรจาต่อรองที่ต้องใช้กลยุทธ์ เพื่อทำให้การเจรจาสามารถบรรลุเป้าหมายและประสบความสำเร็จ
  หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการเจรจาต่อรอง รวมทั้งกลยุทธ์ต่างๆ ที่จะทำให้การเจรจาต่อรองนั้นประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมาย ทั้งยังทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำกลยุทธ์ต่างๆ จากการอบรมมาปรับใช้ในชีวิตการทำงานและดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างมืออาชีพ

  ***ท่านสามารถกดที่ตะกร้าหรือติดต่อเพิ่อขอหลักสูตรได้ที่บริษัทฯ

  18,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
 • 18_44 เทคนิคการสร้างพลังในการทำงาน

  คนเราทำงานก็ต้องการประสบความสำเร็จในงานของตน แต่การที่เราจะประสบความสำเร็จ ได้นั้นส่วนหนึ่งมาจากพลังในตัวของเราเอง หากเราไม่มีพลัง ไม่มีไฟในการทำงาน ความสำเร็จก็ดูจะห่างไกลความเป็นจริง การรักในงานที่ทำและให้ความสำคัญกับงานเป็นบันไดสู่ความสำเร็จเริ่มจากต้องรักในงานที่ทำก่อน แม้จะไม่ได้ทำงานที่คุณรัก แต่หากคุณรักงาน ที่คุณทำอยู่ พลังในการทำงานจะเกิดขึ้น ทำให้คุณสามารถสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ออกมาได้มากมาย เมื่อคุณทำงานด้วยใจทุกๆ คนย่อมเห็นและรับรู้ได้จากผลงานที่ออกมาของคุณ

  หากคุณทุ่มเทให้กับการทำงานอย่างเต็มที่ ผลที่ได้มาคืองานที่มีประสิทธิภาพและควรนึกถึงความสำเร็จที่จะได้จากการทำงานอย่างเต็มที่ โดยความสำเร็จในหน้าที่การงานนั้นถือเป็นกำลังใจสำคัญในการทำงานที่จะก้าวต่อไปข้างหน้า และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วย

  ***ท่านสามารถกดที่ตะกร้าหรือติดต่อเพิ่อขอหลักสูตรได้ที่บริษัทฯ

  18,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
 • 18_43 จิตวิทยาการบริการ

  จิตวิทยาการบริการ เป็น การศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานพฤติกรรมของความต้องการบุคคล ความแตกต่างด้านวัฒนธรรมของผู้รับบริการ  การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้ให้บริการ หลักการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ หลักการสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์ในการบริการ รวมทั้งกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการให้บริการ โดยการนำจิตวิทยาการบริการไปใช้ในการประกอบอาชีพ หากผู้ให้บริการขาดความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร และขาดการประยุกต์ใช้หลักการเชิงจิติวทยามาใช้กับผู้รับบริการ อาจทำให้การบริการไม่ประสบความสำเร็จ ผู้รับบริการเกิดความไม่พึงพอใจในการบริการ

  การเข้าร่วมอบรมเรียนรู้หลักสูตร จิตวิทยาการบริการ จะช่วยให้ผู้ที่เข้าร่วมอบรมมีความเข้าใจต่อพฤติกรรม ความต้องการของผู้รับบริการ การสื่อสารกับผู้รับบริการอย่างถูกวิธี และการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ ทำให้ผู้ให้บริการมีประสิทธิภาพในการบริการตามหลักบริการที่หลากหลายมากขึ้น

  ***ท่านสามารถกดที่ตะกร้าหรือติดต่อเพิ่อขอหลักสูตรได้ที่บริษัทฯ

  18,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
 • 18_42 ทิศทางเพื่อการพัฒนาตนเอง

  สังคมปัจจุบันเป็นยุคแห่งการแข่งขัน คนจำนวนมากต้องการประสบความสำเร็จในชีวิต ไม่ว่าเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องงานแต่ในความเป็นจริงแล้วคนส่วนใหญ่มักประสบปัญหาในการใช้ชีวิตและการทำงาน ปัญหาในที่ทำงาน ปัญหาความไม่ก้าวหน้าในการทำงาน ปัญหาไม่เข้าใจในงาน ปัญหาในการดำเนินชีวิต ขาดการยอมรับการเปลี่ยนแปลง การปรับปรุง และการพัฒนาตนเอง ซึ่งสามารถทำให้ปัญหาหมดไปได้เพียงแค่เปิดใจยอมรับต่อการปรับปรุงตนเอง การเปลี่ยนแปลงตนเองในทิศทางที่เป็นบวก

  หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมรู้จักการพัฒนาทักษะความสามารถด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ ทัศนคติ ความเชื่อและการกระทำ จนกลายเป็นคนที่มีคุณสมบัติของความสำเร็จ การปรับปรุงตนเองจะช่วยเรียกความเชื่อมั่นในศักยภาพในการทำงานของตนเองได้มากยิ่งขึ้น มีความมั่นใจและมีความกล้ามากยิ่งขึ้น จนสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการลงมือทำงานได้ดียิ่งขึ้น จนสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน

  ***ท่านสามารถกดที่ตะกร้าหรือติดต่อเพิ่อขอหลักสูตรได้ที่บริษัทฯ

  18,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
 • 18_41 เทคนิคการครองใจลูกน้อง

  “กว่าจะทำงานให้ผลงานเข้าตา จนได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นมาเป็นหัวหน้าว่ายากแล้ว แต่จะบริหารงานอย่างไรให้ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจลูกน้องยิ่งยากกว่า” หัวหน้าจะต้องเป็นทั้งแบบอย่างที่ดี มีความสามารถ ทั้งการทำงาน การวางตัวให้เป็นที่น่าเคารพนับถือ และเปิดโอกาสให้ลูกน้องได้พัฒนาศักยภาพ และหมั่นคอยสร้างความสัมพันธ์ในทีม และวิเคราะห์และวิเคราะห์ลูกน้อง ช่วยพัฒนาลูกน้องในแบบที่พวกเขาต้องการ เทคนิคเหล่านี้ถือเป็นการพัฒนาความสุขในการทำงานร่วมกัน หัวหน้างานไม่มีความสามารถครองใจลูกน้อง มักมุ่งแต่บริหารงาน ไม่มุ่งมาในทิศทางของความเข้าใจและไม่คิดช่วยลูกน้องแก้ปัญหาและชี้แนะในจุดที่จะปรับปรุงพัฒนาตนเอง จนนำไปสู่ปัญหาในการทำงานและความสัมพันธ์

  หัวหน้างานจะเน้นแต่เรื่องงานอย่างเดียวไม่ได้ แต่หัวหน้าจะต้องสร้างทีมที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทั้งความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องและความสัมพันธ์ระหว่างคนในทีมเดียวกัน ทีมที่มีความสามัคคีย่อมสร้างผลงานที่ดีออกมาได้อย่างต่อเนื่องมากกว่าทีมที่ต่างคนต่างแยกกันทำงาน

  ***ท่านสามารถกดที่ตะกร้าหรือติดต่อเพิ่อขอหลักสูตรได้ที่บริษัทฯ

  18,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
 • 18_40 การบริหารความขัดแย้งในองค์กร (Conflict Managerment)

  การทำงานร่วมกันในองค์กรความขัดแย้งในองค์กรอาจเกิดขึ้นได้ เพราะแต่ละบุคคลมีการเรียนรู้มาแตกต่างกัน และเมื่อบุคคลมีเป้าหมาย หรือจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกัน และความแตกต่างเหล่านี้ถือตัวแปรสำคัญที่จะก่อให้เกิดเป็นความขัดแย้งในการทำงานร่วมกันได้  ปัญหาของสมาชิกในทีมอาจมีขัดแย้งกันด้วยการใช้วาจาหรือท่าทาง เพราะในระหว่างนั้นความคิด ความสนใจ ความรู้สึกและผลประโยชน์ของฝ่ายหนึ่งอาจไม่สอดคล้องกับอีกฝ่ายหนึ่ง ทำให้ต่างฝ่ายต่างต่อต้านกัน ส่งผลให้ไม่สามารถหาข้อยุติได้และอาจเป็นปัญหาของงานในภาพรวม ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการบริหารความขัดแย้งในองค์กร เพื่อให้คนในองค์กร มีขวัญกำลังใจในการทำงาน และเป็นการป้องกันการเกิดความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้น

  หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงวิธีจัดการกับความขัดแย้งในองค์กร จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ บริหารความขัดแย้งได้ชัดเจนมากขึ้น และสามารถบริหารจัดการความขัดแย้งดังได้อย่างเหมาะและมีประสิทธิภาพ

  ***ท่านสามารถกดที่ตะกร้าหรือติดต่อเพิ่อขอหลักสูตรได้ที่บริษัทฯ

  18,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
 • 18_39 เทคนิคการให้คำปรึกษาในองค์กร

  การให้คำปรึกษาเป็นเทคนิคในการปฏิบัติงานอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญมากในปัจจุบัน ผู้ให้คำปรึกษาต้องมีความเข้าใจในสถานการณ์ของการทำงานและความเป็นอยู่ หลายองค์กรมักจะประสบปัญหาและอุปสรรคที่ไม่สามารถหาทางแก้ไขได้ ขาดบุคคลที่จะให้คำปรึกษาแนะนำเมื่อเกิดปัญหา หรือขาดบุคคลที่จะคอยกระตุ้นให้เกิดพลังในการทำงาน ซึ่งทำให้ส่งผลกระทบต่องานที่ทำ หากหาทางแก้ไขไม่ได้ พนักงานบางคนอาจมีประสิทธิภาพในการทำงานลดลง ซึ่งบางครั้งไม่มีบุคคลที่สามารถอธิบายให้เข้าใจเป็นรูปธรรมได้ จึงมีความจำเป็นที่หัวหน้างานหรือเพื่อนร่วมงานต้องเข้าใจหลักการของการให้คำปรึกษาและแนะนำการทำงาน
  หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงการเป็นผู้ที่ให้คำแนะนำหรือเป็นที่ปรึกษา ว่าจะต้องเป็นผู้ที่จะมีความรู้ ความสามารถ และมีขีดความสามารถมากพอในการให้คำปรึกษา เพื่อให้มีแนวทางในการให้คำปรึกษาแนะนำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ***ท่านสามารถกดที่ตะกร้าหรือติดต่อเพิ่อขอหลักสูตรได้ที่บริษัทฯ

  18,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า

บทความ

HR Teamwork
26 กรกฎาคม 2019

การบริหารเวลา

HR Teamwork
18 กันยายน 2018

การวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis)

HR Teamwork
18 กันยายน 2018

การสนทนากลุ่ม (Focus group)

HR Teamwork
7 ธันวาคม 2018

การละลายพฤติกรรม

What People Say

เชิญชวนนักศึกษาร่วมหาประสบการณ์กับเรา

newton

ศุภศิลป์ ยงประเสริฐ (นิวตัน)

สาขาวิชา การตลาด คณะ บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ระยะเวลาฝึกงาน 4 เดือน

“ตั้งแต่วันแรกที่ได้เข้ามาฝึกงานกับ HR Teamwork ผมรู้สึกมีความสุขมากกับการทำงาน พี่ๆ ทุกคนดูแลต้อนรับเป็นอย่างดี คอยสอนงานทุกอย่างจนเกิดความชำนาญได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม ความกล้าแสดงออกรวมถึงการควบคุมผู้คนจำนวนมากๆ HR TEAMWORK ได้เปิดโอกาสให้ผมร่วมเสนอความคิดเห็นและนำสิ่งที่เรียนมานำมาประยุกต์ใช้กับงานในองค์กร ทำให้ผมได้ประสบการณ์หลายๆ อย่างและมิตรภาพที่ดี ในการทำงานร่วมกัน ผมมีความสุขมากที่ได้มาฝึกงานที่ HR TEAMWORK และผมจะจดจำสิ่งดีๆ นี้ไว้ตลอดไป”

ninew

วันทนา ตามพานนท์ (นินิว)

สาขาวิชา การตลาด คณะ บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ระยะเวลาฝึกงาน 4 เดือน (10 ส.ค.-20 พ.ย. 58)

“การที่ได้เข้ามาฝึกงานกับ HR TEAMWORK ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่เคยทำ ทำให้ต้องฝึกฝนตนเองในหลายๆ ด้าน มีความกล้าแสดงออกมากขึ้น กล้าคิด กล้าทำ มีวินัยในตนเอง และมีความรับผิดชอบมากขึ้น ได้รู้จักพี่ๆ น้องๆ และเพื่อนใหม่ๆ จากการฝึกงานที่นี่ทำให้คิดว่าตัวเราเองต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ทำให้มีมีความกล้าพูด กล้าทำ ต่อหน้าผู้คนจำนวนมากๆไม่คิดว่าดิฉันจะสามารถควบคุมคนเป็นจำนวนมากๆ ได้ บริษัทนี้ทำให้ดิฉันได้รับความอบอุ่นจากพี่ๆ ทุกคนตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาจนวันสุดท้ายได้เรียนรู้เรื่องการประสานงานต่างๆ และติดต่อลูกค้าอย่างจริงจัง”

bee

วิจิตรา ประกอบการ (น้องบี)

สาขาวิชาสื่อสารการตลาด คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ระยะเวลาในการฝึก 2 เดือน        

“จากที่ได้เข้ามาศึกษาการทำงานที่บริษัท เอช อาร์ ทีมเวิร์ค จำกัดรู้สึกเป็นเกียติร์อย่างมากที่ คุณนิติ ยอดดำเนิน และคุณณัฐบวร สืบเนตร ได้ให้โอกาสเข้ามาร่วมฝึกงานที่ HR TEAMWORK ดิฉันได้ความรู้ต่างๆมากมายเกี่ยวกับการอบรมสัมมานาและได้รู้ในการสอนคนอื่นให้เป็นผู้ใหญ่และยังได้มีโอกาสในการคุมฐานที่ผู้ใหญ่เล่นทำให้เราฝึกความมั่นใจที่จะควบคุมคน 20 คนได้ ก็ได้ทำให้ดิฉันมีความมั่นใจในการพูดมากขึ้น สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณ บริษัท เอช อาร์ ทีมเวิร์ค ที่ให้โอกาสดิฉันได้ฝึกงานที่นี้”

ood

นายนพดล โชคมงคลสุข

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ระยะเวลาในการฝึก 3 เดือน

“จากประสบการณ์ที่ได้ร่วมเข้าฝึกงานกับทางบริษัท เอช อาร์ ทีมเวิร์ค ที่ผ่านมานั้น ตัวผมได้เรียนรู้อะไรหลายๆ อย่างที่ในห้องเรียนไม่มีสอน เช่น การเข้าสังคม การปรับตัวเพื่อร่วมกับคนอื่น การได้ลงสนามการทำงานที่แท้จริง รวมถึงการแสดงออกถึงภาวะผู้นำ การกล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าตัดสินใจ ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณพี่เอ๊ะ และพี่เอ๋ ที่คอยสอน และให้โอกาสผมได้เข้ามาฝึกงานในองค์กรแห่งนี้ จึงทำให้ผมมีความเชื่อว่า ไม่ว่าคุณจะอยู่ในองค์กรเล็กหรือใหญ่ ทุกคนทุกตำแหน่งมีความสำคัญเท่ากันหมด ขาดไปแม้ส่วนหนึ่งก็ไม่ได้ หากขาดตำแหน่งหน้าที่ใดไปแล้ว อุปสรรคปัญหาย่อมเกิดขึ้น สุดท้ายนี้ผมขอบอกว่าการทำงานไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ขอเพียงเราตั้งใจทำในงานที่เราได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดและคุณจะประสบผลสำเร็จในชีวิต”

pask

กฤษฏิ์ โมกขะสมิต (น้องปาร์ค)

สาขาวิชาสื่อสารการตลาด คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ระยะเวลาในการฝึก 2 เดือน

“ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากครับที่ได้มีโอกาสเข้ามาฝึกงานที่บริษัท HR Teamwork ทำให้ผมมีประสบการณ์การทำงานจริง และยังได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนการจัดงานอบรมสัมมนาต่างๆ และที่สำคัญผมยังได้มีโอกาสผลิตสื่อโฆษณาให้กับทางบริษัทลงเว็บไซต์ยูทูป ซึ่งตรงกับสาขาที่ผมได้เรียนมา ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการใช้สื่อ การออกแบบโฆษณา จนไปถึงขั้นตอนการถ่ายทำ”

tay

ปฐมาวดี สองเมืองสุข (น้องต่าย)

สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 ระยะเวลาในการฝึก 3 เดือน

“ก่อนมาฝึกงาน เราไม่เข้าใจ ไม่มีอะไรอยู่ในหัวเลย ไม่รู้ว่าการทำงานคืออะไร มาแบบงงๆ ตามประสาเด็กมหาวิทยาลัยทั่วไป มาถึง พี่ๆ ก็สอนงานทุกอย่างให้ อะไรที่เราไม่เข้าใจ อะไรที่เราไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีการทำแบบนี้ด้วย มาที่นี่ก็ได้รู้ ได้ลงทำงานจริง ได้เจอกับปัญหาจริงๆ เรียนรู้การแก้ปัญหาผ่านปัญหาต่างๆ ที่เข้ามา ที่นี่เป็นเหมือนบ้านอีกหลัง อยู่กันแบบพี่น้อง แต่การทำงานเป็นมืออาชีพ ขอบคุณทางพี่ๆ ที่ให้โอกาสหนูได้มาฝึกงานที่นี่ และขอบคุณที่เป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่ดีกับการเริ่มต้นการทำงานในชีวิตหนูค่ะ “

tey

พรพิมล แผ่นผา (น้องเตย)

สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา ระยะเวลาในการฝึก 3 เดือน

“จากการที่เราเรียนทางด้านนี้โดยตรง การได้มาฝึกงานที่นี่ ทำให้เราได้เห็นภาพการทำงานจริงจากที่เราเรียนมา รู้ว่าการทำงานจริง ระหว่างกระบวนการทำงานต่างๆ มีปัญหา มีกระบวนการทำงานที่ต้องยืดหยุ่น การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ได้เรียนรู้การทำงานแบบมืออาชีพจากพี่ๆ ที่ให้ความรัก ความเอ็นดูเราเหมือนน้อง ขอบคุณพี่ๆ ที่ให้โอกาสพวกเราได้เข้ามาฝึกงานที่นี่ค่ะ”