logo-top-2

ขอเสนอราคาอบรม In-House

Click here
logo-top-2

ขอเสนอราคา Team Building

Click here
logo-top-2

Promotion 18,000

View More


เรียนเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับ

ยินดีต้อนรับสู่แหล่งเรียนรู้คนทำงาน  HR TEAMWORK เราคือ   HRD outsourcing and HR consultancy services  ให้บริการออกแบบบงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้นำด้านกิจกรรมองค์กร ผู้เชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์การเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาองค์กร ทั้งแบบออนไลน์ (Online) และออฟไลน์(Offline)  ด้วยการอบรมสัมมนาภายในองค์ร (In-house Training) รับจัดสัมมนา ฝึกอบรมพนักงาน อบรมหัวหน้างาน กิจกรรมสร้างทีม Team Building Walk Rally หรือกิจกรรม CSR ที่เราเรียกว่า Green Porject  และการอบรมหลักสูตรต่างๆ


We are HRD outsourcing and HR Consultancy are helping provide HR solutions to organization

 

 

 

 

ติดต่อเราเพื่อขอโปรแกรมการสัมมนาภายในองค์กร

#คิดถึงสัมมนาโทรหาเอชอาร์ทีมเวิร์ค

หลักสูตรของเรา

 • 18_50 กระบวนการ PDCA เพื่อการพัฒนางาน

  กระบวนการวางแผนถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการทำงาน เพราะไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม หากมีการวางแผนไว้เป็นอย่างดี มักมีโอกาสบรรลุเป้าหมายได้มากกว่าทำโดยไม่มีการวางแผน หรือมีแผนที่ไม่เอื้อต่อการนำไปปฏิบัติได้จริง  อย่างไรก็ตามการวางแผน ยังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของความสำเร็จ บ่อยครั้งที่มักพบว่าแผนได้รับการจัดทำ และจัดเก็บเข้าแฟ้ม ส่วนการดำเนินงานก็ทำกันไปตามสถานการณ์ หากเป็นเช่นนี้แล้ว ต่อให้มีแผนที่ดีเพียงใด แต่ไม่ถูกนำไปปฏิบัติ ก็เท่ากับว่าโอกาสของความสำเร็จนั้นยังอยู่ห่างไกล

  หลักสูตรกระบวนการ PDCA เพื่อการพัฒนางานนี้ จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงแนวคิดหนึ่ง ที่ไม่ได้ให้ความสำคัญเพียงแค่การวางแผน แต่แนวคิดนี้เน้นให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ โดยมีเป้าหมายให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  เพื่อวางแผนเป็นเส้นทางที่นำไปสู่ ความสำเร็จ และบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้

  18,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
 • 18_49 เทคนิคการจัดประชุมที่มีประสิทธิภาพ

  การประชุมถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการทำงาน การประชุม หมายถึง การที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปมาร่วมปรึกษาหารือกัน เพื่อร่วมกันคิดอย่างมีวัตถุประสงค์ มีระเบียบวิธี มีการกำหนดเวลา และติดตามผล หากผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนขาดการวางแผนในเรื่องที่จะประชุมหรือไม่ได้เตรียมวาระการประชุม ก็อาจจะทำให้การประชุมเป็นไปได้อย่างล่าช้าและเสียเวลาในการทำงาน ดังนั้นการประชุมที่ดีและมีประสิทธิภาพจึงมีความสำคัญมากต่อการทำงาน  เพื่อให้การทำงานนั้นราบรื่นมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จได้ดี

  หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจถึงเทคนิคการจัดประชุมที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การประชุมเป็นที่ที่ทุกคนอยากจะเข้าไปมีส่วนร่วม และสามารถนำไปปรับใช้ในการประชุมกับคนในองค์กรได้

  18,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
 • 18_48 บทบาทการเป็นสมาชิกของทีม Team Members

  สมาชิกของทีเป็นผู้ที่บุคคลที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนความสำเร็จของทีม ทีมที่มีสมาชิกดี ถือว่ามีชัยไปกว่าครึ่ง การอยู่ภายในทีม ควรมีหน้าที่หรือบทบาทให้กับสมาชิก การที่สมาชิกมีหน้าที่จะทำให้เขาเหล่านั้นภาคภูมิใจและมีอำนาจในการตัดสินใจในงานของตนเอง ในขณะที่บางองค์กร ให้อำนาจของทีมตกอยู่ที่บุคคลบางกลุ่ม ทำให้การคิด ตัดสินใจในงานถูกยึดติดอยู่กับเพียงบุคคลๆ เดียว หรือกลุ่มเดียวเท่านั้น

  หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการเป็นสมาชิกของทีมที่ประสบความสำเร็จในการทำงานจะต้องมีความเป็นหนึ่งเดียวกัน ทุกๆคนจะถูกดึงเข้ามาในทิศทางเดียวกันเพื่อให้บรรลุความสำเร็จในงาน หรือบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

  18,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
 • 18_47 Goal Setting

  การทำงานของบุคลากรในองค์กรใดๆ ก็ตาม จำเป็นต้องสำเร็จตามเป้าหมาย องค์กรส่วนใหญ่จะมีเป้าหมายขององค์กร ว่าในแต่ละปีต้องการเป้าหมายเท่าใด ซึ่งเป้าหมายขององค์กร ถือเป็นกรอบการพัฒนาตนเอง ให้พนักงานมีเป้าหมายการทำงานที่ถูกต้องเหมาะสม พนักงานบางกลุ่มเข้าใจถึงเป้าหมายขององค์กร  แต่ไม่สามารถสร้างเป้าหมายของตนเองเพื่อตอบสนองงานได้ จึงทำงานงานไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร

  และถ้าองค์กรต้องการจะให้ระบบการบริหารผลงานประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรในทุกระดับต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการกำหนดเป้าหมายในการทำงานได้ด้วยตนเอง ไม่ใช่รอแต่เป้าหมายที่กระจายมาจากหัวหน้างานและองค์กรเพียงอย่างเดียว และที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้น คือ บุคลากรในทุกๆระดับ ควรจะต้องสามารถทำแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับเป้าหมายในการทำงานได้ เพื่อการนำแผนปฏิบัติการนั้นไปปฏิบัติงานจริง

  18,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
 • 18_46 วิเคราะห์เส้นทางการประสานงาน

  ในการทำงานหรือดำเนินกิจกรรมต่างๆ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการประสานงานกัน ทั้งในระดับบุคคล แผนกหรือองค์กรทั้งภายในและภายนอก เพื่อทำให้งานหรือโครงการบรรลุเป้าหมายและประสบความสำเร็จ แต่การที่จะสร้างการทำงานที่มีการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพได้นั้น จำเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์เส้นทางการประสานงาน เพื่อวางแผนการประสานงานที่มีประสิทธิภาพอันนำไปสู่ความสำเร็จของการดำเนินงาน ดังนั้นการวิเคราะห์เส้นทางการประสานงานจึงมีความจำเป็น เพื่อทำให้การประสานงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และนำไปสู่ความสำเร็จของการทำงานและกิจกรรมต่างๆ ทั้งในระดับบุคคล แผนกและองค์กร
  หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการวิเคราะห์เส้นทางการประสานงาน มีความเข้าใจในกระบวนการประสานงานและวิเคราะห์เส้นทางเพื่อการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ และมีความสามารถในการนำองค์ความรู้ที่ได้รับการอบรมไปปรับใช้ในการทำงานและการดำเนินการต่างๆ ได้

  18,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
 • 18_45 กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง

  ในการทำงานและดำเนินกิจกรรมต่างๆ มนุษย์จำเป็นจะต้องมีการสื่อสารกันอยู่ตลอดเวลา เพื่อสื่อความหมายและสร้างความเข้าใจในการทำกิจกรรมต่างๆ และในหลายครั้งก็มีความจำเป็นที่จะต้องต่อรองเพื่อจัดสรรผลประโยชน์ในหลายรูปแบบ เพื่อให้ตนเองและองค์กรได้รับผลประโยชน์สูงสุด ดังนั้นการเจรจาต่อรองจึงมีความสำคัญและเข้ามามีบทบาทในการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจรจาต่อรองที่ต้องใช้กลยุทธ์ เพื่อทำให้การเจรจาสามารถบรรลุเป้าหมายและประสบความสำเร็จ
  หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการเจรจาต่อรอง รวมทั้งกลยุทธ์ต่างๆ ที่จะทำให้การเจรจาต่อรองนั้นประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมาย ทั้งยังทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำกลยุทธ์ต่างๆ จากการอบรมมาปรับใช้ในชีวิตการทำงานและดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างมืออาชีพ

  18,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
 • 18_44 เทคนิคการสร้างพลังในการทำงาน

  คนเราทำงานก็ต้องการประสบความสำเร็จในงานของตน แต่การที่เราจะประสบความสำเร็จ ได้นั้นส่วนหนึ่งมาจากพลังในตัวของเราเอง หากเราไม่มีพลัง ไม่มีไฟในการทำงาน ความสำเร็จก็ดูจะห่างไกลความเป็นจริง การรักในงานที่ทำและให้ความสำคัญกับงานเป็นบันไดสู่ความสำเร็จเริ่มจากต้องรักในงานที่ทำก่อน แม้จะไม่ได้ทำงานที่คุณรัก แต่หากคุณรักงาน ที่คุณทำอยู่ พลังในการทำงานจะเกิดขึ้น ทำให้คุณสามารถสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ออกมาได้มากมาย เมื่อคุณทำงานด้วยใจทุกๆ คนย่อมเห็นและรับรู้ได้จากผลงานที่ออกมาของคุณ

  หากคุณทุ่มเทให้กับการทำงานอย่างเต็มที่ ผลที่ได้มาคืองานที่มีประสิทธิภาพและควรนึกถึงความสำเร็จที่จะได้จากการทำงานอย่างเต็มที่ โดยความสำเร็จในหน้าที่การงานนั้นถือเป็นกำลังใจสำคัญในการทำงานที่จะก้าวต่อไปข้างหน้า และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วย

  18,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
 • 18_43 จิตวิทยาการบริการ

  จิตวิทยาการบริการ เป็น การศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานพฤติกรรมของความต้องการบุคคล ความแตกต่างด้านวัฒนธรรมของผู้รับบริการ  การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้ให้บริการ หลักการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ หลักการสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์ในการบริการ รวมทั้งกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการให้บริการ โดยการนำจิตวิทยาการบริการไปใช้ในการประกอบอาชีพ หากผู้ให้บริการขาดความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร และขาดการประยุกต์ใช้หลักการเชิงจิติวทยามาใช้กับผู้รับบริการ อาจทำให้การบริการไม่ประสบความสำเร็จ ผู้รับบริการเกิดความไม่พึงพอใจในการบริการ

  การเข้าร่วมอบรมเรียนรู้หลักสูตร จิตวิทยาการบริการ จะช่วยให้ผู้ที่เข้าร่วมอบรมมีความเข้าใจต่อพฤติกรรม ความต้องการของผู้รับบริการ การสื่อสารกับผู้รับบริการอย่างถูกวิธี และการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ ทำให้ผู้ให้บริการมีประสิทธิภาพในการบริการตามหลักบริการที่หลากหลายมากขึ้น

  18,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
 • 18_42 ทิศทางเพื่อการพัฒนาตนเอง

  สังคมปัจจุบันเป็นยุคแห่งการแข่งขัน คนจำนวนมากต้องการประสบความสำเร็จในชีวิต ไม่ว่าเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องงานแต่ในความเป็นจริงแล้วคนส่วนใหญ่มักประสบปัญหาในการใช้ชีวิตและการทำงาน ปัญหาในที่ทำงาน ปัญหาความไม่ก้าวหน้าในการทำงาน ปัญหาไม่เข้าใจในงาน ปัญหาในการดำเนินชีวิต ขาดการยอมรับการเปลี่ยนแปลง การปรับปรุง และการพัฒนาตนเอง ซึ่งสามารถทำให้ปัญหาหมดไปได้เพียงแค่เปิดใจยอมรับต่อการปรับปรุงตนเอง การเปลี่ยนแปลงตนเองในทิศทางที่เป็นบวก

  หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมรู้จักการพัฒนาทักษะความสามารถด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ ทัศนคติ ความเชื่อและการกระทำ จนกลายเป็นคนที่มีคุณสมบัติของความสำเร็จ การปรับปรุงตนเองจะช่วยเรียกความเชื่อมั่นในศักยภาพในการทำงานของตนเองได้มากยิ่งขึ้น มีความมั่นใจและมีความกล้ามากยิ่งขึ้น จนสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการลงมือทำงานได้ดียิ่งขึ้น จนสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน

  18,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
 • 18_41 เทคนิคการครองใจลูกน้อง

  “กว่าจะทำงานให้ผลงานเข้าตา จนได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นมาเป็นหัวหน้าว่ายากแล้ว แต่จะบริหารงานอย่างไรให้ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจลูกน้องยิ่งยากกว่า” หัวหน้าจะต้องเป็นทั้งแบบอย่างที่ดี มีความสามารถ ทั้งการทำงาน การวางตัวให้เป็นที่น่าเคารพนับถือ และเปิดโอกาสให้ลูกน้องได้พัฒนาศักยภาพ และหมั่นคอยสร้างความสัมพันธ์ในทีม และวิเคราะห์และวิเคราะห์ลูกน้อง ช่วยพัฒนาลูกน้องในแบบที่พวกเขาต้องการ เทคนิคเหล่านี้ถือเป็นการพัฒนาความสุขในการทำงานร่วมกัน หัวหน้างานไม่มีความสามารถครองใจลูกน้อง มักมุ่งแต่บริหารงาน ไม่มุ่งมาในทิศทางของความเข้าใจและไม่คิดช่วยลูกน้องแก้ปัญหาและชี้แนะในจุดที่จะปรับปรุงพัฒนาตนเอง จนนำไปสู่ปัญหาในการทำงานและความสัมพันธ์

  หัวหน้างานจะเน้นแต่เรื่องงานอย่างเดียวไม่ได้ แต่หัวหน้าจะต้องสร้างทีมที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทั้งความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องและความสัมพันธ์ระหว่างคนในทีมเดียวกัน ทีมที่มีความสามัคคีย่อมสร้างผลงานที่ดีออกมาได้อย่างต่อเนื่องมากกว่าทีมที่ต่างคนต่างแยกกันทำงาน

  18,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
 • 18_40 การบริหารความขัดแย้งในองค์กร (Conflict Managerment)

  การทำงานร่วมกันในองค์กรความขัดแย้งในองค์กรอาจเกิดขึ้นได้ เพราะแต่ละบุคคลมีการเรียนรู้มาแตกต่างกัน และเมื่อบุคคลมีเป้าหมาย หรือจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกัน และความแตกต่างเหล่านี้ถือตัวแปรสำคัญที่จะก่อให้เกิดเป็นความขัดแย้งในการทำงานร่วมกันได้  ปัญหาของสมาชิกในทีมอาจมีขัดแย้งกันด้วยการใช้วาจาหรือท่าทาง เพราะในระหว่างนั้นความคิด ความสนใจ ความรู้สึกและผลประโยชน์ของฝ่ายหนึ่งอาจไม่สอดคล้องกับอีกฝ่ายหนึ่ง ทำให้ต่างฝ่ายต่างต่อต้านกัน ส่งผลให้ไม่สามารถหาข้อยุติได้และอาจเป็นปัญหาของงานในภาพรวม ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการบริหารความขัดแย้งในองค์กร เพื่อให้คนในองค์กร มีขวัญกำลังใจในการทำงาน และเป็นการป้องกันการเกิดความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้น

  หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงวิธีจัดการกับความขัดแย้งในองค์กร จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ บริหารความขัดแย้งได้ชัดเจนมากขึ้น และสามารถบริหารจัดการความขัดแย้งดังได้อย่างเหมาะและมีประสิทธิภาพ

  18,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
 • 18_39 เทคนิคการให้คำปรึกษาในองค์กร

  การให้คำปรึกษาเป็นเทคนิคในการปฏิบัติงานอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญมากในปัจจุบัน ผู้ให้คำปรึกษาต้องมีความเข้าใจในสถานการณ์ของการทำงานและความเป็นอยู่ หลายองค์กรมักจะประสบปัญหาและอุปสรรคที่ไม่สามารถหาทางแก้ไขได้ ขาดบุคคลที่จะให้คำปรึกษาแนะนำเมื่อเกิดปัญหา หรือขาดบุคคลที่จะคอยกระตุ้นให้เกิดพลังในการทำงาน ซึ่งทำให้ส่งผลกระทบต่องานที่ทำ หากหาทางแก้ไขไม่ได้ พนักงานบางคนอาจมีประสิทธิภาพในการทำงานลดลง ซึ่งบางครั้งไม่มีบุคคลที่สามารถอธิบายให้เข้าใจเป็นรูปธรรมได้ จึงมีความจำเป็นที่หัวหน้างานหรือเพื่อนร่วมงานต้องเข้าใจหลักการของการให้คำปรึกษาและแนะนำการทำงาน
  หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงการเป็นผู้ที่ให้คำแนะนำหรือเป็นที่ปรึกษา ว่าจะต้องเป็นผู้ที่จะมีความรู้ ความสามารถ และมีขีดความสามารถมากพอในการให้คำปรึกษา เพื่อให้มีแนวทางในการให้คำปรึกษาแนะนำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  18,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า

หลักสูตรออนไลน์

HR Teamwork : Port Folio

บทความ

HR Teamwork
21 กันยายน 2018

ความล้มเหลวในการทำงาน

HR Teamwork
7 ธันวาคม 2018

In-house Training คืออะไร

HR Teamwork
7 ธันวาคม 2018

การละลายพฤติกรรม

HR Teamwork
27 กันยายน 2018

กิจกรรม Team Building

HR Teamwork
26 กรกฎาคม 2019

การบริหารเวลา

CUSTOMER FEEDBACK

เสียงสะท้อนจากลูกค้า

DentCU

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

 1. ขอบคุณคณะทันตแพทย์ที่ได้จัดกิจกรรสัมมนาให้กับบุคคลกร และ ขอบคุณท่านวิทยากรและทีมงานทุกท่านที่เสียสละให้ความรู้ความเข้าใจของกิจกรรมในครั้งนี้และให้ความสนุกสนานผ่อนคลายและเป็นกันเอง..ขอบคุณจากใจค่ะ
 2. น้องๆน่ารักคอยดูแลอำนวยความสะดวกให้ตลอดขอบคุณที่แลดูกันตั้งแต่ต้นจนจบ
 3. ทีมงาน HR Teamwork จัดการได้ดี ทีมงานดีเป็นมิตร มีน้ำใจ
 4. HR Teamwork จัดงานได้ดีมากค่ะ น้องๆควบคุมอารมณ์ในสถานการณ์ที่อาจเป็นปัญหาได้ดีมากๆ ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่สำคัญของทีมเวิร์คจริงๆ ขอบคุณค่ะ
 5. ดีมากค่ะ ทำให้เกิดจิตสำนึกในการทำงาน (ข้าราชการ ข้ารองบาท)มองสิ่งที่ดีในตัวเอง และสิ่งที่บกพร่องของตัวเอง (แก้ไข)การทำงานเป็นทีม การให้อภัย และทำอย่างไรให้องค์กรสืบสารความเจริญในงาน และเจิญในจิตใจ เพื่อสร้างสถาบันสร้างงานให้บรรลุเป้าหมาย จนถึงรุ่นลูกหลานสานสิ่งที่ดีสามัคคีต่อไป
 6. วิทยากรอาจารย์นิติ ยอดดำเนินและทีมงานน่ารักมากคะ
246x0w

Phirunlak Wongsawan (ติ๊ก)

Phirunlak Wongsawan (ติ๊ก)

ก่อนอื่น ต้องขอขอบคุณ สำหรับกิจกรรมทีมงานที่ดูแลพวกเราเป็นทีมงานที่น่ารักและเป็นกันเอง และเต้มที่กับทุกเรื่องจริงๆมีแต่รอยยิ้มไม่ว่าจะต้องเจอกับสถานการณ์อะไรก็ตามน้องๆจะค่อยช่วยเหลือทุกอย่าง ขอบคุณนะคะ

วิทยากร น่ารักมาก เจาะได้ตรงประเด็น มีวิธีหลอมให้พวกเราละลายรวมกันได้อย่างไม่แบ่งแยกได้แบบให้เราได้ทำตามโดยไม่ต้องคิดมาก ให้ข้อคิดที่ดีมีประโยชน์ พวกเราขัดจังหวะ ก็ไม่โกรธ แถมยังทำให้เป็นเรื่องตลกได้ขำได้หัวเราะ ไม่รู้สึกว่า กำลังถูกละลายพฤติกรรม กิจกรรมที่นำมาให้ทำร่วมกัน สามารถนำกลับมา APPLY ใช้ในการทำงานในชีวิตจริงได้อย่างดีบรรยากาศในออฟฟิศ ตอนนี้ อบอวนด้วยความเบิกบาน ดีกว่าก่อนไปทำกิจกรรมเป็นอย่างมากจะพยายามรักษาบรรยากาศแบบนี้ ไว้ให้นานที่สุดสำหรับครั้งนี้ ประทับใจมาก ถึงแม้จะเหนื่อย แต่สนุก และจะจดจำไปอีกนานหวังว่า เราคงได้ร่วมกันทำกิจกรรมดีๆเช่นนี้อีกนะคะ