โครงการ EXCELLENT EMPLOYEE


โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร: ทักษะการฟัง พูด คิด อ่าน เขียน

หลักการและแนวคิด
บุคลากรที่ทำงานอยู่ในองค์กรไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ควรต้องถูกพัฒนาให้มีทักษะที่หลากหลายเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็น ทักษะการฟัง การพูด การคิด การอ่าน การเขียน เพื่อให้ทักษะเหล่านี้ถูกนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์การทำงานที่ต่างๆ กัน    หลายองค์กรประสบปัญหาเรื่องบุคลากรของตนยังขาดทักษะบางอย่างในการทำงาน  เช่น การเขียนจดหมายสั้น การคิดเชิงระบบ การพูดเพื่อนำเสนองานต่างๆ ทำให้เกิดการประสานงานที่ผิดพลาด หลักสูตรนี้ ได้รวบรวมสิ่งที่จำเป็นสำหรับพนักงาน ในทักษะ 5 ด้านเพื่อให้พนักงานได้พัฒนาตนเอง ทบทวนตัวเอง ส่งผลให้การทำงานเปิดประสิทธิภาพมากขึ้น

 

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องด้านการฟัง พูด คิด อ่าน และเขียน
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำทักษะดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้
  3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติในทักษะที่จำเป็น

สิ่งที่ผู้โครงการจะได้รับ

ผู้เข้าอบรมสามารถเป็นผู้มีทักษะการฟังที่ดี สามารถถ่ายทอดในการเป็นผู้พูดได้ จากการคิดอย่างเป็นระบบ จับใจความเรื่องที่อ่านได้ และสามารถเขียนออกนำเสนองานแทนองค์กรได้ ซึ่งถือเป็นคุณสมบัติของพนักงานที่ดี

กรอบแนวคิดการโครงการ

แนวคิดด้าน “การฟัง” ทักษะการป็นผู้ฟังที่ดี ภาษากายของผู้ฟัง ประโยชน์จากการฟัง  การจับประเด็นจากการฟัง การฟังให้เกิดประสิทธิภาพ การใช้ประโยชน์จากการฟัง มารยาทของการฟัง
แนวคิดด้าน “การพูด” เทคนิคการพูดพื้นฐานในสถานการณ์ต่างๆ การเตรียมการพูด เทคนิคการพูด ในลักษณะต่างๆ
แนวคิดด้าน “การคิด” เรียนรู้การคิดเชิงบวก
ทักษะการคิดเชิงระบบ
การคิดเชิงวิเคราะห์
แนวคิดด้าน “การอ่าน” เรียนรู้ทักษะการอ่าน การจับใจความเรื่องราว การสรุปเรื่องจากการอ่าน และการเข้าใจอารมณ์ของบทความ
แนวคิดด้าน “การเขียน” เทคนิคการเขียนจดหมายสั้น การเขียนเพื่อวัตถุประสงค์ การเขียนเพื่อนำเสนอ

โครงการนี้เหมาะกับใคร

  • องค์กรที่ต้องการพัฒนาพนักงานทุกระดับ
  • บุคคลที่ต้องการพัฒนาตนเอง
  • บุคคลที่ยังไม่มีงานทำ
  • กิจกรรมโครงการปฐมนิเทศพนักงาน

สอบถามรายละเอียดที่ ฝ่ายบริหารโครงการ
โทร : 099-861-6149
หรือที่ admin@hrteamwork.com