18_19 สมดุลยภาพระหว่างชีวิตกับงาน work life Balance

18,000.00฿

พื้นฐานการดำเนินชีวิตของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน  ถึงแม้ว่ามนุษย์ทุกคนจะรู้ดีกว่าเรามีเวลาการดำรงชีวิตที่เท่าๆกัน ไม่ว่าจะเป็นต่อวัน ต่อเดือน หรือต่อปี ดังนั้น การกำหนดเวลาในการดำเนินชีวิตให้มีสัดส่วนที่เหมาะสม
สำหรับงาน ครอบครัว สังคม หรือแม้แต่ตนเองจึงมีความสำคัญ  ซึ่งสัดส่วนที่เหมาะสมนั้นจะช่วยให้สามารถสร้าง
สมดุลยภาพในชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ
 การสร้างความสมดุลในชีวิตนี้จะส่งผลให้เกิดความกินดีอยู่ดี เกิดสุขภาวะในชีวิต ส่งผลและมีส่วนช่วยให้เกิดความสำเร็จและความมั่นคง ความสุข ความก้าวหน้าในที่สุด

หลักสูตร : สมดุลยภาพระหว่างชีวิตกับงาน work life Balance

หลักการและเหตุผล

พื้นฐานการดำเนินชีวิตของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน  ถึงแม้ว่ามนุษย์ทุกคนจะรู้ดีกว่าเรามีเวลาการดำรงชีวิตที่เท่าๆกัน ไม่ว่าจะเป็นต่อวัน ต่อเดือน หรือต่อปี ดังนั้น การกำหนดเวลาในการดำเนินชีวิตให้มีสัดส่วนที่เหมาะสม
สำหรับงาน ครอบครัว สังคม หรือแม้แต่ตนเองจึงมีความสำคัญ  ซึ่งสัดส่วนที่เหมาะสมนั้นจะช่วยให้สามารถสร้าง
สมดุลยภาพในชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ
 การสร้างความสมดุลในชีวิตนี้จะส่งผลให้เกิดความกินดีอยู่ดี เกิดสุขภาวะในชีวิต ส่งผลและมีส่วนช่วยให้เกิดความสำเร็จและความมั่นคง ความสุข ความก้าวหน้าในที่สุด

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเรียนรู้และเข้าใจในการสร้างความสมดุลในการทำงานกับชีวิต
 2. เพื่อสำรวจตัวเองและสามารถจัดสมดุลในชีวิตได้
 3. เพื่อพัฒนาความสุขจากการจัดสมดุลในชีวิต

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • เรียนรู้ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในทุกๆ องค์ประกอบของการสร้างสมดุลในชีวิต พัฒนาความสุขให้กับตนเองและคนรอบข้างอย่างมีความสมดุล

หัวข้อและกรอบการบรรยาย

 • ความหมายของ Work Life Balance (WLB)
 • ความแตกต่างระหว่างคุณภาพการทำงานและการสร้างสมดุลในการทำงานกับชีวิต
 • ผลกระทบจากการดำเนินชีวิต
 • องค์ประกอบของความสุขจากการใช้ชีวิต
 • การจัดการภาพความสุข
 • วิเคราะห์ผลกระทบภายใต้ WLB
 • เทคนิคการสร้างสมดุลในการทำงานกับชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ
 • Workshop ฝึกคิด ฝึกเขียนสร้างสมดุลในชีวิต
 • การเขียนกราฟความสมดุล
 • กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

รูปแบบและลักษณะของการฝึกอบรม

วิธีการฝึกอบรม :   บรรยาย 70%  Workshop นำเสนอผลงาน  30%
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 30 คน
ระยะเวลาในการอบรม : 1 วัน
สถานที่จัดฝึกอบรม : ภายในบริษัทของท่าน
วิทยากร :  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันฝึกอบรม เอช อาร์ ทีมเวิร์ค
ค่าใช้จ่ายในการอบรม : 18,000  บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


*** ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทางกรณีเป็นต่างจังหวัด***