ความเป็นมา

     เริ่มต้นจากการเป็นผู้ให้บริการลักษณะPersonal Contact ปี 2549 ด้านฝึกอบรมจากนั้นพัฒนาให้เป็นฝ่ายงานหนึ่งของบริษัท โมนาร์ช อะชีฟเมนท์ จำกัด
และเปิดเว็บไซด์ www.hrteamwork.com เพื่อให้ความรู้ด้านพัฒนาบุคลากรก่อนจะพัฒนาให้เป็นรูปแบบบริษัทจำกัด ในวันที่  18 มีนาคม  2551
เพื่อให้บริการด้านการเป็นที่ปรึกษางานฒนาบุคลากรแบบเต็มรูปแบบ

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เอช อาร์ ทีมเวิร์ค เราคือ องค์กรอันดับหนึ่ง ผู้นำด้านกิจกรรมองค์กร สร้างสรรค์และส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ “

พันธกิจ(Mission)

   ๑. เรามุ่งมั่นในการดำเนินการด้านการพัฒนาบุคลากรและการจัดกิจกรรมองค์กร เพื่อสนับสนุนการเติบโตขององค์กรด้วยคุณภาพและความรับผิดชอบต่อหน้าที่

   ๒.ส่งเสริม สนับสนุน และตอบสนองการพัฒนาองค์กร พัฒนาบุคลากร เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด

ปรัชญา(Philosophy)

ทรัพยากรมนุษย์ต้องได้รับการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ปณิธาน(Determination)

มุ่งพัฒนาหลักสูตรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม มีจริยธรรม และความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน

ตราสัญลักษณ์/เครื่องหมายการค้า
ดวงตราที่ 1 ตั้งแต่ปี 2551-2561

ดวงตราที่ 2 เริ่มต้นใช้ในปี 2561

โลโก้ผลิตภัณฑ์บริการ

เอกสารสำคัญ
ใบรับรองและเอกสาร ภพ.20