18_24 สร้างสรรค์จิตสาธารณะในองค์กร

18,000.00฿

สภาพสังคมในปัจจุบัน มีปัญหาเกิดขึ้นมากมายทั้งด้านสังคม วัฒนธรรม การเมืองหรือแม้แต่ทางด้านสภาวะแวดล้อม จากปัญหาดังกล่าว ทำให้มีผลกระทบต่อบุคคลและสังคมขนาดย่อม ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือสังคมองค์กร
และหากองค์กรใดเกิดปัญหาดังกล่าวก็อาจส่งผลต่อบรรยากาศการทำงานภายในองค์กรได้เช่นกัน แต่ปัญหานั้นอาจไม่ส่งผลกระทบมาก ถ้าหากองค์กรมีบุคลากรที่มีจิตสำนึกที่ดีด้านการทำงานร่วมกัน ทั้งนี้เพราะการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะจำเป็นที่บุคลากรต้องคำนึงถึงผู้อื่น และต้องคำนึงถึงเป้าหมายขององค์กรด้วย นั้นหมายความว่า หากบุคลากรมีจิตสำนึกที่ดีด้านการเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกัน การรู้บทบาทตนเองในทีมงานและการทำงานภายใต้เป้าหมายตามแนวโน้มขององค์กรแล้วนั้นย่อมส่งให้เกิดความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป

หลักสูตร : สร้างสรรค์จิตสาธารณะในองค์กร

หลักการและเหตุผล

สภาพสังคมในปัจจุบัน มีปัญหาเกิดขึ้นมากมายทั้งด้านสังคม วัฒนธรรม การเมืองหรือแม้แต่ทางด้านสภาวะแวดล้อม จากปัญหาดังกล่าว ทำให้มีผลกระทบต่อบุคคลและสังคมขนาดย่อม ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือสังคมองค์กร
และหากองค์กรใดเกิดปัญหาดังกล่าวก็อาจส่งผลต่อบรรยากาศการทำงานภายในองค์กรได้เช่นกัน แต่ปัญหานั้นอาจไม่ส่งผลกระทบมาก ถ้าหากองค์กรมีบุคลากรที่มีจิตสำนึกที่ดีด้านการทำงานร่วมกัน ทั้งนี้เพราะการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะจำเป็นที่บุคลากรต้องคำนึงถึงผู้อื่น และต้องคำนึงถึงเป้าหมายขององค์กรด้วย นั้นหมายความว่า หากบุคลากรมีจิตสำนึกที่ดีด้านการเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกัน การรู้บทบาทตนเองในทีมงานและการทำงานภายใต้เป้าหมายตามแนวโน้มขององค์กรแล้วนั้นย่อมส่งให้เกิดความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อบุคลากรด้านการมีจิตสาธารณะเพื่อการทำงานร่วมกัน
 2. เพื่อพัฒนาจิตสำนึกของการมีจิตสาธารณะ
 3. เพื่อเสริมทักษะด้านงานบริการเพื่อความสำเร็จขององค์กร

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ได้รับแนวคิดด้านการมีจิตสาธารณะเพี่อการทำงานภายใต้ทีมงานคุณภาพ สร้างสรรค์สิ่งดีๆ เพื่อการประโยชน์ ขององค์กรและสมาชิก หลักการมองเพื่อประโยชน์ของส่วนร่วมมากกว่าตนเองหรือกลุ่มคณะของตน

หัวข้อและกรอบการบรรยาย

 • ความหมายด้านจิตสาธารณะ
 • การสร้างจิตสำนึกด้านการมีจิตสาธารณะในองค์กร
 • พฤติกรรมการมีจิตสาธารณะเพื่อความสำเร็จ
 • การสร้างการเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกัน
 • เปลี่ยนทัศนคติเพื่อการมีจิตสาธารณะ
 • จิตสาธารณะเพื่อทำงานเป็นทีม
 • พฤติกรรมของเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร
 • ปัจจัยความสำเร็จ
 • กรณีศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

รูปแบบและลักษณะของการฝึกอบรม

วิธีการฝึกอบรม :   บรรยาย 70%  Workshop นำเสนอผลงาน  30%
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 30 คน
ระยะเวลาในการอบรม : 1 วัน
สถานที่จัดฝึกอบรม : ภายในบริษัทของท่าน
วิทยากร :  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันฝึกอบรม เอช อาร์ ทีมเวิร์ค
ค่าใช้จ่ายในการอบรม : 18,000  บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


*** ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทางกรณีเป็นต่างจังหวัด***