18_40 การบริหารความขัดแย้งในองค์กร (Conflict Managerment)

18,000.00฿

การทำงานร่วมกันในองค์กรความขัดแย้งในองค์กรอาจเกิดขึ้นได้ เพราะแต่ละบุคคลมีการเรียนรู้มาแตกต่างกัน และเมื่อบุคคลมีเป้าหมาย หรือจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกัน และความแตกต่างเหล่านี้ถือตัวแปรสำคัญที่จะก่อให้เกิดเป็นความขัดแย้งในการทำงานร่วมกันได้  ปัญหาของสมาชิกในทีมอาจมีขัดแย้งกันด้วยการใช้วาจาหรือท่าทาง เพราะในระหว่างนั้นความคิด ความสนใจ ความรู้สึกและผลประโยชน์ของฝ่ายหนึ่งอาจไม่สอดคล้องกับอีกฝ่ายหนึ่ง ทำให้ต่างฝ่ายต่างต่อต้านกัน ส่งผลให้ไม่สามารถหาข้อยุติได้และอาจเป็นปัญหาของงานในภาพรวม ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการบริหารความขัดแย้งในองค์กร เพื่อให้คนในองค์กร มีขวัญกำลังใจในการทำงาน และเป็นการป้องกันการเกิดความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้น

หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงวิธีจัดการกับความขัดแย้งในองค์กร จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ บริหารความขัดแย้งได้ชัดเจนมากขึ้น และสามารถบริหารจัดการความขัดแย้งดังได้อย่างเหมาะและมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร : การบริหารความขัดแย้งในองค์กร (Conflict Managerment)

หลักการและเหตุผล

การทำงานร่วมกันในองค์กรความขัดแย้งในองค์กรอาจเกิดขึ้นได้ เพราะแต่ละบุคคลมีการเรียนรู้มาแตกต่างกัน และเมื่อบุคคลมีเป้าหมาย หรือจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกัน และความแตกต่างเหล่านี้ถือตัวแปรสำคัญที่จะก่อให้เกิดเป็นความขัดแย้งในการทำงานร่วมกันได้  ปัญหาของสมาชิกในทีมอาจมีขัดแย้งกันด้วยการใช้วาจาหรือท่าทาง เพราะในระหว่างนั้นความคิด ความสนใจ ความรู้สึกและผลประโยชน์ของฝ่ายหนึ่งอาจไม่สอดคล้องกับอีกฝ่ายหนึ่ง ทำให้ต่างฝ่ายต่างต่อต้านกัน ส่งผลให้ไม่สามารถหาข้อยุติได้และอาจเป็นปัญหาของงานในภาพรวม ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการบริหารความขัดแย้งในองค์กร เพื่อให้คนในองค์กร มีขวัญกำลังใจในการทำงาน และเป็นการป้องกันการเกิดความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้น

หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงวิธีจัดการกับความขัดแย้งในองค์กร จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ บริหารความขัดแย้งได้ชัดเจนมากขึ้น และสามารถบริหารจัดการความขัดแย้งดังได้อย่างเหมาะและมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้เข้าใจที่มาของความขัดแย้ง
 2. เพื่อให้ผู้อบรมเรียนรู้ถึงวิธีการและเทคนิคการจัดการกับความขัดแย้ง และรู้จักวิธีการเจรจาไกล่เกลี่ยแบบสันติวิธี
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำแนวคิดจากทีได้เรียนรู้ไปจัดการกับความขัดแย้งในองค์กรได้
 4. เรียนรู้กระบวนการบริหารความขัดแย้งอย่างเป็นรูปธรรม

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติของความขัดแย้งภายในองค์กร และมีความสามารถในการจัดการความขัดแย้งในกลุ่มงานและองค์กรได้ ทั้งยังสามมารถแสดงบทบาทในการรับมือกับความขัดแย้งได้เป็นอย่างดี

หัวข้อการบรรยาย

 • ธรรมชาติของมนุษย์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้ง
 • สาเหตุของการเกิดความขัดแย้งในองค์กร
 • ผลกระทบจากความขัดแย้งในองค์กร
 • แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง
 • ประเภทของความขัดแย้ง
 • พัฒนาการของความขัดแย้ง
 • ประเภทของความขัดแย้ง
 • วิธีการและเทคนิคการจัดการกับความขัดแย้ง
 • ระดับของความขัดแย้ง
 • วิธีการปฏิบัติตนภายใต้ความขัดแย้ง
 • การบริหารความขัดแย้ง
 • เรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา

 

รูปแบบและลักษณะของการฝึกอบรม

วิธีการฝึกอบรม :   บรรยาย 60%  Workshop นำเสนอผลงาน  40%
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบม : 30 คน
ระยะเวลาในการอบรม : 1 วัน
สถานที่จัดฝึกอบรม : ภายในบริษัทของท่าน
วิทยากร :  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันฝึกอบรม เอช อาร์ ทีมเวิร์ค
ค่าใช้จ่ายในการอบรม : 18,000  บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


*** ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทางกรณีเป็นต่างจังหวัด***