18_01 ความคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking)

18,000.00฿

ความคิดสร้างสรรค์ คือ กระบวนการคิดของสมองซึ่งมีความสามารถในการคิดได้หลากหลายและแปลกใหม่จากเดิม โดยสามารถนำไปประยุกต์ทฤษฎี หรือหลักการได้อย่างรอบคอบและมีความถูกต้อง จนนำไปสู่การคิดค้นและ สร้างสิ่งประดิษฐ์ที่แปลกใหม่หรือรูปแบบความคิดใหม่ นอกจากลักษณะการคิดสร้างสรรค์ดังกล่าวนี้แล้ว ยังสามารถมองความคิดสร้างสรรค์ในหลายมิติ ซึ่งอาจจะมองในแง่ที่เป็นกระบวนการคิดมากกว่าเนื้อหาการคิด โดยที่สามารถใช้ลักษณะการคิดสร้างสรรค์ในมิติที่กว้างขึ้น เช่น การมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน การเรียน หรือกิจกรรมที่ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ด้วยซึ่งหากบุคคลได้เรียนรู้หลักการคิดสร้างสรรค์อย่างถูกต้อง และสามารถนำมาพัฒนาการทำงานของตนเองได้อย่างถูกต้องจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและการทำงาน

หลักสูตร : ความคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking)

หลักการและเหตุผล

ความคิดสร้างสรรค์ คือ กระบวนการคิดของสมองซึ่งมีความสามารถในการคิดได้หลากหลายและแปลกใหม่จากเดิม โดยสามารถนำไปประยุกต์ทฤษฎี หรือหลักการได้อย่างรอบคอบและมีความถูกต้อง จนนำไปสู่การคิดค้นและ สร้างสิ่งประดิษฐ์ที่แปลกใหม่หรือรูปแบบความคิดใหม่ นอกจากลักษณะการคิดสร้างสรรค์ดังกล่าวนี้แล้ว ยังสามารถมองความคิดสร้างสรรค์ในหลายมิติ ซึ่งอาจจะมองในแง่ที่เป็นกระบวนการคิดมากกว่าเนื้อหาการคิด โดยที่สามารถใช้ลักษณะการคิดสร้างสรรค์ในมิติที่กว้างขึ้น เช่น การมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน การเรียน หรือกิจกรรมที่ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ด้วย
ซึ่งหากบุคคลได้เรียนรู้หลักการคิดสร้างสรรค์อย่างถูกต้อง และสามารถนำมาพัฒนาการทำงานของตนเองได้อย่างถูกต้องจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและการทำงาน

วัตถุประสงค์

1.    ผู้อบรมได้เรียนรู้ถึงวิธีการสร้างระบบการคิดเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างมีกระบวนการ
2.    ผู้อบรมจะได้นำเทคนิคการคิดเชิงสร้างสรรค์ไปพัฒนาระบบการคิดของตนเองเพื่อไปพัฒนาการทำงาน
3.    ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกการคิดเชิงสร้างสรรค์ในหลายรูปแบบ และเรียนรู้ปัจจัยความสำเร็จ

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

พัฒนาระบบการคิดของตนเองให้ในไปทางสร้างสรรค์อย่างมีระบบ ใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ไปออกแบบระบบการทำงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อและกรอบการบรรยาย

•    ความหมายของการคิดเชิงสร้างสรรค์
•    องค์ประกอบของการคิดเชิงสร้างสรรค์
•    ลักษณะของการคิดเชิงสร้างสรรค์
•    กิจกรรมความคิดเชิงสร้างสรรค์
•    เทคนิคสร้างความคิดเชิงสร้างสรรค์
•    ปัจจัยความสำเร็จของการคิดเชิงสร้างสรรค์
•    นำเสนอผลงานด้านการคิดเชิงสร้างสรรค์
•    การเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา

รูปแบบและลักษณะของการฝึกอบรม

วิธีการฝึกอบรม :   บรรยาย 70%  Workshop นำเสนอผลงาน  30%
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 30 คน
ระยะเวลาในการอบรม : 1 วัน
สถานที่จัดฝึกอบรม : ภายในบริษัทของท่าน
วิทยากร :  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันฝึกอบรม เอช อาร์ ทีมเวิร์ค
ค่าใช้จ่ายในการอบรม : 18,000  บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


*** ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทางกรณีเป็นต่างจังหวัด***