18_07 ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills)

18,000.00฿

การสื่อสาร เป็นกระบวนการถ่ายทอดความคิดในรูปแบบของการให้ข้อมูล ความรู้ และโน้มน้าวใจ ทั้งนี้เพราะพนักงานในองค์กรมีความต้องการหรือเป้าหมายไม่เหมือนกัน ย่อมจะก่อให้เกิดความเข้าใจในความคิดที่แตกต่างกัน
ถ้าความขัดแย้งในความคิดนั้นไม่ถูกแก้ไขให้ถูกวิธี ผลสุดท้ายต่างฝ่ายต่างก็จะไม่ได้รับสิ่งที่ต้องการด้วยกันทั้งคู่

ด้วยเหตุนี้ พนักงานทุกคนมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้หลักการ ประโยชน์ของการสื่อสารเพื่อการบริหารความสำเร็จให้ทั้งลูกค้าภายในและภายนอกองค์กรและสามารถนำมาปรับใช้กับการทำงานของตนเองเพื่อ พัฒนางานตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: ,

หลักสูตร : ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills)

หลักการและเหตุผล

การสื่อสาร เป็นกระบวนการถ่ายทอดความคิดในรูปแบบของการให้ข้อมูล ความรู้ และโน้มน้าวใจ ทั้งนี้เพราะพนักงานในองค์กรมีความต้องการหรือเป้าหมายไม่เหมือนกัน ย่อมจะก่อให้เกิดความเข้าใจในความคิดที่แตกต่างกัน
ถ้าความขัดแย้งในความคิดนั้นไม่ถูกแก้ไขให้ถูกวิธี ผลสุดท้ายต่างฝ่ายต่างก็จะไม่ได้รับสิ่งที่ต้องการด้วยกันทั้งคู่

ด้วยเหตุนี้ พนักงานทุกคนมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้หลักการ ประโยชน์ของการสื่อสารเพื่อการบริหารความสำเร็จให้ทั้งลูกค้าภายในและภายนอกองค์กรและสามารถนำมาปรับใช้กับการทำงานของตนเองเพื่อ พัฒนางานตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการ การสื่อสารเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน
 2. เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะในการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดี
 3. เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสในการปรับปรุงและพัฒนาทักษะการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • มิผู้เข้าอบรมจะได้รับรู้ถึงแนวคิดด้านการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรเพื่อพัฒนาการทำงานและปรับปรุงทักษะด้านการสื่อสารเพื่อสร้างความสำเร็จและสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรร่วมกัน

หัวข้อและกรอบการบรรยาย

 • ความหมาย องค์ประกอบ กระบวนการของการสื่อสาร
 • ความสำคัญของการสื่อสารในการสร้างความสำเร็จ
 • วิธีการสื่อสารในงานให้ได้ผลตรงใจ
 • หลักการพูดเพื่อการสื่อสาร
 • ประเด็นที่ควรพิจารณาในการพูดเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิผล
 • การสื่อสารกับลูกค้าภายในและภายนอก
 • เทคโนโลยีกับการสื่อสาร
 • พฤติกรรมการสื่อสารในองค์กร
 • กรณีศึกษา

รูปแบบและลักษณะของการฝึกอบรม

วิธีการฝึกอบรม :   บรรยาย 70%  Workshop นำเสนอผลงาน  30%
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 30 คน
ระยะเวลาในการอบรม : 1 วัน
สถานที่จัดฝึกอบรม : ภายในบริษัทของท่าน
วิทยากร :  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันฝึกอบรม เอช อาร์ ทีมเวิร์ค
ค่าใช้จ่ายในการอบรม : 18,000  บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


*** ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทางกรณีเป็นต่างจังหวัด***