18_08 พัฒนาความสุขในการทำงาน (Happy Workplace)

18,000.00฿

การเติบโตขององค์กร เรามักมุ่งไปที่กลยุทธ์การบริหารงานในเชิงธุรกิจ แต่ด้านหนึ่งที่ถือเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการทำงาน  คือ กลยุทธ์ด้านบุคลากร เพราะบุคลากร ถือเป็นกำลังขับเคลื่อนความสำเร็จที่ดีที่สุด หากการขับเคลื่อนนั้นขาดซึ่งด้วยกำลังใจ ขาดมิตรภาพ ความสุขในการทำงานก็จะไม่เกิดขึ้น ทั้งนี้ บุคคลในองค์กรจึงควรพร้อมที่จะสร้างความสุขในสถานที่ทำงานด้วยตัวเองและแบ่งปันสู่เพื่อนร่วมงานในสังคมขององค์กรที่ตนสังกัดอยู่   กล่าวได้ว่า   ความสุขจะนำมาซึ่งความสำเร็จ ความสุขลดความขัดแย้งและสามารถทำลายปัญหา
ที่เกิดขึ้นในการทำงานอย่างอัศจรรย์

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: ,

หลักสูตร : พัฒนาความสุขในการทำงาน (Happy Workplace)

หลักการและเหตุผล

การเติบโตขององค์กร เรามักมุ่งไปที่กลยุทธ์การบริหารงานในเชิงธุรกิจ แต่ด้านหนึ่งที่ถือเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการทำงาน  คือ กลยุทธ์ด้านบุคลากร เพราะบุคลากร ถือเป็นกำลังขับเคลื่อนความสำเร็จที่ดีที่สุด หากการขับเคลื่อนนั้นขาดซึ่งด้วยกำลังใจ ขาดมิตรภาพ ความสุขในการทำงานก็จะไม่เกิดขึ้น ทั้งนี้ บุคคลในองค์กรจึงควรพร้อมที่จะสร้างความสุขในสถานที่ทำงานด้วยตัวเองและแบ่งปันสู่เพื่อนร่วมงานในสังคมขององค์กรที่ตนสังกัดอยู่   กล่าวได้ว่า   ความสุขจะนำมาซึ่งความสำเร็จ ความสุขลดความขัดแย้งและสามารถทำลายปัญหา
ที่เกิดขึ้นในการทำงานอย่างอัศจรรย์

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเรียนรู้หลักคิดเพื่อสร้างความสุขในการทำงานร่วมกันในองค์กร
 2. พัฒนาสัมพันธภาพในการทำงานร่วมกัน
 3. เพื่อผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาและการแลกเปลี่ยนกันระหว่างผู้เข้าอบรม

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • เรียนรู้การปรับแนวคิด เพื่อสร้างความสุขในการทำงานร่วมกัน หลักการอย่างง่ายในการขยายความสุขในการทำงานและแบ่งปันให้กับเพื่อนร่วมงาน สร้างการเติบโตให้องค์กรที่เราทำงานอยู่

หัวข้อและกรอบการบรรยาย

 • ความสำคัญของทัศนคติกับความสุขในการทำงาน
 • การคิดบวกเพื่อการทำงานร่วมกัน
 • ประโยชน์ของการสร้างความสุขในการทำงาน
 • มิตรภาพในองค์กร
 • เปิดใจ เชื่อใจ ไว้วางใจ
 • กระบวนสร้างความสุขในทีมงาน
 • เทคนิคการทำงานอย่างมีความสุข
 • กิจกรรมสร้างความสุขในการทำงานฯลฯ

รูปแบบและลักษณะของการฝึกอบรม

วิธีการฝึกอบรม :   บรรยาย 70%  Workshop นำเสนอผลงาน  30%
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 30 คน
ระยะเวลาในการอบรม : 1 วัน
สถานที่จัดฝึกอบรม : ภายในบริษัทของท่าน
วิทยากร :  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันฝึกอบรม เอช อาร์ ทีมเวิร์ค
ค่าใช้จ่ายในการอบรม : 18,000  บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


*** ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทางกรณีเป็นต่างจังหวัด***