18_11 เทคนิคการบริหารอารมณ์ (Emotional Management Tehniques)

18,000.00฿

ในแต่ละวันอารมณ์ต่างๆ เกิดขึ้นมากมายอาจจะเป็นความพึงพอใจ ความโกรธ ความร่าเริง ความเจ็บปวด
ความผิดหวัง เพราะตลอดเวลาที่บุคคล อยู่ในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง บุคคลจะอยู่ภายใต้สิ่งเร้า (stimulus) และประสบการณ์ (experience) ที่เขามีอยู่ทำให้อารมณ์แปรเปลี่ยนไปมา นี่คือ ธรรมชาติของอารมณ์ที่เราต้องเรียนรู้
ซึ่งอารมณ์ในลักษณะดังกล่าวนี้จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล  อย่างไรก็ตาม หากบุคคลไม่สามารถบริหารอารมณ์ของตนเองได้ ขาดการควบคุมอารมณ์ ย่อมส่งผลให้พฤติกรรมการแสดงออกเป็นไปในทางที่ไม่เหมาะสม ส่งผลต่อสัมพันธภาพระหว่างบุคคลและอาจเป็นบ่อเกิดของความขัดแย้ง สภาพแวดล้อมก็จะไม่น่าอยู่ เป็นต้น

ดังนั้นหลักสูตรนี้ เราจึงต้องเรียนรู้ กระบวนบริหารอารมณ์ตามหลักการพัฒนาบุคคล และตามแนวทาง
ด้านจิตวิทยา หลักการคิดต่างๆ เพื่อนำมาบริหารและปรับกระบวนการใช้ชีวิตและกระบวนการทำงาน

หลักสูตร : เทคนิคการบริหารอารมณ์ (Emotional Management Tehniques)

หลักการและเหตุผล

ในแต่ละวันอารมณ์ต่างๆ เกิดขึ้นมากมายอาจจะเป็นความพึงพอใจ ความโกรธ ความร่าเริง ความเจ็บปวด
ความผิดหวัง เพราะตลอดเวลาที่บุคคล อยู่ในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง บุคคลจะอยู่ภายใต้สิ่งเร้า (stimulus) และประสบการณ์ (experience) ที่เขามีอยู่ทำให้อารมณ์แปรเปลี่ยนไปมา นี่คือ ธรรมชาติของอารมณ์ที่เราต้องเรียนรู้
ซึ่งอารมณ์ในลักษณะดังกล่าวนี้จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล  อย่างไรก็ตาม หากบุคคลไม่สามารถบริหารอารมณ์ของตนเองได้ ขาดการควบคุมอารมณ์ ย่อมส่งผลให้พฤติกรรมการแสดงออกเป็นไปในทางที่ไม่เหมาะสม ส่งผลต่อสัมพันธภาพระหว่างบุคคลและอาจเป็นบ่อเกิดของความขัดแย้ง สภาพแวดล้อมก็จะไม่น่าอยู่ เป็นต้น

ดังนั้นหลักสูตรนี้ เราจึงต้องเรียนรู้ กระบวนบริหารอารมณ์ตามหลักการพัฒนาบุคคล และตามแนวทาง
ด้านจิตวิทยา หลักการคิดต่างๆ เพื่อนำมาบริหารและปรับกระบวนการใช้ชีวิตและกระบวนการทำงาน

วัตถุประสงค์

 1. ผู้อบรมได้เรียนรู้ถึงวิธีการบริหารอารมณ์เพื่อการสร้างความสำเร็จ
 2. ผู้อบรมจะได้เสริมเทคนิคการปรับ เปลี่ยนและการบริหารอารมณ์ในสถานการณ์ต่างๆ

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • พัฒนาภาวะอารมณ์ บริหารอารมณ์ของตนเองด้วยเทคนิคทางจิตวิทยา เพื่อนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและสามารถนำมาพัฒนาการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

หัวข้อและกรอบการบรรยาย

 • ความหมาย ธรรมชาติของอารมณ์
 • ประเภทจำแนกต่างๆ ด้านความคิดและอารมณ์
 • การพัฒนาจิต (Mental Development)
 • พัฒนาอารมณ์ (Emotional Development)
 • การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ( EQ)
 • การบริหารอารมณ์เพื่อการทำงาน
 • พฤติกรรมภายใต้ภาวะอารมณ์
 • กรณีศึกษาสร้างปัจจัยความสำเร็จ

รูปแบบและลักษณะของการฝึกอบรม

วิธีการฝึกอบรม :   บรรยาย 70%  Workshop นำเสนอผลงาน  30%
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 30 คน
ระยะเวลาในการอบรม : 1 วัน
สถานที่จัดฝึกอบรม : ภายในบริษัทของท่าน
วิทยากร :  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันฝึกอบรม เอช อาร์ ทีมเวิร์ค
ค่าใช้จ่ายในการอบรม : 18,000  บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


*** ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทางกรณีเป็นต่างจังหวัด***