18_09 สื่อสาร สานมิตรภาพ

18,000.00฿

       องค์กรหลายๆ แห่งต่างหาวิธีการสร้างบรรยากาศองค์กรให้มีความสุข  ให้เกิดบรรยากาศการทำงานที่เต็มไปด้วยความตั้งใจ ความเข้าใจซึ่งกันและกัน รวมถึงหาวิธีการสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร ให้พนักงานเกิดมิตรภาพ
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ สามารถสร้างให้เกิดความสำเร็จในการทำงานร่วมกันได้  หลายองค์กรพบว่า ปัญหาที่เป็นอุปสรรคสำคัญ
ในการสร้างความสำเร็จนั้น คือปัญหาด้าน “การสื่อสาร” หลายองค์กรพบช่องว่างระหว่างการสื่อสาร ปัญหาด้านช่องทาง
การสื่อสารหรือแม้แต่ปัญหาที่เกิดจากตัวผู้ส่งสารหรือรับสารเองก็ตาม องค์ประกอบเหล่านี้ถือเป็นต้นเหตุของปัญหาด้านการสื่อสารได้ทั้งสิ้น  จึงเป็นเรื่องสำคัญที่องค์กร ต้องหาแนวทางพัฒนาปรับปรุงแนวคิดของบุคคลากร ให้เข้าใจระบบ
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ หลักสูตรนี้ให้แนวคิดด้านการพัฒนาความสัมพันธ์ของบุคลากรภายใต้แนวคิดด้านการสื่อสาร เพื่อให้ผู้อบรมได้เข้าใจ ทั้งด้านความสำคัญและการนำตนเองเข้าสู่ระบบการสื่อสารที่มีคุณภาพต่อการทำงาน

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: ,

หลักสูตร : สื่อสาร สานมิตรภาพ

หลักการและเหตุผล

องค์กรหลายๆ แห่งต่างหาวิธีการสร้างบรรยากาศองค์กรให้มีความสุข  ให้เกิดบรรยากาศการทำงานที่เต็มไปด้วยความตั้งใจ ความเข้าใจซึ่งกันและกัน รวมถึงหาวิธีการสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร ให้พนักงานเกิดมิตรภาพ
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ สามารถสร้างให้เกิดความสำเร็จในการทำงานร่วมกันได้  หลายองค์กรพบว่า ปัญหาที่เป็นอุปสรรคสำคัญ
ในการสร้างความสำเร็จนั้น คือปัญหาด้าน “การสื่อสาร” หลายองค์กรพบช่องว่างระหว่างการสื่อสาร ปัญหาด้านช่องทาง
การสื่อสารหรือแม้แต่ปัญหาที่เกิดจากตัวผู้ส่งสารหรือรับสารเองก็ตาม องค์ประกอบเหล่านี้ถือเป็นต้นเหตุของปัญหาด้านการสื่อสารได้ทั้งสิ้น  จึงเป็นเรื่องสำคัญที่องค์กร ต้องหาแนวทางพัฒนาปรับปรุงแนวคิดของบุคคลากร ให้เข้าใจระบบ
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ หลักสูตรนี้ให้แนวคิดด้านการพัฒนาความสัมพันธ์ของบุคลากรภายใต้แนวคิดด้านการสื่อสาร เพื่อให้ผู้อบรมได้เข้าใจ ทั้งด้านความสำคัญและการนำตนเองเข้าสู่ระบบการสื่อสารที่มีคุณภาพต่อการทำงาน

วัตถุประสงค์

 1. ผู้อบรมได้เรียนรู้แนวคิดด้านการสื่อสาร
 2. ผู้อบรมจะได้นำเทคนิคการสื่อสารไปใช้พัฒนาการทำงาน
 3. ผู้อบรมจะได้นำเทคนิคการสื่อสารไปใช้สร้างสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • พัฒนาตนเอง  เข้าสู่ระบบการสื่อสารที่มีคุณภาพสามารถนำตนเองเข้าสู่ระบบการสื่อสารภายใต้ธรรมชาติขององค์กรและนำไปสู่การพัฒนาการทำงานได้

หัวข้อและกรอบการบรรยาย

 • ความหมายของการสื่อสาร
 • องค์ประกอบของการสื่อสาร
 • ธรรมชาติของการสื่อสารภายในองค์กร
 • ทิศทางการสื่อสารภายในองค์กร
 • วงจรการสื่อสารที่ดี
 • บทบาทของการเป็นผู้ส่งสารและผู้รับสารที่ดี
 • ประเภทของการสื่อสาร
 • อุปสรรคของการสื่อสาร
 • ปัจจัยความสำเร็จด้านการสื่อสาร

รูปแบบและลักษณะของการฝึกอบรม

วิธีการฝึกอบรม :   บรรยาย 70%  Workshop นำเสนอผลงาน  30%
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 30 คน
ระยะเวลาในการอบรม : 1 วัน
สถานที่จัดฝึกอบรม : ภายในบริษัทของท่าน
วิทยากร :  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันฝึกอบรม เอช อาร์ ทีมเวิร์ค
ค่าใช้จ่ายในการอบรม : 18,000  บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


*** ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทางกรณีเป็นต่างจังหวัด***