18_05 การบริหารเวลา (Time Management)

18,000.00฿

กล่าวได้ว่า  เวลา ถือเป็นทรัพยากรที่ทุกคนได้รับการแบ่งปันอย่างเท่าเทียมกันมากที่สุดไม่ว่าเราจะเป็นใคร ทำงานอะไร ตำแหน่งระดับใด ทุกคนมีทรัพยากรด้านเวลา 24 ชั่วโมง ต่อ 1 วัน และ 365 วัน ต่อ 1 ปี ที่เท่ากัน อีกทั้งเวลาเป็นทรัพยากรที่หมดไปเรื่อยๆ ไม่สามารถเก็บออมหรือจัดการได้เหมือนกับทรัพยากรประเภทอื่นๆ ดังนั้นการบริหารเวลาที่ดีจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญ ที่จะสามารถใช้เวลาแต่ละช่วงที่ผ่านไปให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับชีวิต

การบริหารเวลาเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดประการหนึ่ง ที่จะทำให้บุคคลผู้นั้นประสบความสำเร็จและมีความสุขในชีวิต หลักสูตรนี้จึงมีความสำคัญต่อคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ ที่ควรจะได้รับการเรียนรู้เรื่องของเวลาเพื่อเป็นพื้นฐานของชีวิตที่มี ความสุขและประสบความสำเร็จ อีกทั้งเพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขสภาพชีวิตที่เป็นอยู่เพื่อให้มีชีวิตที่สมดุล ในเรื่องงาน
และเรื่องครอบครัว รวมทั้งเพื่อให้สามารถทำงานต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอันนำไปสู่การพัฒนาชีวิตในทุกๆ ด้าน

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: ,

หลักสูตร : ทักษะการทำงานเป็นทีม (Teamwork Skills)

หลักการและเหตุผล

กล่าวได้ว่า  เวลา ถือเป็นทรัพยากรที่ทุกคนได้รับการแบ่งปันอย่างเท่าเทียมกันมากที่สุดไม่ว่าเราจะเป็นใคร ทำงานอะไร ตำแหน่งระดับใด ทุกคนมีทรัพยากรด้านเวลา 24 ชั่วโมง ต่อ 1 วัน และ 365 วัน ต่อ 1 ปี ที่เท่ากัน อีกทั้งเวลาเป็นทรัพยากรที่หมดไปเรื่อยๆ ไม่สามารถเก็บออมหรือจัดการได้เหมือนกับทรัพยากรประเภทอื่นๆ ดังนั้นการบริหารเวลาที่ดีจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญ ที่จะสามารถใช้เวลาแต่ละช่วงที่ผ่านไปให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับชีวิต

การบริหารเวลาเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดประการหนึ่ง ที่จะทำให้บุคคลผู้นั้นประสบความสำเร็จและมีความสุขในชีวิต หลักสูตรนี้จึงมีความสำคัญต่อคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ ที่ควรจะได้รับการเรียนรู้เรื่องของเวลาเพื่อเป็นพื้นฐานของชีวิตที่มี ความสุขและประสบความสำเร็จ อีกทั้งเพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขสภาพชีวิตที่เป็นอยู่เพื่อให้มีชีวิตที่สมดุล ในเรื่องงาน
และเรื่องครอบครัว รวมทั้งเพื่อให้สามารถทำงานต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอันนำไปสู่การพัฒนาชีวิตในทุกๆ ด้าน

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องความสำคัญและคุณค่าของเวลา
 • เพื่อเพิ่มพูนเทคนิคการบริหารเวลาในการทำงานและการดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุล
 • เพื่อให้สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าและประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ผู้เข้าอบรมจะได้รับรู้ถึงกระบวนการบริหารเวลาสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นในการใช้ชีวิต  เรียนรู้คุณค่าของเวลาและการจัดการชีวิตให้เหมาะสมกับเวลา นำไปสู่การปฏิบัติจริงและการทดลองใช้

หัวข้อและกรอบการบรรยาย

 • ความสำคัญและคุณค่าของเวลา
 • เทคนิคการบริหารเวลาอย่างสมดุล
 • การจัดลำดับความสำคัญก่อน – หลัง
 • การวางแผนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
 • การป้องกันการสูญเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์
 • วิธีเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เวลา
 • แนวปฏิบัติเพื่อประหยัดเวลาในการทำงาน

รูปแบบและลักษณะของการฝึกอบรม

วิธีการฝึกอบรม :   บรรยาย 70%  Workshop นำเสนอผลงาน  30%
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 30 คน
ระยะเวลาในการอบรม : 1 วัน
สถานที่จัดฝึกอบรม : ภายในบริษัทของท่าน
วิทยากร :  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันฝึกอบรม เอช อาร์ ทีมเวิร์ค
ค่าใช้จ่ายในการอบรม : 18,000  บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


*** ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทางกรณีเป็นต่างจังหวัด***