18_15 การอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลง

18,000.00฿

การเปลี่ยนแปลง เปรียบเหมือนธรรมชาติที่เราไม่สามารถต่อต้านหรือหยุดยั้งได้ การเปลี่ยนแปลงไม่เคย
หยุดนิ่ง  ดังนั้นหากบุคคลใดที่ต้องการมีความสุขในการดำรงชีวิต จำเป็นต้องเข้าใจและเรียนรู้การอยู่ภายใต้
การเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมของตนเองได้  การเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอาจเกิดขึ้นได้หลายระดับ เช่น ตนเอง ครอบครัว สังคม องค์กร การเมือง ประเทศหรือแม้แต่ระดับโลก อย่างไรก็ตาม  หากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลต่อการดำรงชีวิต บุคคลจำเป็นต้องจัดการกับการเปลี่ยนแปลงนั้นให้ได้

หลักสูตรนี้  จะนำผู้เข้าอบรมไปสู่การสร้างแนวคิด เทคนิคและวิธีการปฏิบัติตน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในระดับต่างๆ  ให้ผู้เข้าอบรม ได้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิดเดิม สู่แนวคิดใหม่ที่ดีกว่า เพื่อสร้างคุณภาพของการอยู่ภายใต้
การเปลี่ยนแปลงที่เอื้อประโยชน์ต่อตนเอง หน่วยงานและสังคม

หลักสูตร : การอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลง

หลักการและเหตุผล

การเปลี่ยนแปลง เปรียบเหมือนธรรมชาติที่เราไม่สามารถต่อต้านหรือหยุดยั้งได้ การเปลี่ยนแปลงไม่เคย
หยุดนิ่ง  ดังนั้นหากบุคคลใดที่ต้องการมีความสุขในการดำรงชีวิต จำเป็นต้องเข้าใจและเรียนรู้การอยู่ภายใต้
การเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมของตนเองได้  การเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอาจเกิดขึ้นได้หลายระดับ เช่น ตนเอง ครอบครัว สังคม องค์กร การเมือง ประเทศหรือแม้แต่ระดับโลก อย่างไรก็ตาม  หากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลต่อการดำรงชีวิต บุคคลจำเป็นต้องจัดการกับการเปลี่ยนแปลงนั้นให้ได้

หลักสูตรนี้  จะนำผู้เข้าอบรมไปสู่การสร้างแนวคิด เทคนิคและวิธีการปฏิบัติตน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในระดับต่างๆ  ให้ผู้เข้าอบรม ได้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิดเดิม สู่แนวคิดใหม่ที่ดีกว่า เพื่อสร้างคุณภาพของการอยู่ภายใต้
การเปลี่ยนแปลงที่เอื้อประโยชน์ต่อตนเอง หน่วยงานและสังคม

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ และเข้าใจธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง
 2. เพื่อปรับพฤติกรรมตนเองสู่แนวคิดด้านการเปลี่ยนแปลงเพื่อการดำรงอยู่
 3. เพื่อเพิ่มทักษะผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้าอบรม

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • แนวคิดการปรับพฤติกรรม การทบทวนพฤติกรรมตนเองที่อาจเกิดขึ้นภายใต้การเปลี่ยนแปลง  ร่วมสร้างความสุขกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้วยเทคนิคและวิธีการต่างๆ

หัวข้อและกรอบการบรรยาย

 • แนวคิดด้านการเปลี่ยนแปลง
 • ระดับของการเปลี่ยนแปลง
 • ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง
 • การจัดการกับความเปลี่ยนแปลง
 • พฤติกรรมมนุษย์กับการเปลี่ยนแปลง
 • ข้อดี ข้อเสียของการเปลี่ยนแปลง
 • แลกเปลี่ยนเพื่อการอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลง
 • Workshop กิจกรรมเกม “การอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลง”

รูปแบบและลักษณะของการฝึกอบรม

วิธีการฝึกอบรม :   บรรยาย 70%  Workshop นำเสนอผลงาน  30%
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 30 คน
ระยะเวลาในการอบรม : 1 วัน
สถานที่จัดฝึกอบรม : ภายในบริษัทของท่าน
วิทยากร :  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันฝึกอบรม เอช อาร์ ทีมเวิร์ค
ค่าใช้จ่ายในการอบรม : 18,000  บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


*** ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทางกรณีเป็นต่างจังหวัด***