หากท่านต้องการให้เปิดหลักสูตรเฉพาะตัวท่านหรือทีมของท่านติดต่อ adminได้ที่ Line : @hrteamwork
หรือที่ admin@hrteamwork.com

เงื่อนไขการอบรม
1) ผู้สนใจกรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าพร้อม “ชำระเงิน” ค่าอบรมหลังลงทะเบียนภายใน 7-15 วัน
2) กรณี “ห้องเรียนปกติ” หากผู้เข้าอบรมไม่เต็มจำนวน บริษัทฯ จะ “เลื่อน” วันจัดงานออนไป
3) กรณี “ห้องเรียนออนไลน์ เปิดอบรมได้ไม่กำหนดผู้เข้าอบรมขั้นต่ำ ทางสถาบันผู้จัดจะแจ้งโปรแกรมในการใช้งานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อน 1-3 วันโดยส่วนมากจะใช้ Zoom หรือ Meet
4) หากมีการ “ยกเลิก” การอบรมบริษัทฯ จะคืนเงินภายใน 45 วัน
5) บริษัทฯไม่ “คืนเงิน” กรณีผู้เข้าอบรมเป็นผู้ยกเลิกหรือไม่สามารถเข้ารับการอบรมด้วยตนเอง
6) กรณีผู้เข้าอบรมไม่สามารถเข้าอบรมได้ ถือว่า “สละสิทธิ์การเข้าอบรมในครั้งต่อไปต้องลงทะเบียนใหม่