18_26 กระตุ้นการพัฒนาตนเอง (Road Map)

18,000.00฿

Road map เปรียบเสมือนขั้นตอนวิธีการทำงานเพื่อการดำเนินงานหรือเพื่อแก้ไขปัญหาให้เป็นขั้นตอนและเป็นรูปธรรมชัดเจน บุคคลทุกกลุ่มล้วนแต่มีเป้าหมายและความคาดหวังในชีวิต โดยเฉพาะในเรื่องของการทำงาน แต่มีไม่กี่คนที่สามารถดำเนินการสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นตามเป้าหมายของตนเองได้ ที่เป็นเช่นนั้นเพราะคนส่วนใหญ่ขาดการวางแผนงาน
ขาดเทคนิคและกระบวนการที่เหมาะสมจึงทำให้เป้าหมายที่วางไว้เป็นเพียงภาพฝัน

หลักสูตรนี้  เป็นเสมือนขั้นบันไดที่จะทำให้บุคคลที่มีความฝัน สามารถออกแบบเส้นทางสู่ความสำเร็จได้โดยง่าย หรือไม่เพียงเท่านั้น ช่วยให้บุคคลที่ไม่มีเป้าหมายชัดเจนสามารถสร้างเป้าหมายให้กับตัวเองได้ ด้วยการเรียนรู้ตัวเองค้นพบตัวเองและสร้างมารถสร้างเป้าหมายให้กับตัวเองได้

 

หลักสูตร : กระตุ้นการพัฒนาตนเอง (Road Map)

หลักการและเหตุผล

Road map เปรียบเสมือนขั้นตอนวิธีการทำงานเพื่อการดำเนินงานหรือเพื่อแก้ไขปัญหาให้เป็นขั้นตอนและเป็นรูปธรรมชัดเจน บุคคลทุกกลุ่มล้วนแต่มีเป้าหมายและความคาดหวังในชีวิต โดยเฉพาะในเรื่องของการทำงาน แต่มีไม่กี่คนที่สามารถดำเนินการสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นตามเป้าหมายของตนเองได้ ที่เป็นเช่นนั้นเพราะคนส่วนใหญ่ขาดการวางแผนงาน
ขาดเทคนิคและกระบวนการที่เหมาะสมจึงทำให้เป้าหมายที่วางไว้เป็นเพียงภาพฝัน

หลักสูตรนี้  เป็นเสมือนขั้นบันไดที่จะทำให้บุคคลที่มีความฝัน สามารถออกแบบเส้นทางสู่ความสำเร็จได้โดยง่าย หรือไม่เพียงเท่านั้น ช่วยให้บุคคลที่ไม่มีเป้าหมายชัดเจนสามารถสร้างเป้าหมายให้กับตัวเองได้ ด้วยการเรียนรู้ตัวเองค้นพบตัวเองและสร้างมารถสร้างเป้าหมายให้กับตัวเองได้

วัตถุประสงค์

 1. ผู้อบรมได้เรียนรู้ถึงวิธีการสร้าง Road map อย่างมี ขั้นตอนและมีกระบวนการ
 2. ผู้อบรมจะได้ร่วมค้นหาเป้าหมายในชีวิตและการทำงานร่วมทั้งออกแบบเส้นทางสู่ความสำเร็จนั้นผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกคิดและสร้างสรรค์ Road Map และเกิดการนำไปใช้อย่างเหมาะสม

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

รู้จักเป้าหมายในชีวิตของตนเอง ความหวังที่เกิดขึ้นในชีวิตการทำงานและสร้างสรรค์สิ่งที่จะทำให้เป้าหมายนั้นเกิดขึ้นอย่างมีระบบ อย่างสร้างสรรค์และก่อให้เกิดความสำเร็จได้ไม่อยากเกินความสามารถ

หัวข้อและกรอบการบรรยาย

 • ความหมายของ Road Map
 • วิธีการสร้าง Road Map
 • ลักษณะของ Road Map เชิงสร้างสรรค์
 • กิจกรรมการสร้าง Road Map
 • Road Map กับด้านต่างๆ ของชีวิต
 • การจัดการกับความเสียงบนเส้นทาง Road Map
 • Road Map กับความสำเร็จในการทำตามเป้าหมาย
 • ปัจจัยความสำเร็จของการสร้าง Road Map
 • ทำแบบฝึกหัด และ นำเสนอผลงาน

รูปแบบและลักษณะของการฝึกอบรม

วิธีการฝึกอบรม :   บรรยาย 70%  Workshop นำเสนอผลงาน  30%
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 30 คน
ระยะเวลาในการอบรม : 1 วัน
สถานที่จัดฝึกอบรม : ภายในบริษัทของท่าน
วิทยากร :  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันฝึกอบรม เอช อาร์ ทีมเวิร์ค
ค่าใช้จ่ายในการอบรม : 18,000  บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


*** ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทางกรณีเป็นต่างจังหวัด***