In-house Training
  คือ การฝึกอบรมรูปแบบหนึ่ง จัดขึ้นภายในสถานประกอบการที่ต้องการพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงาน โดยเนื้อหาของการอบรม จะเป็นเรื่องที่เฉพาะเจาะจงและสอดคล้องกับความต้องการขององค์กรนั้นๆ  โดยเนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรมสามารถออกแบบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ความต้องการ และสภาพปัญหาที่แท้จริงขององค์กรได้เฉพาะเจาะจง สามารถจะได้รับการเรียนรู้และพัฒนาพร้อมๆ กันตามช่วงเวลาที่ต้องการ งบประมาณต่ำกว่า อบรมได้จำนวนมาก

เอกสารที่เกี่ยวข้อง : ค่าใช้จ้่ายในการอบรมหักภาษีได้ 200%    | การเบิกจ่ายในหน่วยงานราชการ

เรียนรู้กับเราด้วยแนวคิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning )

**เขียนใหม่ ออกแบบใหม่ ให้เหมาะกับองค์กรคุณ **

หมวดการเรียนรู้ 
สถาบันฝึกอบรมเอชอาร์ ทีมเวิร์ค (HRTW) ได้กำหนด หมวดการเรียนรู้เพื่ออบรมในสถานประกอบการของท่าน ออกเป็นด้านต่างๆ 4 หมวดการเรียนรู้ ดังนี้

  • หมวดหลักสูตร “พัฒนาหัวหน้างานและการบริหารองค์กร”( Leader & Organization Development Program)..รายละเอียด
  • หมวดหลักสูตร  “พัฒนาตนเอง” (Self Development Program)..รายละเอียด
  • หมวดหลักสูตร  “การขายและการตลาด” ( Sale and Marketing  Program)..รายละเอียด
  • หมวดหลักสูตร  “ด้านงานบริการ”( Service Lessons).. รายละเอียด