18_13 การปรับพฤติกรรมเพื่อการทำงานร่วมกัน

18,000.00฿

ธรรมชาติของบุคคลในการทำงานร่วมกัน  มักนำลักษณะส่วนตนรวมกับประสบการณ์เดิมของบุคคลนั้นๆ เข้ามา
มีบทบาทในชีวิตการทำงาน ความแตกต่างเหล่านี้  อาจมีผลกระทบต่อการทำงานได้ ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดที่ต่างกัน วิธีการทำงานที่ต่างกัน หรือแม้แต่การศึกษาที่ต่างๆ กัน ความแตกต่างที่กล่าวมาข้างต้น อาจสร้างได้ทั้งปัญหาและเป็นได้ทั้งจุดแข็งของการทำงานร่วมกันก็ได้อยู่ที่หากสมาชิกในฝ่ายงานนั้น  เลือกที่จะปิดช่องว่างระหว่างบุคคลอย่างมีกระบวนการและมีทิศทางที่เหมาะสมหรือไม่  ปัญหาจากการทำงานร่วมกันในองค์กรที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลนั้นเกิดได้หลายปัจจัย แต่ปัจจัยสำคัญด้านหนึ่ง คือ สมาชิกในทีมไม่เปิดใจยอมรับแนวคิดของบุคคลอื่น เพราะเชื่อในความถูกต้องของการทำงานเดิมของตน อย่างไรก็ตาม หลักสูตรนี้ ได้ออกแบบเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม ได้มี กระบวนการเรียนรู้บุคคลและปรับพฤติกรรมตนเอง เพื่อสร้างพื้นที่ความสำเร็จจากการทำงานร่วมกันได้มากขึ้นและส่งผลต่อประโยชน์ต่อหน่วยงานโดยตรง

หลักสูตร : การปรับพฤติกรรมเพื่อการทำงานร่วมกัน

หลักการและเหตุผล

ธรรมชาติของบุคคลในการทำงานร่วมกัน  มักนำลักษณะส่วนตนรวมกับประสบการณ์เดิมของบุคคลนั้นๆ เข้ามา
มีบทบาทในชีวิตการทำงาน ความแตกต่างเหล่านี้  อาจมีผลกระทบต่อการทำงานได้ ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดที่ต่างกัน วิธีการทำงานที่ต่างกัน หรือแม้แต่การศึกษาที่ต่างๆ กัน ความแตกต่างที่กล่าวมาข้างต้น อาจสร้างได้ทั้งปัญหาและเป็นได้ทั้งจุดแข็งของการทำงานร่วมกันก็ได้อยู่ที่หากสมาชิกในฝ่ายงานนั้น  เลือกที่จะปิดช่องว่างระหว่างบุคคลอย่างมีกระบวนการและมีทิศทางที่เหมาะสมหรือไม่  ปัญหาจากการทำงานร่วมกันในองค์กรที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลนั้นเกิดได้หลายปัจจัย แต่ปัจจัยสำคัญด้านหนึ่ง คือ สมาชิกในทีมไม่เปิดใจยอมรับแนวคิดของบุคคลอื่น เพราะเชื่อในความถูกต้องของการทำงานเดิมของตน อย่างไรก็ตาม หลักสูตรนี้ ได้ออกแบบเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม ได้มี กระบวนการเรียนรู้บุคคลและปรับพฤติกรรมตนเอง เพื่อสร้างพื้นที่ความสำเร็จจากการทำงานร่วมกันได้มากขึ้นและส่งผลต่อประโยชน์ต่อหน่วยงานโดยตรง

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับเทคนิค ขั้นตอน กระบวนการการปรับพฤติกรรมตนเองเพื่อพัฒนาการทำงานร่วมกัน
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้บุคคล เข้าใจบุคคลและหาจุดเชื่อมโยงความสำเร็จเพื่อการทำงานร่วมกันได้ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษาและปัจจัยความสำเร็จ

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

  • ผู้เข้าอบรมจะได้รับรู้ถึงกระบวนการและเทคนิคการปรับพฤติกรรมตนเอง การเปลี่ยนมุมมองทางความ คิด เรียนรู้บุคคลอื่น เพื่อสร้างความสำเร็จให้การทำงานและร่วมสร้างประโยชน์เพื่อพัฒนางานของตนเองและขององค์กรได้

หัวข้อและกรอบการบรรยาย

  • เทคนิคและแนวคิดด้านการปรับพฤติกรรม
  • องค์กรประกอบและความสำคัญของการทำงานร่วมกัน
  • แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
  • วิธีการและเทคนิคการจัดการความคิดเพื่อทำงานร่วมกัน
  • การสร้างการยอมรับ ความเชื่อและจุดเชื่อมโยงความสำเร็จระหว่างบุคคล
  • การถอดความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างความสำเร็จ
  • การปรับพฤติกรรมการทำงานร่วมกัน

รูปแบบและลักษณะของการฝึกอบรม

วิธีการฝึกอบรม :   บรรยาย 70%  Workshop นำเสนอผลงาน  30%
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 30 คน
ระยะเวลาในการอบรม : 1 วัน
สถานที่จัดฝึกอบรม : ภายในบริษัทของท่าน
วิทยากร :  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันฝึกอบรม เอช อาร์ ทีมเวิร์ค
ค่าใช้จ่ายในการอบรม : 18,000  บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


*** ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทางกรณีเป็นต่างจังหวัด***