18_42 ทิศทางเพื่อการพัฒนาตนเอง

18,000.00฿

สังคมปัจจุบันเป็นยุคแห่งการแข่งขัน คนจำนวนมากต้องการประสบความสำเร็จในชีวิต ไม่ว่าเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องงานแต่ในความเป็นจริงแล้วคนส่วนใหญ่มักประสบปัญหาในการใช้ชีวิตและการทำงาน ปัญหาในที่ทำงาน ปัญหาความไม่ก้าวหน้าในการทำงาน ปัญหาไม่เข้าใจในงาน ปัญหาในการดำเนินชีวิต ขาดการยอมรับการเปลี่ยนแปลง การปรับปรุง และการพัฒนาตนเอง ซึ่งสามารถทำให้ปัญหาหมดไปได้เพียงแค่เปิดใจยอมรับต่อการปรับปรุงตนเอง การเปลี่ยนแปลงตนเองในทิศทางที่เป็นบวก

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมรู้จักการพัฒนาทักษะความสามารถด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ ทัศนคติ ความเชื่อและการกระทำ จนกลายเป็นคนที่มีคุณสมบัติของความสำเร็จ การปรับปรุงตนเองจะช่วยเรียกความเชื่อมั่นในศักยภาพในการทำงานของตนเองได้มากยิ่งขึ้น มีความมั่นใจและมีความกล้ามากยิ่งขึ้น จนสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการลงมือทำงานได้ดียิ่งขึ้น จนสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

หลักสูตร : ทิศทางเพื่อการพัฒนาตนเอง

หลักการและเหตุผล

สังคมปัจจุบันเป็นยุคแห่งการแข่งขัน คนจำนวนมากต้องการประสบความสำเร็จในชีวิต ไม่ว่าเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องงานแต่ในความเป็นจริงแล้วคนส่วนใหญ่มักประสบปัญหาในการใช้ชีวิตและการทำงาน ปัญหาในที่ทำงาน ปัญหาความไม่ก้าวหน้าในการทำงาน ปัญหาไม่เข้าใจในงาน ปัญหาในการดำเนินชีวิต ขาดการยอมรับการเปลี่ยนแปลง การปรับปรุง และการพัฒนาตนเอง ซึ่งสามารถทำให้ปัญหาหมดไปได้เพียงแค่เปิดใจยอมรับต่อการปรับปรุงตนเอง การเปลี่ยนแปลงตนเองในทิศทางที่เป็นบวก

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมรู้จักการพัฒนาทักษะความสามารถด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ ทัศนคติ ความเชื่อและการกระทำ จนกลายเป็นคนที่มีคุณสมบัติของความสำเร็จ การปรับปรุงตนเองจะช่วยเรียกความเชื่อมั่นในศักยภาพในการทำงานของตนเองได้มากยิ่งขึ้น มีความมั่นใจและมีความกล้ามากยิ่งขึ้น จนสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการลงมือทำงานได้ดียิ่งขึ้น จนสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้ทักษะการพัฒนาตนเอง
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสร้างมุมความคิดในการทำงานด้วยแนวคิดเชิงบวก
 3. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเป้าหมายการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

ผู้เข้าร่วมอบรมจะรู้จักการพัฒนาทักษะความสามารถ ทัศนคติ การะกระทำ และความคิดในเชิงบวก จนสามารถพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้ดียิ่งขึ้น

หัวข้อการบรรยาย

 • เรียนรู้หลักการพัฒนาตนเอง (Self-Development)
 • ความหมายการพัฒนาตนเอง
 • วิธีการและทิศทางของนักพัฒนาตนเอง
 • มิติด้านต่างๆ ของการด้านพัฒนาเอง
 • ความสำคัญของการพัฒนาตนเอง
 • เรียนรู้การสร้างเป้าหมายในการทำงาน
 • เรียนรู้หลักการสำคัญเพื่อใช้ในการพัฒนาตนเอง
 • ตัวอย่างการพัฒนาตนเอง
 • เรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา

รูปแบบและลักษณะของการฝึกอบรม

วิธีการฝึกอบรม :   บรรยาย 70%  Workshop นำเสนอผลงาน  30%
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 30 คน
ระยะเวลาในการอบรม : 1 วัน
สถานที่จัดฝึกอบรม : ภายในบริษัทของท่าน
วิทยากร :  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันฝึกอบรม เอช อาร์ ทีมเวิร์ค
ค่าใช้จ่ายในการอบรม : 18,000  บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


*** ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทางกรณีเป็นต่างจังหวัด***