18_25 เทคนิคเพื่อการประสานงาน 9 ขั้นตอน

18,000.00฿

กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ล้วนแต่มีขั้นตอน วิธีการ บุคคล หรือปัจจัยอื่นๆ สนับสนุนมากมาย
หนึ่งปัจจัยสำคัญ ก็คือ การที่พนักงานในองค์กรสามารถประสานงานส่งต่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การประสานงาน ถือเป็นอาวุธสำคัญที่สามารถแสดงได้ถึงทักษะในการทำงานของพนักงาน โดยเฉพาะการประสานงานไม่ว่าจะเป็นการประสานงานภายในหน่วยงาน หรือการประสานงานภายนอก การประสานงานสามารถแสดงถึงภาพลักษณ์ขององค์กรได้โดยตรง ทักษะ ขั้นตอนและข้อมูล จึงเป็นเรื่องสำคัญที่พนักงานต้องเรียนรู้ เพื่อใช้ในสนับสนุนการประสานงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

หลักสูตร : เทคนิคเพื่อการประสานงาน  

หลักการและเหตุผล

กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ล้วนแต่มีขั้นตอน วิธีการ บุคคล หรือปัจจัยอื่นๆ สนับสนุนมากมาย
หนึ่งปัจจัยสำคัญ ก็คือ การที่พนักงานในองค์กรสามารถประสานงานส่งต่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การประสานงาน ถือเป็นอาวุธสำคัญที่สามารถแสดงได้ถึงทักษะในการทำงานของพนักงาน โดยเฉพาะการประสานงานไม่ว่าจะเป็นการประสานงานภายในหน่วยงาน หรือการประสานงานภายนอก การประสานงานสามารถแสดงถึงภาพลักษณ์ขององค์กรได้โดยตรง ทักษะ ขั้นตอนและข้อมูล จึงเป็นเรื่องสำคัญที่พนักงานต้องเรียนรู้ เพื่อใช้ในสนับสนุนการประสานงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเรียนรู้ปัจจัยความสำเร็จด้านการประสานงาน
2. เพื่อเรียนรู้หลักการประสานงานเพื่อพัฒนาการทำงาน
3. เพื่อสร้างกิจกรรมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกรณีศึกษา

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ
ผู้อบรมจะได้เรียนรู้ขั้นตอนของการประสานงานที่บ่งบอกถึงความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงานของตนเอง
และส่งผลให้เกิดความน่าเชื่อถือในหน่วยงาน

หัวข้อและกรอบการบรรยาย

• ความหมายของการประสานงาน
• ความสำคัญของการประสานงาน
• แนวคิด ปัจจัยความสำเร็จด้านการประสานงาน
• การเตรียมความพร้อมและทักษะจำเป็นเพื่อการประสานงาน
• ภาพลักษณ์องค์กรกับการประสานงาน
• เทคนิคการประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก
• ผลดี ผลเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการประสานงาน
• กระบวนการทางจิตวิทยาที่จำเป็นต่อการประสานงาน
• ประสิทธิภาพของข้อมูลกับคุณภาพของการประสานงาน
• กรณีศึกษาเพื่อการประสานงาน

รูปแบบและลักษณะของการฝึกอบรม

วิธีการฝึกอบรม :   บรรยาย 70%  Workshop นำเสนอผลงาน  30%
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 30 คน
ระยะเวลาในการอบรม : 1 วัน
สถานที่จัดฝึกอบรม : ภายในบริษัทของท่าน
วิทยากร :  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันฝึกอบรม เอช อาร์ ทีมเวิร์ค
ค่าใช้จ่ายในการอบรม : 18,000  บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


*** ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทางกรณีเป็นต่างจังหวัด***