Showing 49–52 of 52 results

 • 18_04 การบริการด้วยใจ (Service Mind)

  หน่วยงานทุกๆ หน่วยงาน ย่อมมีกลุ่ม “ลูกค้า” หรือ “ผู้ใช้บริการ”  ที่สนับสนุนซื้อสินค้าหรือบริการของหน่วยงานนั้นๆ  คนกลุ่มนั้น ถือเป็นบุคคลที่จะนำมาซึ่งรายได้และภาพลักษณ์ของหน่วยงาน ดังนั้นหน่วยงานทุกแห่งจึงต้องให้ความสำคัญกับ “ลูกค้า” และจำเป็นต้องขับเคลื่อนบุคลากรด้วย “คุณภาพของงานบริการ” คุณภาพของงานบริการของแต่ละหน่วยงานมีทิศทางไม่แตกต่างกันมาก เพราะความสำคัญของงานบริการมักอยู่ที่ “ความพึงพอใจของลูกค้า” ที่จะเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของงานบริการได้เป็นอย่างดี แต่ความแตกต่างอยู่ตรงที่ว่าหน่วยงานไหนจะสามารถปลูกจิตสำนึกด้านงานบริการให้กับพนักงานงานของตนได้ดีกว่ากัน ทั้งแบบต่อหน้าและลับหลัง หลักสูตรนี้ เน้นในส่วนของจิตวิทยาการบริการ พฤติกรรมการบริการและนำกระบวนการต่างๆ เข้าสู่มาตรฐานของงานบริการที่ถือปฏิบัติร่วมกัน

  ***ท่านสามารถกดที่ตะกร้าหรือติดต่อเพิ่อขอหลักสูตรได้ที่บริษัทฯ

  18,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
 • 18_03 Mind Mapping

  ปัจจุบัน องค์กรหลายแห่งประสบปัญหาการทำงานอย่างเป็นระบบเนื่องจากพนักงานยังขาดการวางแผนการทำงานและมีรูปแบบการคิดที่ยังไม่เป็นระบบ สิ่งนี้ถือเป็นปัญหาที่สำคัญของการทำงานเนื่องจากการทำงานที่ดีย่อมเกิดจาก
  การวางแผนแนวการคิดที่เป็นระบบ การวางแผนโครงสร้างและระบบการคิดที่สามารถทำให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นภาพรวมและสามารถมองเห็นถึงแนวทางที่จะสามารถทำงานให้ประสบความสำเร็จและสามารถประยุกต์ใช้การทำงานได้อย่างเหมาะสม

  Mind Map คือ การจัดระบบความคิดให้สามารถมองเห็น “ความคิด” ออกมาเป็น “รูปธรรม” จะช่วยให้ผู้ที่มีความสามารถดังกล่าวมองเห็นใน “ภาพรวม” และรู้จัก “เชื่อมโยง” ความคิดให้สอดประสานกัน อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดความคิด “สร้างสรรค์” และสามารถมองประเด็นต่างๆได้อย่างรอบด้านอีกด้วย หลักสูตรนี้จะช่วยให้พนักงานขององค์กร พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และใช้ “สมอง” ในการทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพนั้น เพื่อออกแบบและพัฒนาความรู้
  ในการทำงานอย่างเป็นระบบ

  ***ท่านสามารถกดที่ตระกร้าสินค้าหรือติดต่อเพื่อขอหลักสูตรได้ที่บริษัทฯ

  18,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
 • 18_02 Teamwork Skills ทักษะการทำงานเป็นทีม

  “การทำงานเป็นทีม” เปรียบเหมือนหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนขององค์กร  มีปัจจัยหลายประการที่เป็นองค์ประกอบสำคัญ  ให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีม อาทิเช่น  ความสามารถเฉพาะบุคคล การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ การตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่  ความร่วมมือใส่ใจ การสื่อสาร  การกำหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนไว้อย่างชัดเจน การรู้คุณค่าในงาน  การดำเนินงานตามขั้นตอนที่วางไว้ และติดตามผลหาข้อบกพร่องเพื่อนำมาแก้ไข
  จนบรรลุวัตถุประสงค์

  กระบวนการเหล่านี้จะไม่สามารถประสบผลสำเร็จได้   หากบุคลากรในทีมขาดทักษะในการทำงานร่วมกัน ทีมงานไม่มีความเป็นหนึ่งเดียว ทีมงานไม่สามารถปรับตัวเข้าหากันได้ ขาดการสื่อสารที่ดีระหว่างกัน ด้วยเหตุนี้  หลายองค์กรจึงตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการทีม  พร้อมทั้งหาแนวทางเพื่อการสนับสนุนการพัฒนาทีมของตนเองให้ตอบสนองการทำงานขององค์กรได้อย่างดีที่สุด หลักสูตรนี้ เป็นการช่วยกระตุ้นจิตสำนึกและสร้างความเข้าใจในความสำคัญของการทำงานเป็นทีมให้กับบุคลากรได้เป็นอย่างดี

  ***ท่านสามารถกดที่ตระกร้าสินค้าหรือติดต่อเพื่อขอหลักสูตรได้ที่บริษัทฯ

   

  18,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
 • 18_01 ความคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking)

  ความคิดสร้างสรรค์ คือ กระบวนการคิดของสมองซึ่งมีความสามารถในการคิดได้หลากหลายและแปลกใหม่จากเดิม โดยสามารถนำไปประยุกต์ทฤษฎี หรือหลักการได้อย่างรอบคอบและมีความถูกต้อง จนนำไปสู่การคิดค้นและ สร้างสิ่งประดิษฐ์ที่แปลกใหม่หรือรูปแบบความคิดใหม่ นอกจากลักษณะการคิดสร้างสรรค์ดังกล่าวนี้แล้ว ยังสามารถมองความคิดสร้างสรรค์ในหลายมิติ ซึ่งอาจจะมองในแง่ที่เป็นกระบวนการคิดมากกว่าเนื้อหาการคิด โดยที่สามารถใช้ลักษณะการคิดสร้างสรรค์ในมิติที่กว้างขึ้น เช่น การมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน การเรียน หรือกิจกรรมที่ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ด้วยซึ่งหากบุคคลได้เรียนรู้หลักการคิดสร้างสรรค์อย่างถูกต้อง และสามารถนำมาพัฒนาการทำงานของตนเองได้อย่างถูกต้องจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและการทำงาน
  *** ท่านสามารถกดที่ตะกร้าสินค้าหรือติดต่อเพื่อขอหลักสูตรได้ที่บริษัทฯ

  18,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า