Showing 49–56 of 63 results

 • 18_15 การอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลง

  การเปลี่ยนแปลง เปรียบเหมือนธรรมชาติที่เราไม่สามารถต่อต้านหรือหยุดยั้งได้ การเปลี่ยนแปลงไม่เคย
  หยุดนิ่ง  ดังนั้นหากบุคคลใดที่ต้องการมีความสุขในการดำรงชีวิต จำเป็นต้องเข้าใจและเรียนรู้การอยู่ภายใต้
  การเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมของตนเองได้  การเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอาจเกิดขึ้นได้หลายระดับ เช่น ตนเอง ครอบครัว สังคม องค์กร การเมือง ประเทศหรือแม้แต่ระดับโลก อย่างไรก็ตาม  หากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลต่อการดำรงชีวิต บุคคลจำเป็นต้องจัดการกับการเปลี่ยนแปลงนั้นให้ได้

  หลักสูตรนี้  จะนำผู้เข้าอบรมไปสู่การสร้างแนวคิด เทคนิคและวิธีการปฏิบัติตน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในระดับต่างๆ  ให้ผู้เข้าอบรม ได้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิดเดิม สู่แนวคิดใหม่ที่ดีกว่า เพื่อสร้างคุณภาพของการอยู่ภายใต้
  การเปลี่ยนแปลงที่เอื้อประโยชน์ต่อตนเอง หน่วยงานและสังคม

  18,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
 • 18_14 มนุษย์สัมพันธ์เพื่อความสำเร็จในงาน

  การทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายนั้น ปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญ และมีส่วนช่วยผลักดันความสำเร็จหรือความล้มเหลวง่ายๆ คือ “คน” ดังนั้น หากคนในองค์การไม่ให้ความร่วมมือในการทำงานต่อกันแล้ว ก็จะส่งผลต่อความสำเร็จ และความอยู่รอดของธุรกิจ ฉะนั้นแล้วหากท่านต้องการเรียนรู้ เข้าใจและเข้าถึงธรรมชาติของ “คน” พยายามเชื่อมโยง ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ ทัศนคติและสร้างมิตรภาพที่ยั่งยืน สื่อสารกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเข้าถึงใจ
  ซึ่งกันและกัน

  18,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
 • 18_13 การปรับพฤติกรรมเพื่อการทำงานร่วมกัน

  ธรรมชาติของบุคคลในการทำงานร่วมกัน  มักนำลักษณะส่วนตนรวมกับประสบการณ์เดิมของบุคคลนั้นๆ เข้ามา
  มีบทบาทในชีวิตการทำงาน ความแตกต่างเหล่านี้  อาจมีผลกระทบต่อการทำงานได้ ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดที่ต่างกัน วิธีการทำงานที่ต่างกัน หรือแม้แต่การศึกษาที่ต่างๆ กัน ความแตกต่างที่กล่าวมาข้างต้น อาจสร้างได้ทั้งปัญหาและเป็นได้ทั้งจุดแข็งของการทำงานร่วมกันก็ได้อยู่ที่หากสมาชิกในฝ่ายงานนั้น  เลือกที่จะปิดช่องว่างระหว่างบุคคลอย่างมีกระบวนการและมีทิศทางที่เหมาะสมหรือไม่  ปัญหาจากการทำงานร่วมกันในองค์กรที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลนั้นเกิดได้หลายปัจจัย แต่ปัจจัยสำคัญด้านหนึ่ง คือ สมาชิกในทีมไม่เปิดใจยอมรับแนวคิดของบุคคลอื่น เพราะเชื่อในความถูกต้องของการทำงานเดิมของตน อย่างไรก็ตาม หลักสูตรนี้ ได้ออกแบบเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม ได้มี กระบวนการเรียนรู้บุคคลและปรับพฤติกรรมตนเอง เพื่อสร้างพื้นที่ความสำเร็จจากการทำงานร่วมกันได้มากขึ้นและส่งผลต่อประโยชน์ต่อหน่วยงานโดยตรง

  18,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
 • 18_12 จิตสำนึกเพื่อการเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกัน

  จิตสำนึกถือเป็นความรับผิดชอบที่บุคคลต้องตระหนักถึง ซึ่งหลายองค์กรคาดหวังว่าพนักงานของตนจะเห็นถึงความสำคัญ การอยู่ร่วมกันในองค์กรบุคคลจำเป็นต้องมีจิตสำนึกในการอยู่ร่วมกัน การใช้ทรัพยากรร่วมกัน การดูและรักษาผลประโยชน์ขององค์กร ทั้งต่อหน้าและรับหลัง การปรับทัศนคติของบุคคล เพื่อให้เกิดความสุขในงานนั้นเป็นสิ่งจำเป็น เนื่องจาก เราจะเห็นได้ว่าปัจจุบัน บุคคลส่วนใหญ่ที่ไม่มีความสุขในการทำงาน เป็นเพราะมีทัศนคติเชิงลบ
  ต่องานที่ทำ ซึ่งบางครั้งอาจเป็นเพราะงานนั้น เป็นงานใหม่ที่ไม่เคยทำมาก่อนหรือเป็นงานที่ยุ่งยากซับซ้อนต้องใช้ความละเอียดรอบคอบและความอดทนในการทำงานมากๆ  จนทำให้เกิดความรู้สึกท้อแท้เบื่อหน่าย หรืออาจส่งผลให้เกิดการมององค์กรในแง่ลบ  ขาดความผูกพันในองค์กร ซึ่งอาจส่งผลให้บุคลากรไม่หวงแหน ไม่เกิดความรู้สึกว่าต้องดูแลองค์กรที่ตนทำงานอยู่ แต่ถ้าหากเราเรียนรู้ถึงการมีทัศนคติที่ดี ถือเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับตนเองในการฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ นานา การเปลี่ยนระบบความคิดของตนเอง  ทำให้เกิดความกระตือรือร้นมีแรงผลักดันที่จะพยายาม
  ทำให้งานสำเร็จ และทำให้บุคคลเกิดความสุขในการทำงาน  อีกทั้งจะส่งผลให้งานที่ทำนั้นออกมามีประสิทธิภาพอีกด้วย

  18,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
 • 18_11 เทคนิคการบริหารอารมณ์ (Emotional Management Tehniques)

  ในแต่ละวันอารมณ์ต่างๆ เกิดขึ้นมากมายอาจจะเป็นความพึงพอใจ ความโกรธ ความร่าเริง ความเจ็บปวด
  ความผิดหวัง เพราะตลอดเวลาที่บุคคล อยู่ในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง บุคคลจะอยู่ภายใต้สิ่งเร้า (stimulus) และประสบการณ์ (experience) ที่เขามีอยู่ทำให้อารมณ์แปรเปลี่ยนไปมา นี่คือ ธรรมชาติของอารมณ์ที่เราต้องเรียนรู้
  ซึ่งอารมณ์ในลักษณะดังกล่าวนี้จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล  อย่างไรก็ตาม หากบุคคลไม่สามารถบริหารอารมณ์ของตนเองได้ ขาดการควบคุมอารมณ์ ย่อมส่งผลให้พฤติกรรมการแสดงออกเป็นไปในทางที่ไม่เหมาะสม ส่งผลต่อสัมพันธภาพระหว่างบุคคลและอาจเป็นบ่อเกิดของความขัดแย้ง สภาพแวดล้อมก็จะไม่น่าอยู่ เป็นต้น

  ดังนั้นหลักสูตรนี้ เราจึงต้องเรียนรู้ กระบวนบริหารอารมณ์ตามหลักการพัฒนาบุคคล และตามแนวทาง
  ด้านจิตวิทยา หลักการคิดต่างๆ เพื่อนำมาบริหารและปรับกระบวนการใช้ชีวิตและกระบวนการทำงาน

  18,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
 • 18_10 พฤติกรรมการบริการที่เป็นเลิศ

  พฤติกรรมบริการ คือ รูปแบบของการแสดงออกในด้านพฤติกรรมซึ่งเกิดจากทัศนคติของผู้ให้บริการเป็นหลัก
  กล่าวได้ว่า พฤติกรรมบริการจึงเป็น ตัวกำหนดความพึงพอใจของผู้รับบริการอย่างปฏิเสธไม่ได้ ดังนั้น หากองค์กรต้องการสร้างความพึงพอใจต่อผู้มารับบริการจึงจำเป็นเรียนรู้พฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศ (Excellence Service Behavior)
  เพื่อสนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมดังกล่าว

  ที่ผ่านมาพฤติกรรมบริการอาจเป็นเพียงพฤติกรรมที่ผู้ปฏิบัติงานทำอย่างต่อเนื่อง จนอาจทำให้บางครั้ง หลงลืมมีขาดความในใจในบางเรื่อง ซึ่งการเกิดผลกระทบในการทำงานได้ หลักสูตรนี้ จึงมุ่งให้เกิดพฤติกรรมบริการเชิงรุก เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานตื่นตัวในการให้บริการ ส่งผลให้เกิดความพอใจต่อผู้มารับบริการอย่างต่อเนื่อง

  18,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
 • 18_09 สื่อสาร สานมิตรภาพ

         องค์กรหลายๆ แห่งต่างหาวิธีการสร้างบรรยากาศองค์กรให้มีความสุข  ให้เกิดบรรยากาศการทำงานที่เต็มไปด้วยความตั้งใจ ความเข้าใจซึ่งกันและกัน รวมถึงหาวิธีการสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร ให้พนักงานเกิดมิตรภาพ
  ซึ่งสิ่งเหล่านี้ สามารถสร้างให้เกิดความสำเร็จในการทำงานร่วมกันได้  หลายองค์กรพบว่า ปัญหาที่เป็นอุปสรรคสำคัญ
  ในการสร้างความสำเร็จนั้น คือปัญหาด้าน “การสื่อสาร” หลายองค์กรพบช่องว่างระหว่างการสื่อสาร ปัญหาด้านช่องทาง
  การสื่อสารหรือแม้แต่ปัญหาที่เกิดจากตัวผู้ส่งสารหรือรับสารเองก็ตาม องค์ประกอบเหล่านี้ถือเป็นต้นเหตุของปัญหาด้านการสื่อสารได้ทั้งสิ้น  จึงเป็นเรื่องสำคัญที่องค์กร ต้องหาแนวทางพัฒนาปรับปรุงแนวคิดของบุคคลากร ให้เข้าใจระบบ
  การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ หลักสูตรนี้ให้แนวคิดด้านการพัฒนาความสัมพันธ์ของบุคลากรภายใต้แนวคิดด้านการสื่อสาร เพื่อให้ผู้อบรมได้เข้าใจ ทั้งด้านความสำคัญและการนำตนเองเข้าสู่ระบบการสื่อสารที่มีคุณภาพต่อการทำงาน

  18,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
 • 18_08 พัฒนาความสุขในการทำงาน (Happy Workplace)

  การเติบโตขององค์กร เรามักมุ่งไปที่กลยุทธ์การบริหารงานในเชิงธุรกิจ แต่ด้านหนึ่งที่ถือเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการทำงาน  คือ กลยุทธ์ด้านบุคลากร เพราะบุคลากร ถือเป็นกำลังขับเคลื่อนความสำเร็จที่ดีที่สุด หากการขับเคลื่อนนั้นขาดซึ่งด้วยกำลังใจ ขาดมิตรภาพ ความสุขในการทำงานก็จะไม่เกิดขึ้น ทั้งนี้ บุคคลในองค์กรจึงควรพร้อมที่จะสร้างความสุขในสถานที่ทำงานด้วยตัวเองและแบ่งปันสู่เพื่อนร่วมงานในสังคมขององค์กรที่ตนสังกัดอยู่   กล่าวได้ว่า   ความสุขจะนำมาซึ่งความสำเร็จ ความสุขลดความขัดแย้งและสามารถทำลายปัญหา
  ที่เกิดขึ้นในการทำงานอย่างอัศจรรย์

  18,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า