Showing 41–48 of 63 results

 • 18_23 เทคนิคการชนะใจเพื่อนร่วมงาน

  การอยู่ร่วมกันในสังคมถือเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง เพราะการอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะวัตถุประสงค์ในเรื่องการทำงานหรือการใช้ชีวิต ย่อมจะมีเรื่องราว มีปัญหาที่อาจส่งผลต่อความสุขในการดำเนินชีวิต ดังนั้นหากเราดำเนินชีวิตด้วยความรู้สึกหรืออารมณ์ส่วนตัวอาจไม่เหมาะสม เพราะการอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะก็คือการอยู่ร่วมกับความแตกต่างทางความคิด ปัญหาสำคัญประการแรก คือปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลต่อบุคล ซึ่งอาจขยายผลต่อไปยังบุคคลอื่นๆ ฉะนั้นศาสตร์ในการทำงานคงไม่เพียงพอต่อการทำงาน องค์กรควรต้องเรียนรู้ศิลปะของการอยู่ร่วมกันในการทำงาน เพราะผลที่ตามมาจะเกิดคุณค่าอย่างมหาศาลภายใต้องค์กรของคุณ หลักสูตรนี้ออกแบบเพื่อให้บุคลากรในองค์กร เข้าใจพื้นฐานทางอารมณ์ของคนทำงานในแบบต่างๆ และเสริมทักษะเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

  18,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
 • 18_22 เทคนิคการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

  การเรียนรู้ ถือเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาตนเอง กระบวนการเรียนรู้ที่ดีที่สุด คือกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Continuous Learning) เพราะเราทราบดีกว่า การเปลี่ยนแปลงในสังคมเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ภาพของการทำงานในวันนี้กับ 10 ปี ที่แล้วมีความแตกต่างกันอย่างมาก จึงทำให้บุคคลทุกคนควรมีการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องไม่ยึดติดกับสิ่งทีได้เรียนรู้มากในอดีต

  ด้วยเหตุผลในเรื่องการเปลี่ยนแปลง จึงเป็นสาเหตุสำคัญที่องค์กรต้องสนับสนุนให้บุคลากรมีช่องทางของการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการทำงานของตนเองอย่างต่อเนื่อง กติกาของการเรียนรู้ที่สามารถสร้างขึ้นได้อย่างเป็นระบบและเป็นช่องทางให้บุคลากรทำงานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

  18,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
 • 18_21 ทักษะเพื่อการมีภาวะผู้ตามที่ดี

  Robert E. Kelly ได้ทำการศึกษาวิจัยและพบว่า ความสำเร็จขององค์กร 90% เกิดจากการทำงานของผู้ตาม ส่วนอีก 10% ที่เหลือเป็นผลงานของผู้นำ จะเห็นได้ว่า ไม่เพียงแต่ผู้นำเท่านั้นที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร
  แต่ผู้ตามก็มีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กรไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าผู้นำเช่นกัน การขาดซึ่งความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายอาจเป็นปัญหาสำคัญในการทำงานในองค์กร และหากไม่ได้รับการแก้ไขถึงสาเหตุดังกล่าวแล้วอาจนำไปสู่ปัญหาอีกหลายด้านตามมา การศึกษาทักษะของการเป็นผู้ตามที่ดีนั้น จึงเป็นแนวทางการพัฒนาตนเองให้พนักงานได้ตระหนักเห็นความสำคัญของการเป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพต่อไป

  ——————————————————

  18,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
 • 18_20 ภาษาเพื่อการสื่อสาร

  ลักษณะของการสื่อสารมีหลายองค์ประกอบที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน  การสื่อสารมีความสำคัญต่อความสำเร็จอย่างที่เราปฏิเสธไม่ได้ วิธีการสื่อสารจึงเป็นปัจจัยที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติม ภาษาเพื่อการสื่อสาร ในฐานะเป็นเครื่องมือสื่อสารจึงเป็นเทคนิคพื้นฐานที่เราต้องเรียนรู้ ทั้งภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษากาย เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้เลือกใช้ให้เกิดความเหมาะสมและถูกกาลเทศะ  ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างภาษาเพื่อการสื่อสารกับความสำเร็จในการดำเนินงานมีผลอย่างชัดเจนหากเราให้ความสำคัญ

  อย่างไรก็ตามหลักสูตรนี้ สร้างเพื่อประโยชน์ในการอยู่ร่วมกัน ความสุขในการสื่อสารภายในองค์กร ความสุขการสื่อสารแบบสุนทรียสนทนา ภาษาการสื่อสารที่จะเป็นพื้นฐานของการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จ

  18,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
 • 18_19 สมดุลยภาพระหว่างชีวิตกับงาน work life Balance

  พื้นฐานการดำเนินชีวิตของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน  ถึงแม้ว่ามนุษย์ทุกคนจะรู้ดีกว่าเรามีเวลาการดำรงชีวิตที่เท่าๆกัน ไม่ว่าจะเป็นต่อวัน ต่อเดือน หรือต่อปี ดังนั้น การกำหนดเวลาในการดำเนินชีวิตให้มีสัดส่วนที่เหมาะสม
  สำหรับงาน ครอบครัว สังคม หรือแม้แต่ตนเองจึงมีความสำคัญ  ซึ่งสัดส่วนที่เหมาะสมนั้นจะช่วยให้สามารถสร้าง
  สมดุลยภาพในชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ  การสร้างความสมดุลในชีวิตนี้จะส่งผลให้เกิดความกินดีอยู่ดี เกิดสุขภาวะในชีวิต ส่งผลและมีส่วนช่วยให้เกิดความสำเร็จและความมั่นคง ความสุข ความก้าวหน้าในที่สุด

  18,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
 • 18_18 ทักษะการฟังแบบได้ผล (Listening Skills)

  ทักษะการฟังเป็นทักษะสำคัญที่จำเป็น ต้องเรียนรู้ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าทักษะการสื่อสารด้านอื่นๆ เช่น ทักษะการพูด อ่าน เขียน ฯลฯ  ทักษะการฟังที่ดีนำมาซึ่งความสำเร็จในชีวิต เนื่องจากเป็นพื้นฐานสำคัญของการทักษะการเข้าสังคม
  ลดความเข้าใจผิด ความขัดแย้งในการปฏิสัมพันธ์กับคน นอกจากนี้การพัฒนาทักษะการฟังส่งผลต่อการพัฒนาในด้านสติปัญญา ในแง่ของการฝึกใช้ความคิด การจับประเด็น ฝึกความจำ และฝึกฝนการจดจ่อแน่วแน่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ต้องการเรียนรู้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

  อย่างไรก็ตามแม้ทักษะการฟังจะเป็นสิ่งสำคัญ แต่เนื่องจากคนส่วนใหญ่มองว่าทักษะนี้เป็นเรื่องที่สามารถพัฒนาขึ้นมาได้เอง ตามธรรมชาติจึงไม่ต้องดิ้นรนฝึกฝนมากเท่ากับทักษะการสื่อสารด้านอื่นๆ  เมื่อเทียบกับทักษะใน
  ด้านการพูด อ่าน เขียน ที่ให้น้ำหนักความสำคัญในการฝึกฝนมากกว่า ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริงแล้วทักษะการฟัง เป็นทักษะที่จำเป็นต้องได้รับการฝึกฝนเช่นเดียวกัน

  18,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
 • 18_17 การเรียนรู้เป็นทีม (Team Learning)

  การทำงานเป็นทีมถือ เป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนองค์กร ภายใต้ทีมงานมีบุคคลที่มีความรู้ความสามารถที่แตกต่างกัน แนวคิด การปฏิบัติ การรับรู้ วิธีการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกัน สิ่งนี้ถือเป็นบทเรียนสำคัญที่ทีมจะต้องสร้าง
  การเรียนรู้สามารถสร้างความสำเร็จในงานได้ การเรียนรู้เป็นทีม สามารถสร้างคุณค่าของทีมให้อยู่เหนือกว่าคุณค่าของบุคคล จะมีความสำคัญยิ่งในองค์กร หากทีมงานสามารถสร้างสรรค์ความรู้ และดึงการเรียนรู้ภายใต้ระบบการทำงานเป็นทีมจะทำให้เกิดความสำเร็จร่วมกัน

  18,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
 • 18_16 แรงจูงใจสู่ความสำเร็จ (Motivation for Success)

  องค์กรทุกแห่งต่างมุ่งเน้นให้พนักงานสามารถสร้างผลงานให้เป็นที่พอใจ ทั้งต่อผู้บริหารเองและลูกค้าที่มาใช้บริการ  ทั้งนี้ เครื่องมือสำคัญที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการทำงานคือ  แรงจูงใจ (Motivation)  แรงจูงใจถือเป็นตัวควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ อันเกิดจากความต้องการ (Needs) พลังกดดัน (Drives) หรือ ความปรารถนา (Desires) ที่จะพยายามดิ้นรนเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ซึ่งอาจจะเกิดมาตามธรรมชาติหรือจากการเรียนรู้ก็ได้  โดยที่แรงจูงใจอาจเกิดจากสิ่งเร้าทั้งภายในและภายนอกตัวบุคคลนั้น ๆ เอง

  ในชีวิตการทำงาน  องค์กรควรหาเทคนิคที่จะสามารถสร้างให้พนักงานมีแรงจูงใจในการทำงาน  ทั้งนี้ก็เพื่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ที่จะส่งผลดีต่อตัวพนักงานเอง  หัวหน้างาน  ท้ายที่สุดผลประโยชน์ก็จะนำไปสู่คุณภาพขององค์กร หลักสูตรนี้จะแสดงให้เห็นว่า การสร้างแรงจูงใจไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ทั้งการสร้างจากภายในตนเอง  การสร้างแรงจูงใจเพื่อการบริหารการทำงานของบุคลากรเป็นต้น

  18,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า