Showing 41–48 of 52 results

 • 18_12 จิตสำนึกเพื่อการเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกัน

  จิตสำนึกถือเป็นความรับผิดชอบที่บุคคลต้องตระหนักถึง ซึ่งหลายองค์กรคาดหวังว่าพนักงานของตนจะเห็นถึงความสำคัญ การอยู่ร่วมกันในองค์กรบุคคลจำเป็นต้องมีจิตสำนึกในการอยู่ร่วมกัน การใช้ทรัพยากรร่วมกัน การดูและรักษาผลประโยชน์ขององค์กร ทั้งต่อหน้าและรับหลัง การปรับทัศนคติของบุคคล เพื่อให้เกิดความสุขในงานนั้นเป็นสิ่งจำเป็น เนื่องจาก เราจะเห็นได้ว่าปัจจุบัน บุคคลส่วนใหญ่ที่ไม่มีความสุขในการทำงาน เป็นเพราะมีทัศนคติเชิงลบ
  ต่องานที่ทำ ซึ่งบางครั้งอาจเป็นเพราะงานนั้น เป็นงานใหม่ที่ไม่เคยทำมาก่อนหรือเป็นงานที่ยุ่งยากซับซ้อนต้องใช้ความละเอียดรอบคอบและความอดทนในการทำงานมากๆ  จนทำให้เกิดความรู้สึกท้อแท้เบื่อหน่าย หรืออาจส่งผลให้เกิดการมององค์กรในแง่ลบ  ขาดความผูกพันในองค์กร ซึ่งอาจส่งผลให้บุคลากรไม่หวงแหน ไม่เกิดความรู้สึกว่าต้องดูแลองค์กรที่ตนทำงานอยู่ แต่ถ้าหากเราเรียนรู้ถึงการมีทัศนคติที่ดี ถือเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับตนเองในการฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ นานา การเปลี่ยนระบบความคิดของตนเอง  ทำให้เกิดความกระตือรือร้นมีแรงผลักดันที่จะพยายาม
  ทำให้งานสำเร็จ และทำให้บุคคลเกิดความสุขในการทำงาน  อีกทั้งจะส่งผลให้งานที่ทำนั้นออกมามีประสิทธิภาพอีกด้วย

  ***ท่านสามารถกดที่ตะกร้าหรือติดต่อเพิ่อขอหลักสูตรได้ที่บริษัทฯ

  18,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
 • 18_11 เทคนิคการบริหารอารมณ์ (Emotional Management Tehniques)

  ในแต่ละวันอารมณ์ต่างๆ เกิดขึ้นมากมายอาจจะเป็นความพึงพอใจ ความโกรธ ความร่าเริง ความเจ็บปวด
  ความผิดหวัง เพราะตลอดเวลาที่บุคคล อยู่ในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง บุคคลจะอยู่ภายใต้สิ่งเร้า (stimulus) และประสบการณ์ (experience) ที่เขามีอยู่ทำให้อารมณ์แปรเปลี่ยนไปมา นี่คือ ธรรมชาติของอารมณ์ที่เราต้องเรียนรู้
  ซึ่งอารมณ์ในลักษณะดังกล่าวนี้จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล  อย่างไรก็ตาม หากบุคคลไม่สามารถบริหารอารมณ์ของตนเองได้ ขาดการควบคุมอารมณ์ ย่อมส่งผลให้พฤติกรรมการแสดงออกเป็นไปในทางที่ไม่เหมาะสม ส่งผลต่อสัมพันธภาพระหว่างบุคคลและอาจเป็นบ่อเกิดของความขัดแย้ง สภาพแวดล้อมก็จะไม่น่าอยู่ เป็นต้น

  ดังนั้นหลักสูตรนี้ เราจึงต้องเรียนรู้ กระบวนบริหารอารมณ์ตามหลักการพัฒนาบุคคล และตามแนวทาง
  ด้านจิตวิทยา หลักการคิดต่างๆ เพื่อนำมาบริหารและปรับกระบวนการใช้ชีวิตและกระบวนการทำงาน

  ***ท่านสามารถกดที่ตะกร้าหรือติดต่อเพิ่อขอหลักสูตรได้ที่บริษัทฯ

  18,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
 • 18_10 พฤติกรรมการบริการที่เป็นเลิศ

  พฤติกรรมบริการ คือ รูปแบบของการแสดงออกในด้านพฤติกรรมซึ่งเกิดจากทัศนคติของผู้ให้บริการเป็นหลัก
  กล่าวได้ว่า พฤติกรรมบริการจึงเป็น ตัวกำหนดความพึงพอใจของผู้รับบริการอย่างปฏิเสธไม่ได้ ดังนั้น หากองค์กรต้องการสร้างความพึงพอใจต่อผู้มารับบริการจึงจำเป็นเรียนรู้พฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศ (Excellence Service Behavior)
  เพื่อสนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมดังกล่าว

  ที่ผ่านมาพฤติกรรมบริการอาจเป็นเพียงพฤติกรรมที่ผู้ปฏิบัติงานทำอย่างต่อเนื่อง จนอาจทำให้บางครั้ง หลงลืมมีขาดความในใจในบางเรื่อง ซึ่งการเกิดผลกระทบในการทำงานได้ หลักสูตรนี้ จึงมุ่งให้เกิดพฤติกรรมบริการเชิงรุก เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานตื่นตัวในการให้บริการ ส่งผลให้เกิดความพอใจต่อผู้มารับบริการอย่างต่อเนื่อง

  ***ท่านสามารถกดที่ตะกร้าหรือติดต่อเพิ่อขอหลักสูตรได้ที่บริษัทฯ

  18,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
 • 18_09 สื่อสาร สานมิตรภาพ

         องค์กรหลายๆ แห่งต่างหาวิธีการสร้างบรรยากาศองค์กรให้มีความสุข  ให้เกิดบรรยากาศการทำงานที่เต็มไปด้วยความตั้งใจ ความเข้าใจซึ่งกันและกัน รวมถึงหาวิธีการสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร ให้พนักงานเกิดมิตรภาพ
  ซึ่งสิ่งเหล่านี้ สามารถสร้างให้เกิดความสำเร็จในการทำงานร่วมกันได้  หลายองค์กรพบว่า ปัญหาที่เป็นอุปสรรคสำคัญ
  ในการสร้างความสำเร็จนั้น คือปัญหาด้าน “การสื่อสาร” หลายองค์กรพบช่องว่างระหว่างการสื่อสาร ปัญหาด้านช่องทาง
  การสื่อสารหรือแม้แต่ปัญหาที่เกิดจากตัวผู้ส่งสารหรือรับสารเองก็ตาม องค์ประกอบเหล่านี้ถือเป็นต้นเหตุของปัญหาด้านการสื่อสารได้ทั้งสิ้น  จึงเป็นเรื่องสำคัญที่องค์กร ต้องหาแนวทางพัฒนาปรับปรุงแนวคิดของบุคคลากร ให้เข้าใจระบบ
  การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ หลักสูตรนี้ให้แนวคิดด้านการพัฒนาความสัมพันธ์ของบุคลากรภายใต้แนวคิดด้านการสื่อสาร เพื่อให้ผู้อบรมได้เข้าใจ ทั้งด้านความสำคัญและการนำตนเองเข้าสู่ระบบการสื่อสารที่มีคุณภาพต่อการทำงาน

  ***ท่านสามารถกดที่ตะกร้าหรือติดต่อเพิ่อขอหลักสูตรได้ที่บริษัทฯ

  18,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
 • 18_08 พัฒนาความสุขในการทำงาน (Happy Workplace)

  การเติบโตขององค์กร เรามักมุ่งไปที่กลยุทธ์การบริหารงานในเชิงธุรกิจ แต่ด้านหนึ่งที่ถือเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการทำงาน  คือ กลยุทธ์ด้านบุคลากร เพราะบุคลากร ถือเป็นกำลังขับเคลื่อนความสำเร็จที่ดีที่สุด หากการขับเคลื่อนนั้นขาดซึ่งด้วยกำลังใจ ขาดมิตรภาพ ความสุขในการทำงานก็จะไม่เกิดขึ้น ทั้งนี้ บุคคลในองค์กรจึงควรพร้อมที่จะสร้างความสุขในสถานที่ทำงานด้วยตัวเองและแบ่งปันสู่เพื่อนร่วมงานในสังคมขององค์กรที่ตนสังกัดอยู่   กล่าวได้ว่า   ความสุขจะนำมาซึ่งความสำเร็จ ความสุขลดความขัดแย้งและสามารถทำลายปัญหา
  ที่เกิดขึ้นในการทำงานอย่างอัศจรรย์

  ***ท่านสามารถกดที่ตะกร้าหรือติดต่อเพิ่อขอหลักสูตรได้ที่บริษัทฯ

  18,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
 • 18_07 ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills)

  การสื่อสาร เป็นกระบวนการถ่ายทอดความคิดในรูปแบบของการให้ข้อมูล ความรู้ และโน้มน้าวใจ ทั้งนี้เพราะพนักงานในองค์กรมีความต้องการหรือเป้าหมายไม่เหมือนกัน ย่อมจะก่อให้เกิดความเข้าใจในความคิดที่แตกต่างกัน
  ถ้าความขัดแย้งในความคิดนั้นไม่ถูกแก้ไขให้ถูกวิธี ผลสุดท้ายต่างฝ่ายต่างก็จะไม่ได้รับสิ่งที่ต้องการด้วยกันทั้งคู่

  ด้วยเหตุนี้ พนักงานทุกคนมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้หลักการ ประโยชน์ของการสื่อสารเพื่อการบริหารความสำเร็จให้ทั้งลูกค้าภายในและภายนอกองค์กรและสามารถนำมาปรับใช้กับการทำงานของตนเองเพื่อ พัฒนางานตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

  ***ท่านสามารถกดที่ตะกร้าหรือติดต่อเพิ่อขอหลักสูตรได้ที่บริษัทฯ

  18,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
 • 18_06 การพัฒนาทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน (Positive Thinking)

  สมองของคนเราจะเปิดกว้างและจะพัฒนาสู่ความคิดสร้างสรรค์ได้นั้น สิ่งสำคัญคือ เราจำเป็นต้องสร้างความคิดให้เป็นเชิงบวกกับสิ่งที่อยู่รอบข้าง “ความคิดเชิงบวก” เป็นระบบการคิดที่ไม่ใช่เรื่องยาก แต่สิ่งสำคัญต้องอาศัยการรับรู้ภายใต้ทัศนคติที่เปิดรับ และแสดงออกถึงการยอมรับต่อสิ่งที่อยู่รอบข้าง ผลที่เกิดจะทำให้การเข้าถึงคน วัตถุหรือสิ่งของด้วยระบบการคิดที่เป็นด้านบวกได้ง่ายขึ้น ปัญหาส่วนใหญ่คือ เรามักรู้จักคำว่า คิดเชิงบวกเป็นอย่างไร แต่น้อยคนนักจะให้ความสำคัญและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันหรือการทำงาน แต่ถ้าหากเราสามารถพัฒนาความคิดให้เปิดรับต่อความคิดเชิงบวกแล้ว สิ่งที่ตามมาคือ ความสุขในการทำงานและที่สำคัญคือ สามารถเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างเห็นผลอีกด้วย

  ***ท่านสามารถกดที่ตะกร้าหรือติดต่อเพิ่อขอหลักสูตรได้ที่บริษัทฯ

  18,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
 • 18_05 การบริหารเวลา (Time Management)

  กล่าวได้ว่า  เวลา ถือเป็นทรัพยากรที่ทุกคนได้รับการแบ่งปันอย่างเท่าเทียมกันมากที่สุดไม่ว่าเราจะเป็นใคร ทำงานอะไร ตำแหน่งระดับใด ทุกคนมีทรัพยากรด้านเวลา 24 ชั่วโมง ต่อ 1 วัน และ 365 วัน ต่อ 1 ปี ที่เท่ากัน อีกทั้งเวลาเป็นทรัพยากรที่หมดไปเรื่อยๆ ไม่สามารถเก็บออมหรือจัดการได้เหมือนกับทรัพยากรประเภทอื่นๆ ดังนั้นการบริหารเวลาที่ดีจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญ ที่จะสามารถใช้เวลาแต่ละช่วงที่ผ่านไปให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับชีวิต

  การบริหารเวลาเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดประการหนึ่ง ที่จะทำให้บุคคลผู้นั้นประสบความสำเร็จและมีความสุขในชีวิต หลักสูตรนี้จึงมีความสำคัญต่อคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ ที่ควรจะได้รับการเรียนรู้เรื่องของเวลาเพื่อเป็นพื้นฐานของชีวิตที่มี ความสุขและประสบความสำเร็จ อีกทั้งเพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขสภาพชีวิตที่เป็นอยู่เพื่อให้มีชีวิตที่สมดุล ในเรื่องงาน
  และเรื่องครอบครัว รวมทั้งเพื่อให้สามารถทำงานต่างๆ…

  18,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า