Showing 33–40 of 63 results

 • 18_31 ภาวะผู้นำสร้างใด้ (ปฏิบัติการ)

  หน้าที่อย่างหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ การกระตุ้นให้พนักงานเกิดภาวะผู้นำ พนักงานทุกคนในองค์กรควรมีความเป็นผู้นำ เพราะหากพนักงานนำแนวคิดด้านการเป็นผู้นำจะทำให้เกิดความสามารถในการบริหารจัดการงาน กล้าตัดสินใจแก้ปัญหาในการทำงานได้ และส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีในการทำงาน ที่ผ่านมาพนักงานที่อยู่ในระดับปฏิบัติการก็มักทำงานของตัวเอง แบบตามคำสั่ง รอหัวหน้าสั่ง ซึ่งอาจส่งผลให้ล่าช้า ทำงานแบบไร้ประสิทธิภาพ

  ดังนั้นการที่พนักงานได้เรียนรู้ หลักสูตร ภาวะผู้นำสร้างได้ จะทำให้พนักงานได้เรียนรู้ถึงการขับเคลื่อนการทำงานของตนเองแบบผู้นำ คิดแบบผู้นำ ทำแบบผู้นำ และนำไปสู่การพัฒนาตนเองในอนาคต

  18,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
 • 18_30 ผู้นำกับการสร้างการมีส่วนร่วมในองค์กร

  ตำแหน่งหัวหน้า ถือเป็นตำแหน่งงานที่มีความสำคัญและเป็นหัวใจหลักของความสำเร็จ เพราะอยู่ในตำแหน่งงานที่ต้องดูแลและควบคุมการทำงานโดยรวมขององค์กรหรือแผนกงานต่างๆ แต่การจะนำเนินงานหรือกิจกรรมให้ประสบความสำเร็จได้นั้น จำเป็นจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของพนักงาน และการมีส่วนร่วมของพนักงานยังสร้างความพึงพอใจ ลดความขัดแย้งและสร้างความรู้สึกผูกพันกับองค์กรอีกด้วย ดังนั้นบทบาทของหัวหน้าในการสร้างการมีส่วนร่วมจึงมีความจำเป็นสำหรับการดำเนินงาน เพื่อให้พนักงานเกิดความพึงพอใจ ลดปัญหาความขัดแย้งในการทำงานและทำให้พนักงานรักองค์กรมากขึ้น

  หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของบทบาทหัวหน้าในการสร้างการมีส่วนร่วมให้กับผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชา ทั้งการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการมีส่วนร่วมของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อที่จะสามารถนำหลักการดังกล่าวไปปรับใช้ในการสร้างการมีส่วนร่วมภายในการทำงานและกิจกรรมต่างๆ ได้

  18,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
 • 18_29 4มิติของความสำเร็จในการเจรจาต่อรอง

  ความสำเร็จของหน่วยงานเกิดขึ้นจากการบุคลากรมีความสามารถในการให้ข้อมูลของสินค้า ผลิตภัณฑ์หรือข้อมูลต่างๆ ขององค์กรที่เป็นประโยชน์กับผู้มาติดต่อ การให้ข้อมูลถือเป็นการประชาสัมพันธ์องค์กรรูปแบบหนึ่งที่บุคลากรทุกคนต้องมีความรู้ความสามารถในระดับที่ดี และผลจากการให้ข้อมูลกลุ่มผู้ใช้บริการต่างๆ มักมีข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อให้พวกเขาได้ประโยชน์สูงสุดและจุดนี้บุคลากรจึงต้องมีทักษะด้านการเจราต่อรองให้มากขึ้น ที่ผ่านมาหลายองค์กรพบปัญหาว่าบุคลากรไม่สามารถตั้งรับการเจรจาต่อรองได้ ขาดทักษะในการเจรจาต่อรองเกิดปัญหาการทำงานประสานงานที่ไม่จบเพียงคนเดียว ทำให้เกิดความไม่พึงพอใจต่อทุกฝ่าย

  หลักสูตรนี้จะช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานมีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง โดยมองถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นแบบรอบด้านเพื่อประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับทุกฝ่ายด้วยมุมมอง 4 มิติ

  18,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
 • 18_28 การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ

   ภาพปกติของชีวิตการทำงาน คือ บุคลากรในหน่วยงานต้องเข้ามาทำงานเพื่อแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานที่เกิดขึ้นทั้งจากตัวเองและผู้อื่น การแก้ปัญหามักมาควบคู่กับการตัดสินใจ หาทางออกของปัญหา ที่คนทำงานมักต้องพยายามเลือกทางออกที่ดีที่สุดและนี่มันอาจเป็นบททดสอบของคุณภาพการทำงาน องค์กรที่พบว่าปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นแบบเดิมๆ ไม่มีการปรับปรุง สาเหตุเป็นเพราะการแก้ไขปัญหาแบบไม่ตรงจุด การตัดสินใจแก้ไขปัญหาไม่มีความรอบคอบ สิ่งเหล่านี้จะทำมาซึ่งผลเสียของการทำงาน หลายปีที่ผ่านมาได้มีนักวิชาการได้กล่าวถึงหลักการในการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจและมักถูกนำไปใช้ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหัวหน้างานทั้งๆ ที่พนักงานทุกระดับจำเป็นต้องเรียนรู้หลักการนี้ในการแก้ไขปัญหางานขอตน

  หลักสูตร การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจจึงเป็นทางเลือกให้กับองค์กรที่ต้องการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการแก้ไขปัญหางานและสามารถเป็นผู้ตัดสินใจในงานที่ตนเองรับผิดชอบได้

  18,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
 • 18_27 เทคนิคการบริหารและการจัดลำดับความสำคัญของงานตนเอง

  บุคลากร 1 คนในองค์กรมักมีหน้าที่รับผิดชอบในการทำงานมากกว่า 1 งาน อาจเป็นทั้งงานที่ต้องรับผิดชอบหลักและงานที่ได้รับมอบหมาย เราปฏิเสธไม่ได้ว่า งานแต่ละงานที่ได้รับนั้นมีความสำคัญอย่างมากต่อองค์กร และเมื่อเป็นเช่นนี้บุคลากรบางท่านก็จึงไม่สามารถจัดการงาน และลำดับความสำคัญของงานได้ จึงเป็นปัญหาที่ไม่สามารถสรุปได้ ว่างานไหนควรทำก่อนงานไหนควรทำหลัง

  หลักสูตรนี้ จึงเป็นหลักสูตรที่จะสามารถทำให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดทักษะในการบริหารจัดการงานของตนเองสามารถ จัดลำดับความสำคัญของงานและออกแบบงานที่ตนเองรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่มีผลกระทบต่อบุคคลอื่น
  ที่เกี่ยวข้องกับงานของเรา

  18,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
 • 18_26 กระตุ้นการพัฒนาตนเอง (Road Map)

  Road map เปรียบเสมือนขั้นตอนวิธีการทำงานเพื่อการดำเนินงานหรือเพื่อแก้ไขปัญหาให้เป็นขั้นตอนและเป็นรูปธรรมชัดเจน บุคคลทุกกลุ่มล้วนแต่มีเป้าหมายและความคาดหวังในชีวิต โดยเฉพาะในเรื่องของการทำงาน แต่มีไม่กี่คนที่สามารถดำเนินการสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นตามเป้าหมายของตนเองได้ ที่เป็นเช่นนั้นเพราะคนส่วนใหญ่ขาดการวางแผนงาน
  ขาดเทคนิคและกระบวนการที่เหมาะสมจึงทำให้เป้าหมายที่วางไว้เป็นเพียงภาพฝัน

  หลักสูตรนี้  เป็นเสมือนขั้นบันไดที่จะทำให้บุคคลที่มีความฝัน สามารถออกแบบเส้นทางสู่ความสำเร็จได้โดยง่าย หรือไม่เพียงเท่านั้น ช่วยให้บุคคลที่ไม่มีเป้าหมายชัดเจนสามารถสร้างเป้าหมายให้กับตัวเองได้ ด้วยการเรียนรู้ตัวเองค้นพบตัวเองและสร้างมารถสร้างเป้าหมายให้กับตัวเองได้

   

  18,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
 • 18_25 เทคนิคเพื่อการประสานงาน 9 ขั้นตอน

  กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ล้วนแต่มีขั้นตอน วิธีการ บุคคล หรือปัจจัยอื่นๆ สนับสนุนมากมาย
  หนึ่งปัจจัยสำคัญ ก็คือ การที่พนักงานในองค์กรสามารถประสานงานส่งต่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การประสานงาน ถือเป็นอาวุธสำคัญที่สามารถแสดงได้ถึงทักษะในการทำงานของพนักงาน โดยเฉพาะการประสานงานไม่ว่าจะเป็นการประสานงานภายในหน่วยงาน หรือการประสานงานภายนอก การประสานงานสามารถแสดงถึงภาพลักษณ์ขององค์กรได้โดยตรง ทักษะ ขั้นตอนและข้อมูล จึงเป็นเรื่องสำคัญที่พนักงานต้องเรียนรู้ เพื่อใช้ในสนับสนุนการประสานงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป

  18,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
 • 18_24 สร้างสรรค์จิตสาธารณะในองค์กร

  สภาพสังคมในปัจจุบัน มีปัญหาเกิดขึ้นมากมายทั้งด้านสังคม วัฒนธรรม การเมืองหรือแม้แต่ทางด้านสภาวะแวดล้อม จากปัญหาดังกล่าว ทำให้มีผลกระทบต่อบุคคลและสังคมขนาดย่อม ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือสังคมองค์กร
  และหากองค์กรใดเกิดปัญหาดังกล่าวก็อาจส่งผลต่อบรรยากาศการทำงานภายในองค์กรได้เช่นกัน แต่ปัญหานั้นอาจไม่ส่งผลกระทบมาก ถ้าหากองค์กรมีบุคลากรที่มีจิตสำนึกที่ดีด้านการทำงานร่วมกัน ทั้งนี้เพราะการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะจำเป็นที่บุคลากรต้องคำนึงถึงผู้อื่น และต้องคำนึงถึงเป้าหมายขององค์กรด้วย นั้นหมายความว่า หากบุคลากรมีจิตสำนึกที่ดีด้านการเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกัน การรู้บทบาทตนเองในทีมงานและการทำงานภายใต้เป้าหมายตามแนวโน้มขององค์กรแล้วนั้นย่อมส่งให้เกิดความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป

  18,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า