Showing 33–40 of 53 results

 • 18_21 ทักษะเพื่อการเป็นผู้ตามที่ดี

  Robert E. Kelly ได้ทำการศึกษาวิจัยและพบว่า ความสำเร็จขององค์กร 90% เกิดจากการทำงานของผู้ตาม ส่วนอีก 10% ที่เหลือเป็นผลงานของผู้นำ จะเห็นได้ว่า ไม่เพียงแต่ผู้นำเท่านั้นที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร
  แต่ผู้ตามก็มีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กรไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าผู้นำเช่นกัน การขาดซึ่งความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายอาจเป็นปัญหาสำคัญในการทำงานในองค์กร และหากไม่ได้รับการแก้ไขถึงสาเหตุดังกล่าวแล้วอาจนำไปสู่ปัญหาอีกหลายด้านตามมา การศึกษาทักษะของการเป็นผู้ตามที่ดีนั้น จึงเป็นแนวทางการพัฒนาตนเองให้พนักงานได้ตระหนักเห็นความสำคัญของการเป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพต่อไป

  ***ท่านสามารถกดที่ตะกร้าหรือติดต่อเพิ่อขอหลักสูตรได้ที่บริษัทฯ

  18,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
 • 18_20 ภาษาเพื่อการสื่อสาร

  ลักษณะของการสื่อสารมีหลายองค์ประกอบที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน  การสื่อสารมีความสำคัญต่อความสำเร็จอย่างที่เราปฏิเสธไม่ได้ วิธีการสื่อสารจึงเป็นปัจจัยที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติม ภาษาเพื่อการสื่อสาร ในฐานะเป็นเครื่องมือสื่อสารจึงเป็นเทคนิคพื้นฐานที่เราต้องเรียนรู้ ทั้งภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษากาย เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้เลือกใช้ให้เกิดความเหมาะสมและถูกกาลเทศะ  ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างภาษาเพื่อการสื่อสารกับความสำเร็จในการดำเนินงานมีผลอย่างชัดเจนหากเราให้ความสำคัญ

  อย่างไรก็ตามหลักสูตรนี้ สร้างเพื่อประโยชน์ในการอยู่ร่วมกัน ความสุขในการสื่อสารภายในองค์กร ความสุขการสื่อสารแบบสุนทรียสนทนา ภาษาการสื่อสารที่จะเป็นพื้นฐานของการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จ

  ***ท่านสามารถกดที่ตะกร้าหรือติดต่อเพิ่อขอหลักสูตรได้ที่บริษัทฯ

  18,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
 • 18_19 สมดุลยภาพระหว่างชีวิตกับงาน work life Balance

  พื้นฐานการดำเนินชีวิตของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน  ถึงแม้ว่ามนุษย์ทุกคนจะรู้ดีกว่าเรามีเวลาการดำรงชีวิตที่เท่าๆกัน ไม่ว่าจะเป็นต่อวัน ต่อเดือน หรือต่อปี ดังนั้น การกำหนดเวลาในการดำเนินชีวิตให้มีสัดส่วนที่เหมาะสม
  สำหรับงาน ครอบครัว สังคม หรือแม้แต่ตนเองจึงมีความสำคัญ  ซึ่งสัดส่วนที่เหมาะสมนั้นจะช่วยให้สามารถสร้าง
  สมดุลยภาพในชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ  การสร้างความสมดุลในชีวิตนี้จะส่งผลให้เกิดความกินดีอยู่ดี เกิดสุขภาวะในชีวิต ส่งผลและมีส่วนช่วยให้เกิดความสำเร็จและความมั่นคง ความสุข ความก้าวหน้าในที่สุด

  ***ท่านสามารถกดที่ตะกร้าหรือติดต่อเพิ่อขอหลักสูตรได้ที่บริษัทฯ

  18,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
 • 18_18 ทักษะการฟังแบบได้ผล (Listening Skills)

  ทักษะการฟังเป็นทักษะสำคัญที่จำเป็น ต้องเรียนรู้ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าทักษะการสื่อสารด้านอื่นๆ เช่น ทักษะการพูด อ่าน เขียน ฯลฯ  ทักษะการฟังที่ดีนำมาซึ่งความสำเร็จในชีวิต เนื่องจากเป็นพื้นฐานสำคัญของการทักษะการเข้าสังคม
  ลดความเข้าใจผิด ความขัดแย้งในการปฏิสัมพันธ์กับคน นอกจากนี้การพัฒนาทักษะการฟังส่งผลต่อการพัฒนาในด้านสติปัญญา ในแง่ของการฝึกใช้ความคิด การจับประเด็น ฝึกความจำ และฝึกฝนการจดจ่อแน่วแน่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ต้องการเรียนรู้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

  อย่างไรก็ตามแม้ทักษะการฟังจะเป็นสิ่งสำคัญ แต่เนื่องจากคนส่วนใหญ่มองว่าทักษะนี้เป็นเรื่องที่สามารถพัฒนาขึ้นมาได้เอง ตามธรรมชาติจึงไม่ต้องดิ้นรนฝึกฝนมากเท่ากับทักษะการสื่อสารด้านอื่นๆ  เมื่อเทียบกับทักษะใน
  ด้านการพูด อ่าน เขียน ที่ให้น้ำหนักความสำคัญในการฝึกฝนมากกว่า ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริงแล้วทักษะการฟัง เป็นทักษะที่จำเป็นต้องได้รับการฝึกฝนเช่นเดียวกัน

  ***ท่านสามารถกดที่ตะกร้าหรือติดต่อเพิ่อขอหลักสูตรได้ที่บริษัทฯ

  18,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
 • 18_17 การเรียนรู้เป็นทีม (Team Learning)

  การทำงานเป็นทีมถือ เป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนองค์กร ภายใต้ทีมงานมีบุคคลที่มีความรู้ความสามารถที่แตกต่างกัน แนวคิด การปฏิบัติ การรับรู้ วิธีการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกัน สิ่งนี้ถือเป็นบทเรียนสำคัญที่ทีมจะต้องสร้าง
  การเรียนรู้สามารถสร้างความสำเร็จในงานได้ การเรียนรู้เป็นทีม สามารถสร้างคุณค่าของทีมให้อยู่เหนือกว่าคุณค่าของบุคคล จะมีความสำคัญยิ่งในองค์กร หากทีมงานสามารถสร้างสรรค์ความรู้ และดึงการเรียนรู้ภายใต้ระบบการทำงานเป็นทีมจะทำให้เกิดความสำเร็จร่วมกัน

  ***ท่านสามารถกดที่ตะกร้าหรือติดต่อเพิ่อขอหลักสูตรได้ที่บริษัทฯ

  18,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
 • 18_16 แรงจูงใจสู่ความสำเร็จ (Motivation for Success)

  องค์กรทุกแห่งต่างมุ่งเน้นให้พนักงานสามารถสร้างผลงานให้เป็นที่พอใจ ทั้งต่อผู้บริหารเองและลูกค้าที่มาใช้บริการ  ทั้งนี้ เครื่องมือสำคัญที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการทำงานคือ  แรงจูงใจ (Motivation)  แรงจูงใจถือเป็นตัวควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ อันเกิดจากความต้องการ (Needs) พลังกดดัน (Drives) หรือ ความปรารถนา (Desires) ที่จะพยายามดิ้นรนเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ซึ่งอาจจะเกิดมาตามธรรมชาติหรือจากการเรียนรู้ก็ได้  โดยที่แรงจูงใจอาจเกิดจากสิ่งเร้าทั้งภายในและภายนอกตัวบุคคลนั้น ๆ เอง

  ในชีวิตการทำงาน  องค์กรควรหาเทคนิคที่จะสามารถสร้างให้พนักงานมีแรงจูงใจในการทำงาน  ทั้งนี้ก็เพื่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ที่จะส่งผลดีต่อตัวพนักงานเอง  หัวหน้างาน  ท้ายที่สุดผลประโยชน์ก็จะนำไปสู่คุณภาพขององค์กร หลักสูตรนี้จะแสดงให้เห็นว่า การสร้างแรงจูงใจไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ทั้งการสร้างจากภายในตนเอง  การสร้างแรงจูงใจเพื่อการบริหารการทำงานของบุคลากรเป็นต้น

  18,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
 • 18_15 การอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลง

  การเปลี่ยนแปลง เปรียบเหมือนธรรมชาติที่เราไม่สามารถต่อต้านหรือหยุดยั้งได้ การเปลี่ยนแปลงไม่เคย
  หยุดนิ่ง  ดังนั้นหากบุคคลใดที่ต้องการมีความสุขในการดำรงชีวิต จำเป็นต้องเข้าใจและเรียนรู้การอยู่ภายใต้
  การเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมของตนเองได้  การเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอาจเกิดขึ้นได้หลายระดับ เช่น ตนเอง ครอบครัว สังคม องค์กร การเมือง ประเทศหรือแม้แต่ระดับโลก อย่างไรก็ตาม  หากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลต่อการดำรงชีวิต บุคคลจำเป็นต้องจัดการกับการเปลี่ยนแปลงนั้นให้ได้

  หลักสูตรนี้  จะนำผู้เข้าอบรมไปสู่การสร้างแนวคิด เทคนิคและวิธีการปฏิบัติตน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในระดับต่างๆ  ให้ผู้เข้าอบรม ได้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิดเดิม สู่แนวคิดใหม่ที่ดีกว่า เพื่อสร้างคุณภาพของการอยู่ภายใต้
  การเปลี่ยนแปลงที่เอื้อประโยชน์ต่อตนเอง หน่วยงานและสังคม

  ***ท่านสามารถกดที่ตะกร้าหรือติดต่อเพิ่อขอหลักสูตรได้ที่บริษัทฯ

  18,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
 • 18_14 มนุษย์สัมพันธ์เพื่อความสำเร็จในงาน

  การทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายนั้น ปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญ และมีส่วนช่วยผลักดันความสำเร็จหรือความล้มเหลวง่ายๆ คือ “คน” ดังนั้น หากคนในองค์การไม่ให้ความร่วมมือในการทำงานต่อกันแล้ว ก็จะส่งผลต่อความสำเร็จ และความอยู่รอดของธุรกิจ ฉะนั้นแล้วหากท่านต้องการเรียนรู้ เข้าใจและเข้าถึงธรรมชาติของ “คน” พยายามเชื่อมโยง ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ ทัศนคติและสร้างมิตรภาพที่ยั่งยืน สื่อสารกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเข้าถึงใจ
  ซึ่งกันและกัน

  ***ท่านสามารถกดที่ตะกร้าหรือติดต่อเพิ่อขอหลักสูตรได้ที่บริษัทฯ

  18,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า