หมวดหลักสูตร  “พัฒนาตนเอง ” (Self Development Program)


เป็นหัวข้อการอบรมเพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานนำพนักงานเข้าสู่กระบวนการพัฒนาตนเองในทุกระดับ เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการทำงานให้กับพนักงานและส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กรร่วมกัน ประกอบด้วยหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

 1. DISC พฤติกรรมสู่ความสำเร็จ
 2. การคิดเชิงระบบเพื่อประสิทธิภาพในงาน
 3. หลักการคิดเชิงบวก
 4. พัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างผลงาน
 5. การทำงานเป็นทีม
 6. พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
 7. การปรับพฤติกรรมเพื่อพัฒนางาน
 8. ประสิทธิภาพการสื่อสาร
 9. การสร้างความสุขในการทำงาน
 10. การปรับวิธีคิด ชีวิตมีสุข
 11.  การบริหารความสุขในการทำงาน
 12. การแบ่งปันความรู้
 13. เทคนิคการนำเสนอผลงาน
 14. การบริหารเวลาเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน
 15. การพัฒนาภาวะผู้นำในตนเอง
 16. แผนที่ความคิด
 17. มนุษย์สัมพันธ์ในองค์กร
 18. จิตวิทยาเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข
 19. พัฒนาตนเองสู่การเปลี่ยนแปลง
 20. การเขียนเพื่อการสื่อสาร
 21. การออกแบบระบบงานแบบผู้น
 22. ภาวะผู้นำสร้างได้
 23. การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
 24. Team Learning
 25. การปรับทัศนคติในการทำงานร่วมกัน
 26. การปรับทัศนคติเชิงบวก
 27. จิตสาธารณะในองค์กร
 28. เทคนิคการทำงานร่วมกับผู้อื่น
 29. การถอดความรู้เพื่อพัฒนางาน
 30. การสร้างวิสัยทัศน์ในงาน (Vision of Work)
 31. นักพูดในองค์กร
 32. เทคนิคการแสดงความคิดเห็นในองค์กร
 33. กระบวนการสร้างความเสร็จในการทำงาน
 34. เทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์ในองค์กร
 35. การสอนงานแบบให้ได้ผลงาน
 36. จิตวิทยาประสานงาน
 37. การประสานงานข้ามสายงาน
 38. การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการทำงาน
 39. 7 วันเพื่อการพัฒนาตนเองสู่ผู้นำ
 40. พฤติกรรมองค์กร
 41. เทคนิคการเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกัน
 42. MY SWOT MY TEAM
 43. การทำลายความขัดแย้งในองค์กร
 44. การสร้างมิตรภาพของการทำงานร่วมกันในองค์กร
 45. เติมความสุขในการทำงาน
 46. องค์กรแห่งความสุข
 47. การเจรจาต่อรอง
 48. การกำหนดเป้าหมายเพื่อความสำเร็จ
 49. การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ E.Q.
 50. การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
 51. เทคนิคการปรับปรุงและพัฒนางาน
 52. การบริหารงานระบบเอกสาร
 53. การสื่อสารการเขียนทางธุรกิจ
 54. เทคนิคการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ
 55. เทคนิคการคิดนอกกรอบและความคิดสร้างสรรค์
 56. จิตวิทยาในการทำงานร่วมกันแบบ Win Win
 57. การสร้างจิตสำนึกเพื่อการทำงานร่วมกัน
 58. การสร้างพลังในการทำงานให้ตนเอง
 59. การสร้างคุณค่าในงาน
 60. EQ กับการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 61. การจัดการ 5 ส.
 62. การเป็นผู้นำผู้ตาม
 63. บริหารเสน่ห์ เพื่อทำงานประสบความสำเร็จ
 64. ศิลปะการพูดและการนำเสนอ
 65. สร้างจิตสำนึกรักองค์กร พัฒนางาน พัฒนาทีม สู่ความสำเร็จ
 66. เทคนิคการให้คำปรึกษา
 67. จิตวิทยาการสื่อสาร
 68. การวางแผนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 69. การพัฒนาบุคลิกภาพในเพื่อการทำงาน
 70. เทคนิคการนำเสนอตนเอง
 71. พัฒนาตนเองเข้าสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
 72. Employee Engagement

ฯลฯ