หมวดหลักสูตร  “การขายและการตลาด”( Sale and Marketing  Program)


เป็นหัวข้อการอบรมเพื่อพัฒนา บุคคลากรด้านการขายและการตลาด  เพื่อให้องค์กรที่ให้ที่ขับเคลื่อนความสำเร็จด้วยการเน้นงานขายสามารถพัฒนา บุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 1. การคิดเชิงระบบเพื่องานขาย
 2. ทักษะนักขายมืออาชีพ
 3. จิตวิทยาการขายงาน
 4. การเจรจาต่อรองเพื่อพัฒนางานขาย
 5. จิตวิทยาการเจรจาต่อรองเพื่อพัฒนางานขาย
 6. การบริการงานขายให้ประสบความสำเร็จ
 7. การขายงานทางโทรศัพท์พนักงานขายกับแก้ปัญหาหน้างาน
 8. บุคลิกภาพของนักการขาย
 9. การบริหารการตลาดเพื่อสร้างความสำเร็จ
 10. การขายเชิงรุก
 11. เทคนิคและขั้นตอนสร้างความสำเร็จในงานขาย
 12. ต้นแบบ นักขายมืออาชีพ
 13. ลูกค้าสัมพันธ์
 14. การปิดงานขายที่มีประสิทธิภาพ
 15. พฤติกรรมนักขายมืออาชีพ
 16. กระบวนการสร้างความสำเร็จสำหรับนักขายมืออาชีพ
 17. เทคนิคการสร้างลูกค้าใหม่