KAIZEN เพื่อการปรับปรุงงาน

0.00฿

Kaizen เป็นแนวคิดที่นำมาใช้ในการบริหารการจัดการการอย่างมีประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นที่การมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคน ร่วมกันแสวงหาแนวทางใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงวิธีการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ หัวใจสำคัญอยู่ที่ต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) องค์กรบางแห่งพบว่าพนักงานไม่มุ่งเน้นเพื่อการปรับปรุงงานส่งผลให้การพัฒนาปรับปรุงงานผิดทิศทาง ด้วยเหตุนี้ Kaizen จึงควรนำมาใช้ทั้งการพิจารณาตนเองเพื่อการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องและมีขั้นตอน

หมวดหมู่:

หลักการและเหตุผล

Kaizen เป็นแนวคิดที่นำมาใช้ในการบริหารการจัดการการอย่างมีประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นที่การมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคน ร่วมกันแสวงหาแนวทางใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงวิธีการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ หัวใจสำคัญอยู่ที่ต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) องค์กรบางแห่งพบว่าพนักงานไม่มุ่งเน้นเพื่อการปรับปรุงงานส่งผลให้การพัฒนาปรับปรุงงานผิดทิศทาง ด้วยเหตุนี้ Kaizen จึงควรนำมาใช้ทั้งการพิจารณาตนเองและการทำงาน เพื่อการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องและมีขั้นตอน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้ Kaizen เพื่อการปรับปรุงงาน
 2. เพื่อให้ผู้อบรมเรียนรู้ถึงทักษะ เครื่องมือที่จำเป็นในการใช้ Kaizen เพื่อการปรับปรุงงาน
 3. ประยุกต์แผนการทำงานกับการใช้ Kaizen เพื่อการปรับปรุงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการทำ การใช้ Kaizen เพื่อการปรับปรุงงาน  สามารถอธิบายขั้นตอนแนวคิด วิธีการ เครื่องมือที่เหมาะสมในการดำเนินการปรับปรุงงานอย่างมีระบบ

หัวข้อการบรรยาย

 • ไคเซ็น (Kaizen) คืออะไร
 • ประโยชน์ของไคเซ็น (Kaizen) คืออะไร
 • ประวัติที่มาของไคเซ็น (Kaizen)
 • ไคเซ็น (Kaizen)มีวิธีการทำงานอย่างไร
 • ใครควรทำไคเซ็น (Kaizen)
 • เทคนิคและเครื่องมือสำหรับ ไคเซ็น (Kaizen)
 • ข้อดี – ข้อเสียไคเซ็น (Kaizen)
 • ตัวอย่างการใช้งานวิเคราะห์และสรุปผล
 • กิจกรรมการใช้ไคเซ็น (Kaizen)
 • นำเสนอผลงาน