HR for Non-HR

25,000.00฿

เนื่องจากบทบาทในการบริหารทรัพยากรมนุษย์มิใช่หน้าที่ของฝ่าย HR เพียงอย่างเดียว หากแต่ในหลักการบริหารยุคใหม่นั้นผู้บริหารในทุกๆ ฝ่ายควรจะมีส่วนร่วมอย่างยิ่งในการบริหารคนและมีความรู้ความเข้าใจในหลักการของ HR เพื่อทำงานร่วมกับฝ่าย HR ได้อย่างมีประสิทธิภาพและพูดคุยกันอย่างเข้าใจในภาษาเดียวกัน อาทิ การต้องเข้าร่วมกับฝ่าย HR ตั้งแต่การคัดสรรบุคลากร จัดทำ Job Description พัฒนาบุคลากร จนถึงการประเมินผลพนักงาน ซึ่งในปัจจุบันแทบทุกองค์กรจะพบว่า ผู้จัดการฝ่ายต่างๆ อาทิ การตลาด การขาย ฝ่ายผลิต การเงินการบัญชี หรือ IT ฯลฯ ล้วนจะต้องทำหน้าที่ดังกล่าวร่วมกับฝ่าย HR เสมอ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องขยายองค์ความรู้ในหลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้แก่ผู้บริหารในทุกๆ ฝ่ายด้วย ซึ่งหลักสูตรนี้จึงได้คัดเฉพาะหลักสำคัญๆ ของ HRM (Human Resource Management) ที่ควรรู้สำหรับผู้บริหารที่เป็น non-HR Manager โดยเฉพาะ

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , ,

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากบทบาทในการบริหารทรัพยากรมนุษย์มิใช่หน้าที่ของฝ่าย HR เพียงอย่างเดียว หากแต่ในหลักการบริหารยุคใหม่นั้นผู้บริหารในทุกๆ ฝ่ายควรจะมีส่วนร่วมอย่างยิ่งในการบริหารคนและมีความรู้ความเข้าใจในหลักการของ HR เพื่อทำงานร่วมกับฝ่าย HR ได้อย่างมีประสิทธิภาพและพูดคุยกันอย่างเข้าใจในภาษาเดียวกัน อาทิ การต้องเข้าร่วมกับฝ่าย HR ตั้งแต่การคัดสรรบุคลากร จัดทำ Job Description พัฒนาบุคลากร จนถึงการประเมินผลพนักงาน ซึ่งในปัจจุบันแทบทุกองค์กรจะพบว่า ผู้จัดการฝ่ายต่างๆ อาทิ การตลาด การขาย ฝ่ายผลิต การเงินการบัญชี หรือ IT ฯลฯ ล้วนจะต้องทำหน้าที่ดังกล่าวร่วมกับฝ่าย HR เสมอ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องขยายองค์ความรู้ในหลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้แก่ผู้บริหารในทุกๆ ฝ่ายด้วย ซึ่งหลักสูตรนี้จึงได้คัดเฉพาะหลักสำคัญๆ ของ HRM (Human Resource Management) ที่ควรรู้สำหรับผู้บริหารที่เป็น non-HR Manager โดยเฉพาะ

 วัตถุประสงค์

 ผู้จัดการฝ่ายต่างๆ จะสามารถทำงานร่วมกับฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ผู้จัดการฝ่ายต่างๆ สามารถบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่การเลือกสรรพนักงานของฝ่ายตนจนถึงการประเมินผลงาน
 ผู้จัดการฝ่ายต่างๆ จะเข้าใจถึงแนวทางการพัฒนาบุคลากรของตน ตามแนวคิดสมัยใหม่ได้อย่างดียิ่งขึ้น

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

ผู้เข้าสัมมนาจะเข้าใจถึงความสำคัญของงาน HR ที่มีผลต่อความสำเร็จของงานหลัก ได้อย่างมีประสิทธิผล  เช่น การคัดเลือก การบริหารผลงาน การสร้างสัมพันธ์ภาพในงานการพัฒนาทีมงาน ผู้เข้าสัมมนาเข้าใจหลักการดำเนินทางวินัยเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมของพนักงานให้สอดคล้องกับข้อกฎหมาย  เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาแรงงานสัมพันธ์

หัวข้อการบรรยาย

 ขอบข่ายงาน HR (Scope of HR function)
 การมีส่วนร่วมในงาน HR
 บทบาทของหัวหน้างาน Non HR เมื่อต้องบริหารคนในองค์กร
 การวิเคราะห์งาน Job Analysis
 Selection Excellence :  บทบาทในการกำหนดคุณสมบัติแบบ Job relate  / Behavioral-base interview)
 Training Excellence :  บทบาทในการ Orientation พนักงาน / การวางแผนการฝึกอบรม / OJT training
 Performance Excellence :  บทบาทในการวางแผนผลงาน (Performance planning)  /การให้คำแนะนำ
 People Excellence : Retentions / การใช้ Counseling Technique ในการปรับปรุงพฤติกรรมพนักงาน
 แนวคิดการพัฒนาบุคลากรแบบมุ่งเน้นสมรรถนะ (Competency Concept)

รูปแบบและลักษณะของการฝึกอบรม

วิธีการฝึกอบรม :   บรรยาย 50%  Workshop นำเสนอผลงาน  30%
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 30 คน
ระยะเวลาในการอบรม : 1 วัน
สถานที่จัดฝึกอบรม : ภายในบริษัทของท่าน
วิทยากร :  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันฝึกอบรม เอช อาร์ ทีมเวิร์ค
ค่าใช้จ่ายในการอบรม : 25,000  บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)