Sale!

INH0073 หลักสูตร สุขก่อนเกษียณ

26,000.00฿

จากข้อมูลของ United Nations World Population Ageing พบว่า ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ สังคมผู้สูงอายุ โดยสมบูรณ์ (Aged Society) ซึ่งสหประชาชาติระบุว่า ประเทศใดมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ในสัดส่วนเกินร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ ถือว่าประเทศนั้นก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ หรือ Aging Society และจะเป็น “สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ” (Aged Society) หลายคนอาจไม่ทราบว่าการใช้ชีวิตในช่วงหลังเกษียณอายุต้องเตรียมพร้อมอย่างไรทำให้คุณภาพชีวิตหลังจากหยุดชีวิตการทำงานจึงเป็นปัญหาทั้งต่อตัวเองและครอบครัว  ด้วยเหตุนี้ องค์กรหลายแห่งจึงมีนโยบายและหน้าที่สร้างความสุขให้กับพนักงานก่อนที่พวกเขาจะต้องหยุดบทบาทการเป็นพนักงาน ให้เกิดการปรับตัวและมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดชีวิตหลังจากนี้

หลักการและเหตุผล
จากข้อมูลของ United Nations World Population Ageing พบว่า ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ สังคมผู้สูงอายุ โดยสมบูรณ์ (Aged Society) ซึ่งสหประชาชาติระบุว่า ประเทศใดมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ในสัดส่วนเกินร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ ถือว่าประเทศนั้นก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ หรือ Aging Society และจะเป็น “สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ” (Aged Society) หลายคนอาจไม่ทราบว่าการใช้ชีวิตในช่วงหลังเกษียณอายุต้องเตรียมพร้อมอย่างไรทำให้คุณภาพชีวิตหลังจากหยุดชีวิตการทำงานจึงเป็นปัญหาทั้งต่อตัวเองและครอบครัว  ด้วยเหตุนี้ องค์กรหลายแห่งจึงมีนโยบายและหน้าที่สร้างความสุขให้กับพนักงานก่อนที่พวกเขาจะต้องหยุดบทบาทการเป็นพนักงาน ให้เกิดการปรับตัวและมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดชีวิตหลังจากนี้

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ออกแบบชีวิตหลังเกษียณอายุ
2.เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติเพื่อกำหนดชีวิต แผนระยะสั้นและแผนระยะยาวในชีวิต
3.เพื่อให้ทราบข้อคิดสําหรับการวางแผนเกษียณให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

ผู้เข้าอบรมจะได้ออกแบบชีวิตหลังการเกษียณ สร้างเส้นทางดำเนินชีวิตทั้งเรื่องการเงิน สุขภาพ และงาน เพื่อความสุขในชีวิต

หัวข้อการบรรยาย 4 มิติ และกิจกรรม

  • ด้านที่ 1 ความพร้อมทาง “จิตใจ”

ความสุขทางใจสำคัญที่สุด ก่อนเกษียณอายุต้องปรับความคิด วางกรอบความคิดให้พร้อมรับการเส้นทางชีวิตที่จะเปลี่ยนไป

  • ด้านที่ 2 ความพร้อมทาง “การเงิน”

ความสำคัญในเรื่องการจัดการเงิน การเตรียมความพร้อมด้านการเงิน การบริหารการเงินหลังเกษียณ

  • ด้านที่ 3 ความพร้อมทาง “สุขภาพ”

เรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเพื่อให้เกิดการมองเห็นสุขภาพตัวเอง สิ่งที่ร่างกายต้องเจอเมื่อมีอายุที่มากขึ้น

  • ด้านที่ 4 ความพร้อมทาง “สังคม”

เมื่อไปอยู่พื้นที่ส่วนตัว ไม่มีงาน สังคมเดิมเปลี่ยนไป ต้องเรียนรู้การสร้างสังคมหลังจากนี้เพื่อให้มีความสุขในชีวิตมากขึ้น

รูปแบบและลักษณะของการฝึกอบรม

วิธีการฝึกอบรม :   บรรยาย 70%  Workshop นำเสนอผลงาน  30%
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 30 คน
ระยะเวลาในการอบรม : 1 วัน
สถานที่จัดฝึกอบรม : ภายในบริษัทของท่าน
วิทยากร :  ดร.นิติ ยอดดำเนินและคณะ
ค่าใช้จ่ายในการอบรม : 2x,xxx  บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ขึ้นกับจำนวนผู้เข้าอบรม
*** ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทางกรณีเป็นต่างจังหวัด***

ติดต่อสอบถาม

——————————————————
☎ Tel : (66)2-096-4678
📱 Mobile : 099 861-6149 ✅ Line ID:hrteamwork2551
📩 E-mail Address : admin@hrteamwork.com
🌍 รายละเอียดได้ที่ http://www.hrteamwork.com
——————————————————
✅Chat Program (24 ชั่วโมง)