Design Mindset ตัวแปรความสำเร็จ

0.00฿

ตัวแปรความสำเร็จที่ยั่งยืน คือตัวแปรที่เกิดขึ้นจากภายในของบุคคลคนนั้น  เรื่องราวในอดีต การรับรู้ การเรียนรู้ส่งผลให้บุคคลนั้นยึดติดและสร้างกำแพงในชีวิต  อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ดังกล่าว จำเป็นต้องถูกปรับให้เกิดแนวคิดใหม่  สร้างและปรับตัวแปรใหม่ เพื่อให้บุคคลก้าวข้ามความกังวลที่อาจส่งผลต่อการทำงานได้  หลักสูตรนี้ มุ่งเน้นการพัฒนาความคิด สร้างสมการความสำเร็จด้วยตนเอง  สร้างให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงตนเองจากภายในให้กำลังใจตนเองในการเดินหน้าความสำเร็จต่อไป ดำเนินการโดยนักจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตนเอง

หมวดหมู่:

หลักการและเหตุผล

ตัวแปรความสำเร็จที่ยั่งยืน คือตัวแปรที่เกิดขึ้นจากภายในของบุคคลคนนั้น  เรื่องราวในอดีต การรับรู้ การเรียนรู้ส่งผลให้บุคคลนั้นยึดติดและสร้างกำแพงในชีวิต  อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ดังกล่าว จำเป็นต้องถูกปรับให้เกิดแนวคิดใหม่  สร้างและปรับตัวแปรใหม่ เพื่อให้บุคคลก้าวข้ามความกังวลที่อาจส่งผลต่อการทำงานได้  หลักสูตรนี้ มุ่งเน้นการพัฒนาความคิด สร้างสมการความสำเร็จด้วยตนเอง  สร้างให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงตนเองจากภายในให้กำลังใจตนเองในการเดินหน้าความสำเร็จต่อไป ดำเนินการโดยนักจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตนเอง

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ด้าน MINDSET
 2. เพื่อให้ผู้อบรมเรียนรู้ถึงทักษะจำเป็นในการปรับ MINDSET
 3. ประยุกต์แผนการปรับ MINDSET เพื่อการพัฒนาตนเอง

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการทำ MINDSET เรียนรู้ขั้นตอนที่ถูกต้องและนำไปใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสม  พัฒนาความคิดของตนเองสู่ความเข้าใจพื้นฐานของตัวเอง

เนื้อหาการบรรยาย

 • ความหมายของ MINDSET
 • แผนปฏิบัติ MINDSET
 • ใครควรทำ MINDSET
 • แนวทางและวิธีการปฏิบัติเพื่อการปรับ MINDSET
 • เทคนิคการจัดทำและวิเคราะห์ MINDSET
 • ข้อพึงระวังในการทำ MINDSET
 • ฝึกปฏิบัติสร้าง MINDSET สมการตัวแปรความสำเร็จ
 • นำเสนอผลงาน