การสัมภาษณ์งานเชิงสมรรรถนะ Competency Based Interview

27,000.00฿

การสัมภาษณ์งานเชิงสมรรรถนะ จึงเป็นเครื่องมือการคัดเลือกอีกรูปแบบหนึ่ง ที่มีน้ำหนักและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการคัดสรรและประเมินขีดความสามารถของบุคลากรที่เราต้องการเชิงประสิทธิภาพ  การสัมภาษณ์งานเชิงสมรรรถนะ หรือที่เราเรียกกันว่า “Competency Based Interview” หรือ “Behavioral Based Interview” ถือเป็นเครื่องมือการคัดเลือกที่ทรงพลัง และได้รับความนิยมมาแล้วขององค์กรต่างๆทั่วโลก ภายใต้หลักการที่ว่าพฤติกรรมในอดีต เป็นตัวทำนายที่ดีที่สุดสำหรับพฤติกรรมในอนาคต ฉะนั้นหากองค์กรมองเห็นกระบวน หรือวิธีการในการใช้เครื่องมือนี้บุคลากรที่ผ่านคัดเลือกมาปฏิบัติหน้าที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การสัมภาษณ์งานเชิงสมรรรถนะ จึงเป็นเครื่องมือการคัดเลือกอีกรูปแบบหนึ่ง ที่มีน้ำหนักและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการคัดสรรและประเมินขีดความสามารถของบุคลากรที่เราต้องการเชิงประสิทธิภาพ  การสัมภาษณ์งานเชิงสมรรรถนะ หรือที่เราเรียกกันว่า “Competency Based Interview” หรือ “Behavioral Based Interview” ถือเป็นเครื่องมือการคัดเลือกที่ทรงพลัง และได้รับความนิยมมาแล้วขององค์กรต่างๆทั่วโลก ภายใต้หลักการที่ว่าพฤติกรรมในอดีต เป็นตัวทำนายที่ดีที่สุดสำหรับพฤติกรรมในอนาคต ฉะนั้นหากองค์กรมองเห็นกระบวน หรือวิธีการในการใช้เครื่องมือนี้บุคลากรที่ผ่านคัดเลือกมาปฏิบัติหน้าที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาการอบรม

 • Competency Based Interview คืออะไร
 • หลักการ แนวคิด และความสำคัญของการสัมภาษณ์งานแบบ Competency Based Interview / Behavioral Based Interview
 • ความแตกต่างของการสัมภาษณ์งานแบบเดิมกับการสัมภาษณ์งานแบบ Competency Based Interview  Behavioral Based Interview
 • กระบวนการและขั้นตอนการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง แนวคิด หลักการ
 • การสัมภาษณ์คัดเลือกบุคลากรให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร,ระดับตำแหน่งงาน,สายงาน ตำแหน่งงาน
 • การวิเคราะห์ตำแหน่งงาน เพื่อค้นหาและกำาหนด ขีดความสามารถ (Competency)
 • การกำหนดรายละเอียดพฤติกรรมหลัก (Key Behavior) ของแต่ละตัว Competency
 • การวิเคราะห์ข้อมูล Resume และ JD เพื่อค้นหาขีดความสามารถของผู้สมัครงาน
 • การออกแบบคำถามและจัดทำา Interview Guide เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการสัมภาษณ์
 • เทคนิคการตั้งคำถามแบบ Competency Based Interview Question (CBIQ) / Behavioral Based Interview Question (BBIQ) เพื่อค้นหาขีดความสามารถ ตามหลัก STAR Technique
 • เทคนิคการถามเพื่อสืบค้น Core Competency
 • เทคนิคการถามเพื่อสืบค้น Managerial Competency
 • เทคนิคการถามเพื่อสืบค้น Functional Competency
 • การใช้คำถามทรงพลัง(Powerful Question) เพื่อค้นหาขีดความสามารถผู้สมัคร ที่นอกเหนือจากหลัก
 • การวางแผนและจัดโครงสร้างในการสัมภาษณ์งานอย่างเป็นระบบ(Competency Based -Structure Interview)
 • การเตรียมการสัมภาษณ์
 • การสัมภาษณ์ในรูปแบบ Competency Based Interview/ Behavioral Based Interview
 • หลักและเทคนิคการใช้คำถามติดตาม (Follow–up Questioning Techniques) ตามหลัก STAR
 • หลักและเทคนิคการใช้คำถามเจาะลึกเพื่อค้นหาขีดความสามารถ( Probing Question)
 • เทคนิคการบันทึกรายละเอียดเชิงพฤติกรรม
 • การอ่าน การวิเคราะห์และประเมินขีดความสามารถ( Competency )ของผู้ถูกสัมภาษณ์
 • การประเมินผลและสรุปผลการสัมภาษณ์
 • Workshop  ฝึกทักษะปฏิบัติจริง

รูปแบบและลักษณะของการฝึกอบรม

วิธีการฝึกอบรม :   บรรยาย 60%  Workshop นำเสนอผลงาน  40%
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 30 คน
ระยะเวลาในการอบรม : 1 วัน
สถานที่จัดฝึกอบรม : ภายในบริษัทของท่าน
วิทยากร :  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันฝึกอบรม เอช อาร์ ทีมเวิร์ค
ค่าใช้จ่ายในการอบรม : 27,000  บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


*** ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทางกรณีเป็นต่างจังหวัด***