18_46 วิเคราะห์เส้นทางการประสานงาน

18,000.00฿

ในการทำงานหรือดำเนินกิจกรรมต่างๆ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการประสานงานกัน ทั้งในระดับบุคคล แผนกหรือองค์กรทั้งภายในและภายนอก เพื่อทำให้งานหรือโครงการบรรลุเป้าหมายและประสบความสำเร็จ แต่การที่จะสร้างการทำงานที่มีการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพได้นั้น จำเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์เส้นทางการประสานงาน เพื่อวางแผนการประสานงานที่มีประสิทธิภาพอันนำไปสู่ความสำเร็จของการดำเนินงาน ดังนั้นการวิเคราะห์เส้นทางการประสานงานจึงมีความจำเป็น เพื่อทำให้การประสานงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และนำไปสู่ความสำเร็จของการทำงานและกิจกรรมต่างๆ ทั้งในระดับบุคคล แผนกและองค์กร
หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการวิเคราะห์เส้นทางการประสานงาน มีความเข้าใจในกระบวนการประสานงานและวิเคราะห์เส้นทางเพื่อการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ และมีความสามารถในการนำองค์ความรู้ที่ได้รับการอบรมไปปรับใช้ในการทำงานและการดำเนินการต่างๆ ได้

หลักสูตร : วิเคราะห์เส้นทางการประสานงาน

หลักการและเหตุผล

ในการทำงานหรือดำเนินกิจกรรมต่างๆ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการประสานงานกัน ทั้งในระดับบุคคล แผนกหรือองค์กรทั้งภายในและภายนอก เพื่อทำให้งานหรือโครงการบรรลุเป้าหมายและประสบความสำเร็จ แต่การที่จะสร้างการทำงานที่มีการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพได้นั้น จำเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์เส้นทางการประสานงาน เพื่อวางแผนการประสานงานที่มีประสิทธิภาพอันนำไปสู่ความสำเร็จของการดำเนินงาน ดังนั้นการวิเคราะห์เส้นทางการประสานงานจึงมีความจำเป็น เพื่อทำให้การประสานงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และนำไปสู่ความสำเร็จของการทำงานและกิจกรรมต่างๆ ทั้งในระดับบุคคล แผนกและองค์กร
หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการวิเคราะห์เส้นทางการประสานงาน มีความเข้าใจในกระบวนการประสานงานและวิเคราะห์เส้นทางเพื่อการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ และมีความสามารถในการนำองค์ความรู้ที่ได้รับการอบรมไปปรับใช้ในการทำงานและการดำเนินการต่างๆ ได้

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้การวิเคราะห์เส้นทางการประสานงาน
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวิเคราะห์เส้นทางการประสานงานและสามารถนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ในการทำงานได้จริง
 3. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิดผ่านกรณีศึกษา

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

ผู้เข้ารับการอบรมจะมีความสามารถในการวิเคราะห์เส้นทางการประสานงาน มีความเข้าใจในกระบวนการการประสานงานและสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปปรับใช้ในการทำงานและกิจกรรมต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการบรรยาย

 • ความหมายของการประสานงาน
 • วัตถุประสงค์ของการประสานงาน
 • องค์ประกอบของการประสานงาน
 • ประเภทของการประสานงาน
 • วิเคราะห์เส้นทางการประสานงานภายในองค์กรและนอกองค์กร
 • หลักการประสานงาน  7 ขั้นตอน
 • รูปแบบการประสานงาน
 • เทคนิคและวิธีการประสานงาน
 • สภาพแวดล้อมในการประสานงาน
 • ประเมินผลลัพธ์ในการประสานงานที่ได้ผลตรงใจ
 • Workshop  และ นำเสนอผลงาน

 

รูปแบบและลักษณะของการฝึกอบรม

วิธีการฝึกอบรม :   บรรยาย 70%  Workshop นำเสนอผลงาน  30%
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 30 คน
ระยะเวลาในการอบรม : 1 วัน
สถานที่จัดฝึกอบรม : ภายในบริษัทของท่าน
วิทยากร :  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันฝึกอบรม เอช อาร์ ทีมเวิร์ค
ค่าใช้จ่ายในการอบรม : 18,000  บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


*** ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทางกรณีเป็นต่างจังหวัด***