18_44 เทคนิคการสร้างพลังในการทำงาน

18,000.00฿

คนเราทำงานก็ต้องการประสบความสำเร็จในงานของตน แต่การที่เราจะประสบความสำเร็จ ได้นั้นส่วนหนึ่งมาจากพลังในตัวของเราเอง หากเราไม่มีพลัง ไม่มีไฟในการทำงาน ความสำเร็จก็ดูจะห่างไกลความเป็นจริง การรักในงานที่ทำและให้ความสำคัญกับงานเป็นบันไดสู่ความสำเร็จเริ่มจากต้องรักในงานที่ทำก่อน แม้จะไม่ได้ทำงานที่คุณรัก แต่หากคุณรักงาน ที่คุณทำอยู่ พลังในการทำงานจะเกิดขึ้น ทำให้คุณสามารถสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ออกมาได้มากมาย เมื่อคุณทำงานด้วยใจทุกๆ คนย่อมเห็นและรับรู้ได้จากผลงานที่ออกมาของคุณ

หากคุณทุ่มเทให้กับการทำงานอย่างเต็มที่ ผลที่ได้มาคืองานที่มีประสิทธิภาพและควรนึกถึงความสำเร็จที่จะได้จากการทำงานอย่างเต็มที่ โดยความสำเร็จในหน้าที่การงานนั้นถือเป็นกำลังใจสำคัญในการทำงานที่จะก้าวต่อไปข้างหน้า และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วย

หลักสูตร เทคนิคการสร้างพลังในการทำงาน

หลักการและเหตุผล
คนเราทำงานก็ต้องการประสบความสำเร็จในงานของตน แต่การที่เราจะประสบความสำเร็จ ได้นั้นส่วนหนึ่งมาจากพลังในตัวของเราเอง หากเราไม่มีพลัง ไม่มีไฟในการทำงาน ความสำเร็จก็ดูจะห่างไกลความเป็นจริง การรักในงานที่ทำและให้ความสำคัญกับงานเป็นบันไดสู่ความสำเร็จเริ่มจากต้องรักในงานที่ทำก่อน แม้จะไม่ได้ทำงานที่คุณรัก แต่หากคุณรักงาน ที่คุณทำอยู่ พลังในการทำงานจะเกิดขึ้น ทำให้คุณสามารถสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ออกมาได้มากมาย เมื่อคุณทำงานด้วยใจทุกๆ คนย่อมเห็นและรับรู้ได้จากผลงานที่ออกมาของคุณ

หากคุณทุ่มเทให้กับการทำงานอย่างเต็มที่ ผลที่ได้มาคืองานที่มีประสิทธิภาพและควรนึกถึงความสำเร็จที่จะได้จากการทำงานอย่างเต็มที่ โดยความสำเร็จในหน้าที่การงานนั้นถือเป็นกำลังใจสำคัญในการทำงานที่จะก้าวต่อไปข้างหน้า และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วย

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้วิธีการสร้างการแรงจูงใจและสร้างพลังในการพัฒนาตัวเองในทำงานเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้จักการตั้งเป้าหมายของตัวเองในการทำงานผลักดันให้เกิดการทำงานที่เต็มศักยภาพ
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

ผู้เข้าอบรมจะได้สร้างพลังการคิดบวกหรือแรงผลักดันที่ดีในการทำงานทำให้กล้าที่จะเผชิญกับปัญหาหรืออุปสรรคที่เข้ามา และมีกำลังใจและพลังที่จะทำงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ประสบผลสำเร็จ

หัวข้อการบรรยาย

 • ที่มาของพลังในการทำงาน
 • เทคนิคการสร้างพลังในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
 • การดึงพลังงานมาใช้ สร้างความรู้สึกในด้านบวก
 • เทคนิคการให้กำลังใจตัวเอง
 • การปรับมุมมองและทัศนคติในการทำงาน
 • อะไรคือตัวทำลายพลังงานในการทำงาน
 • วิธีการจัดการปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน
 • การแบ่งปัน การส่งพลังงานให้เกิดผลกับตนเอง ผู้อื่น
 • แลกเปลี่ยนเรียนรู้

รูปแบบและลักษณะของการฝึกอบรม

วิธีการฝึกอบรม :   บรรยาย 70%  Workshop นำเสนอผลงาน  30%
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 30 คน
ระยะเวลาในการอบรม : 1 วัน
สถานที่จัดฝึกอบรม : ภายในบริษัทของท่าน
วิทยากร :  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันฝึกอบรม เอช อาร์ ทีมเวิร์ค
ค่าใช้จ่ายในการอบรม : 18,000  บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


*** ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทางกรณีเป็นต่างจังหวัด***