18_43 จิตวิทยาการบริการ

18,000.00฿

จิตวิทยาการบริการ เป็น การศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานพฤติกรรมของความต้องการบุคคล ความแตกต่างด้านวัฒนธรรมของผู้รับบริการ  การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้ให้บริการ หลักการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ หลักการสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์ในการบริการ รวมทั้งกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการให้บริการ โดยการนำจิตวิทยาการบริการไปใช้ในการประกอบอาชีพ หากผู้ให้บริการขาดความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร และขาดการประยุกต์ใช้หลักการเชิงจิติวทยามาใช้กับผู้รับบริการ อาจทำให้การบริการไม่ประสบความสำเร็จ ผู้รับบริการเกิดความไม่พึงพอใจในการบริการ

การเข้าร่วมอบรมเรียนรู้หลักสูตร จิตวิทยาการบริการ จะช่วยให้ผู้ที่เข้าร่วมอบรมมีความเข้าใจต่อพฤติกรรม ความต้องการของผู้รับบริการ การสื่อสารกับผู้รับบริการอย่างถูกวิธี และการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ ทำให้ผู้ให้บริการมีประสิทธิภาพในการบริการตามหลักบริการที่หลากหลายมากขึ้น

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

หลักสูตร : จิตวิทยาการบริการ

หลักการและเหตุผล

จิตวิทยาการบริการ เป็น การศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานพฤติกรรมของความต้องการบุคคล ความแตกต่างด้านวัฒนธรรมของผู้รับบริการ  การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้ให้บริการ หลักการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ หลักการสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์ในการบริการ รวมทั้งกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการให้บริการ โดยการนำจิตวิทยาการบริการไปใช้ในการประกอบอาชีพ หากผู้ให้บริการขาดความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร และขาดการประยุกต์ใช้หลักการเชิงจิติวทยามาใช้กับผู้รับบริการ อาจทำให้การบริการไม่ประสบความสำเร็จ ผู้รับบริการเกิดความไม่พึงพอใจในการบริการ

การเข้าร่วมอบรมเรียนรู้หลักสูตร จิตวิทยาการบริการ จะช่วยให้ผู้ที่เข้าร่วมอบรมมีความเข้าใจต่อพฤติกรรม ความต้องการของผู้รับบริการ การสื่อสารกับผู้รับบริการอย่างถูกวิธี และการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ ทำให้ผู้ให้บริการมีประสิทธิภาพในการบริการตามหลักบริการที่หลากหลายมากขึ้น

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้จิตวิทยาการให้บริการ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริการ
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำแนวคิดจิตวิทยาการบริการจากทีได้เรียนรู้และพัฒนาปรับใช้ในการประกอบอาชีพ
 3. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดผ่านการศึกษา

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้แนวคิดเชิงจิตวิทยา การพัฒนาการบริการในรูปแบบของทฤษฎีเชิงจิตวิทยาในการให้บริการ เรียนรู้ถึงพฤติกรรมของความต้องการของผู้รับบริการ การประกอบอาชีพอย่างมีหลักการและประสิทธิภาพ

หัวข้อการบรรยาย

 • ความหมายของการให้บริการ
 • ทำไมต้องนำจิตวิทยามาใช้ในงานบริการ
 • หลักพื้นฐานของการบริการ
 • จิตวิทยาการบริการคืออะไร
 • ทฤษฎีเชิงจิตวิทยาเพื่อการการบริการ
 • การประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงจิตวิทยาเพื่อการการบริการ
 • พฤติกรรมผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
 • เรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา แก้ไขปัญหาและนำเสนอ

รูปแบบและลักษณะของการฝึกอบรม

วิธีการฝึกอบรม :   บรรยาย 70%  Workshop นำเสนอผลงาน  30%
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 30 คน
ระยะเวลาในการอบรม : 1 วัน
สถานที่จัดฝึกอบรม : ภายในบริษัทของท่าน
วิทยากร :  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันฝึกอบรม เอช อาร์ ทีมเวิร์ค
ค่าใช้จ่ายในการอบรม : 18,000  บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


*** ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทางกรณีเป็นต่างจังหวัด***