18_39 เทคนิคการให้คำปรึกษาในองค์กร

18,000.00฿

การให้คำปรึกษาเป็นเทคนิคในการปฏิบัติงานอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญมากในปัจจุบัน ผู้ให้คำปรึกษาต้องมีความเข้าใจในสถานการณ์ของการทำงานและความเป็นอยู่ หลายองค์กรมักจะประสบปัญหาและอุปสรรคที่ไม่สามารถหาทางแก้ไขได้ ขาดบุคคลที่จะให้คำปรึกษาแนะนำเมื่อเกิดปัญหา หรือขาดบุคคลที่จะคอยกระตุ้นให้เกิดพลังในการทำงาน ซึ่งทำให้ส่งผลกระทบต่องานที่ทำ หากหาทางแก้ไขไม่ได้ พนักงานบางคนอาจมีประสิทธิภาพในการทำงานลดลง ซึ่งบางครั้งไม่มีบุคคลที่สามารถอธิบายให้เข้าใจเป็นรูปธรรมได้ จึงมีความจำเป็นที่หัวหน้างานหรือเพื่อนร่วมงานต้องเข้าใจหลักการของการให้คำปรึกษาและแนะนำการทำงาน
หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงการเป็นผู้ที่ให้คำแนะนำหรือเป็นที่ปรึกษา ว่าจะต้องเป็นผู้ที่จะมีความรู้ ความสามารถ และมีขีดความสามารถมากพอในการให้คำปรึกษา เพื่อให้มีแนวทางในการให้คำปรึกษาแนะนำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร : เทคนิคการให้คำปรึกษาในองค์กร

หลักการและเหตุผล

การให้คำปรึกษาเป็นเทคนิคในการปฏิบัติงานอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญมากในปัจจุบัน ผู้ให้คำปรึกษาต้องมีความเข้าใจในสถานการณ์ของการทำงานและความเป็นอยู่ หลายองค์กรมักจะประสบปัญหาและอุปสรรคที่ไม่สามารถหาทางแก้ไขได้ ขาดบุคคลที่จะให้คำปรึกษาแนะนำเมื่อเกิดปัญหา หรือขาดบุคคลที่จะคอยกระตุ้นให้เกิดพลังในการทำงาน ซึ่งทำให้ส่งผลกระทบต่องานที่ทำ หากหาทางแก้ไขไม่ได้ พนักงานบางคนอาจมีประสิทธิภาพในการทำงานลดลง ซึ่งบางครั้งไม่มีบุคคลที่สามารถอธิบายให้เข้าใจเป็นรูปธรรมได้ จึงมีความจำเป็นที่หัวหน้างานหรือเพื่อนร่วมงานต้องเข้าใจหลักการของการให้คำปรึกษาและแนะนำการทำงาน
หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงการเป็นผู้ที่ให้คำแนะนำหรือเป็นที่ปรึกษา ว่าจะต้องเป็นผู้ที่จะมีความรู้ ความสามารถ และมีขีดความสามารถมากพอในการให้คำปรึกษา เพื่อให้มีแนวทางในการให้คำปรึกษาแนะนำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการเป็นผู้ให้คำแนะนำและการให้คำปรึกษา
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถให้คำแนะนำและคำปรึกษาสร้างแรงจูงใจให้ผู้ที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการให้คำแนะนำและคำปรึกษา สามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามเป้าหมาย

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านจะได้เรียนรู้ถึงการเป็นผู้ให้คำแนะนำและการให้คำปรึกษาที่ถูกต้อง และสามารถให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาได้ดี จะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หัวข้อการบรรยาย

  • หลักการและแนวคิดของการเป็นผู้ให้คำปรึกษาแนะนำ
  • บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ให้คำปรึกษา
  • ขั้นตอนและกระบวนการสร้างระบบการให้คำปรึกษา
  • การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ให้คำปรึกษา
  • การวางแผนการให้คำปรึกษาแนะนำ
  • เทคนิคและประสบการณ์การให้คำปรึกษาแนะนำ
  • เรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา แก้ไขปัญหาและนำเสนอ

รูปแบบและลักษณะของการฝึกอบรม

วิธีการฝึกอบรม :   บรรยาย 60%  Workshop นำเสนอผลงาน  40%
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 30 คน
ระยะเวลาในการอบรม : 1 วัน
สถานที่จัดฝึกอบรม : ภายในบริษัทของท่าน
วิทยากร :  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันฝึกอบรม เอช อาร์ ทีมเวิร์ค
ค่าใช้จ่ายในการอบรม : 18,000  บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


*** ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทางกรณีเป็นต่างจังหวัด***