18_38 กลยุทธ์การพัฒนาตนเอง My SWOT

18,000.00฿

การพัฒนาตนเองถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการทำงาน เพราะการทำงานในปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูงเราจะต้องพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เราจึงต้องวิเคราะห์ตนเองให้เป็นเพื่อกำหนดแนวคิดและวางแผนในการพัฒนาตนเอง โดยใช้กลยุทธ์ในการวิเคราะห์ที่เรียกว่า SWOT Analysis หรือกลยุทธ์การประเมินสถานการณ์แวดล้อม แต่ถ้าหากสามารถวิเคราะห์ตนเองได้ เราก็จะไม่รู้จุดอ่อนที่จะต้องพัฒนาต่อไป

หลักสูตร My SWOT กลยุทธ์เพื่อการพัฒนาตนเองจะทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมวิเคราะห์ตนเองเป็น  SWOT เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของแต่ละบุคคล เพื่อปรับปรุงข้อบกพร่องของตนเองที่มีอยู่ให้ดีขึ้น แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาตนเอง คือความตั้งใจ และความพยายามที่จะปฏิบัติตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ให้สำเร็จลุล่วงนั่นเอง

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: ,

หลักสูตร : กลยุทธ์การพัฒนาตนเอง My SWOT

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาตนเองถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการทำงาน เพราะการทำงานในปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูงเราจะต้องพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เราจึงต้องวิเคราะห์ตนเองให้เป็นเพื่อกำหนดแนวคิดและวางแผนในการพัฒนาตนเอง โดยใช้กลยุทธ์ในการวิเคราะห์ที่เรียกว่า SWOT Analysis หรือกลยุทธ์การประเมินสถานการณ์แวดล้อม แต่ถ้าหากสามารถวิเคราะห์ตนเองได้ เราก็จะไม่รู้จุดอ่อนที่จะต้องพัฒนาต่อไป

หลักสูตร My SWOT กลยุทธ์เพื่อการพัฒนาตนเองจะทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมวิเคราะห์ตนเองเป็น  SWOT เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของแต่ละบุคคล เพื่อปรับปรุงข้อบกพร่องของตนเองที่มีอยู่ให้ดีขึ้น แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาตนเอง คือความตั้งใจ และความพยายามที่จะปฏิบัติตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ให้สำเร็จลุล่วงนั่นเอง

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมอบรมสามารถวิเคราะห์ตนเองโดยนำกระบวนการ SWOT Analysis ในใช้
 2. เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมอบรมกำหนดแนวคิดและวางแผนที่จะพัฒนาตนเอง
 3. เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมอบรมได้เห็นถึงข้อเสียและข้อเด่นเพื่อนำเสนอพัฒนาตนเอง

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

ผู้ที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนี้จะมีทักษะในการพัฒนาตนเองมากยิ่งขึ้น รู้จักพัฒนาตนเองจากข้อด้อยที่เรามีอยู่ และสามารถวางแผนพัฒนาตนเองอยู่สม่ำเสมอ อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

หัวข้อการบรรยาย

 • ความหมายของ SWOT Analysis
 • องค์ประกอบของ SWOT Analysis
 • รู้จัก SWOT Analysis
 • การวิเคราะห์ My SWOT การวิเคราะห์ตนเอง
 • วิเคราะห์มุมมองในการพัฒนาตนเอง
 • ปัญหาและอุปสรรคจากการวิเคราะห์ตนเอง
 • สาเหตุที่การเคราะห์ตนเองมีความผิดพลาด
 • ความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการทำ My SWOT
 • การนำผลการวิเคราะห์ไปใช้
 • นำเสนอทิศทางการวิเคราะห์
 • นำผลที่เกิดขึ้นขึ้นภายใต้การวิเคราะห์

รูปแบบและลักษณะของการฝึกอบรม

วิธีการฝึกอบรม :   บรรยาย 60%  Workshop นำเสนอผลงาน  40%
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 30 คน
ระยะเวลาในการอบรม : 1 วัน
สถานที่จัดฝึกอบรม : ภายในบริษัทของท่าน
วิทยากร :  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันฝึกอบรม เอช อาร์ ทีมเวิร์ค
ค่าใช้จ่ายในการอบรม : 18,000  บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


*** ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทางกรณีเป็นต่างจังหวัด***