18_37 พูดเพื่อการนำเสนองาน

18,000.00฿

การพูดเพื่อการนำเสนองาน ถือเป็นทักษะที่สำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นทางนำมาซึ่งความสำเร็จในการนำผลงาน แผนงาน โครงการและความคิดต่างๆ เสนอเพื่อให้มีการรับรอง หรือ อนุมัติ นับว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการทำงานและการดำเนินชีวิต หากผู้ที่นำเสนองานขาดทักษะในการนำเสนอ ก็จะทำให้ผลงานที่คิดมานั้นถ่ายทอดออกไปสู่ผู้ฟังได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพมากพอ นำไปสูการขาดความน่าเชื่อถือและปฏิเสธในการเริ่มต้นรับฟังผลงานที่เราต้องการนำเสนอ

หลักสูตร “การพูดเพื่อการนำเสนอ” จะทำให้ผู้ที่เข้าฝึกอบรมมีทักษะในการนำเสนอมากขึ้น มีความมั่นใจในการนำเสนอแบบรอบด้านทั้งวิธีการ บุคลิคภาพ การเตรียมความพร้อมและได้รับเทคนิคอื่นๆ ในการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

หลักสูตร : พูดเพื่อการนำเสนองาน

หลักการและเหตุผล

การพูดเพื่อการนำเสนองาน ถือเป็นทักษะที่สำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นทางนำมาซึ่งความสำเร็จในการนำผลงาน แผนงาน โครงการและความคิดต่างๆ เสนอเพื่อให้มีการรับรอง หรือ อนุมัติ นับว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการทำงานและการดำเนินชีวิต หากผู้ที่นำเสนองานขาดทักษะในการนำเสนอ ก็จะทำให้ผลงานที่คิดมานั้นถ่ายทอดออกไปสู่ผู้ฟังได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพมากพอ นำไปสูการขาดความน่าเชื่อถือและปฏิเสธในการเริ่มต้นรับฟังผลงานที่เราต้องการนำเสนอ

หลักสูตร “การพูดเพื่อการนำเสนอ” จะทำให้ผู้ที่เข้าฝึกอบรมมีทักษะในการนำเสนอมากขึ้น มีความมั่นใจในการนำเสนอแบบรอบด้านทั้งวิธีการ บุคลิคภาพ การเตรียมความพร้อมและได้รับเทคนิคอื่นๆ ในการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้ที่เข้าฝึกอบรมมีทักษะในการพูดเพื่อการนำเสนอผลงานหรือต่อหน้าผู้อื่นมากยิ่งขึ้น
 2. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีเทคนิคในการดึงดูดผู้ฟัง สร้างความมั่นใจและโน้มน้าวผู้ฟังมากยิ่งขึ้น
 3. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้ศึกษากระบวนการในการพูดเพื่อการนำเสนอผลงานอย่างเป็นระบบ
 4. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้มีพื้นที่ในการฝึกฝนตนเอง เพื่อการพูดนำเสนองานที่มีประสิทธิภาพ

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

ผู้ที่เข้าฝึกอบรมหลักสูตรนี้ จะได้รับเทคนิคในการพูดนำเสนองาน เพิ่มทักษะการพูดนำเสนองาน ถือเป็นการพัฒนาตนเอง สร้างความเชื่อมั่นในกับตนเอง และข้อมูลในการนำเสนอ

หัวข้อการบรรยาย

 • ความหมายการนำเสนอ
 • ลักษณะการนำเสนอที่ดี
 • คุณสมบัติของผู้นำเสนอ
 • บุคลิกภาพของผู้นำเสนอ
 • การกำหนดภาษากายและคำพูด
 • เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
 • ลำดับขั้นของการนำเสนอให้น่าสนใจตั้งแต่เริ่มต้น
 • การเลือกสื่อที่เหมาะสม
 • อุปสรรคในการนำเสนอที่พบบ่อย
 • การจัดการผู้ฟัง
 • วิธีการนำเสนองานแบบมืออาชีพ

 

รูปแบบและลักษณะของการฝึกอบรม

วิธีการฝึกอบรม :   บรรยาย 60%  Workshop นำเสนอผลงาน  40%
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 30 คน
ระยะเวลาในการอบรม : 1 วัน
สถานที่จัดฝึกอบรม : ภายในบริษัทของท่าน
วิทยากร :  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันฝึกอบรม เอช อาร์ ทีมเวิร์ค
ค่าใช้จ่ายในการอบรม : 18,000  บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


*** ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทางกรณีเป็นต่างจังหวัด***